Top tài liệu

Bài tập cuối khóa module 3 môn Lịch sử – Địa lý

Phần trắc nghiệm

1. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?

Đánh giá năng lực là đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.

Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng đến đánh giá trong khi học.

Mục đích của đánh giá năng lực là xác định việc đạt kiến thức, kỹ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Đánh giá năng lực là đánh giá khả năng học sinh vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Theo quan điểm đánh giá năng lực,đánh giá kết quả học tập cần tập trung vào hoạt động đánh giá nào sau đây?

Ghi nhớ được kiến thức.

Tái hiện chính xác kiến thức.

Hiểu đúng kiến thức.

Vận dụng sáng tạo kiến thức.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là biểu hiện của “đánh giá là học tập”?

Thường thực hiện trong suốt quá trình học tập.

Thường thực hiện cuối quá trình học tập.

Sử dụng kết quả đánh giá để cải thiện việc học của chính người học

Xác nhận kết quả học tập của người học để nhằm mục đích phân loại.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá đầu vào

thường được thực hiện khi bắt đầu một giai đoạn giáo dục/học tập, nhằm cung cấp hiện trạng ban đầu về chất lượng HS.

là loại hình đánh giá được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình học tập/giáo dục.

Thường được tiến hành sau một giai đoạn giáo dục/học tập nhằm xác nhận kết quả ở thời điểm cuối của giai đoạn đó.

nhằm thu thập thông tin phản hồi về chất lượng học tập của HS, từ đó cải thiện cách dạy và học, giúp HS tiến bộ.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Cách đánh giá nào sau đây phù hợp với quan điểm đánh giá là học tập?

Học sinh tự đánh giá.

Giáo viên đánh giá.

Tổ chức giáo dục đánh giá.

Cộng đồng xã hội đánh giá.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng với định hướng đổi mới về đánh giá kết quả giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí năm 2018?

Chú trọng đánh giá khả năng vận dụng tri thức lịch sử và địa lí vào những tình huống cụ thể.

Đa dạng hóa các công cụ đánh giá, kết hợp việc đánh giá của GV với tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của HS.

Cần tăng cường đánh giá các kĩ năng của HS như: làm việc nhóm, thuyết trình, làm việc với phương tiện trực quan,…

Căn cứ để đánh giá kết quả giáo dục của HS là kiến thức, kĩ năng được quy định trong chương trình môn Lịch sử và Địa lí.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là đúng với đặc điểm của loại hình đánh giá đánh giá định kì?

thường được thực hiện khi bắt đầu một giai đoạn giáo dục/học tập, nhằm cung cấp hiện trạng ban đầu về chất lượng HS.

thường được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình học tập/giáo dục.

thường được tiến hành sau một giai đoạn giáo dục/học tập nhằm xác nhận kết quả ở thời điểm cuối của giai đoạn đó.

thường được thực hiện để thu thập thông tin phản hồi về chất lượng học tập của HS, từ đó cải thiện cách dạy và học, giúp HS tiến bộ.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây đúng về đánh giá thường xuyên trong nhà trường phổ thông?

Là đánh giá kết quả giáo dục của HS sau một giai đoạn học tập, rèn luyện.

Tập trung vào việc đánh giá mức độ thành thạo của HS ở các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực sau một giai đoạn học tập.

Được thực hiện linh hoạt trong quá trình dạy học và giáo dục, không bị giới hạn bởi số lần đánh giá.

Thường được thực hiện khi bắt đầu một giai đoạn giáo dục/học tập, nhằm cung cấp hiện trạng ban đầu về chất lượng HS.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây đúng về ưu điểm phương pháp kiểm tra viết trong đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông?

Có ưu điểm nổi bật là mất ít thời gian đánh giá và có độ tin cậy cao.

Có tính khách quan và hạn chế được sự phụ thuộc chủ quan của người chấm.

Thu nhận được cả những thông tin chính thức và không chính thức của người học

Đánh giá được khả năng diễn đạt, sắp xếp trình bày và đưa ra ý tưởng mới về một nội dung nào đó.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Lợi thế của phương pháp quan sát trong kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông là

thu thập thông tin cần đánh giá kịp thời, nhanh chóng.

có tính khách quan và hạn chế được sự phụ thuộc chủ quan của người chấm.

đo được các mức độ của nhận thức và bao quát được nội dung của chương trình học.

đánh giá được khả năng diễn đạt, sắp xếp trình bày và đưa ra ý tưởng mới về một nội dung nào đó.

11. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về ưu điểm của phương pháp hỏi đáp trong kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông?

Quan tâm đến cá nhân người học và tạo không khí học tập sôi nổi, sinh động trong giờ học.

Bồi dưỡng HS năng lực diễn đạt bằng lời nói và hứng thú học tập qua kết quả trả lời.

Giúp cho việc thu thập thông tin của GV được kịp thời, nhanh chóng cả những thông tin chính thức và không chính thức

Có khả năng đo lường được các mục tiêu cần thiết và khả năng diễn đạt, phân tích vấn đề của người học.

12. Chọn đáp án đúng nhất

Ở trường tiểu học, công cụ đánh giá kết quả học tập nào sau đây thường được dùng cho phương pháp quan sát?

Thang đo, bảng kiểm.

Câu hỏi tự luận, bài tập thực tiễn.

Phiếu đánh giá theo tiêu chí, hồ sơ học tập.

Câu hỏi mở, câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

13. Chọn các đáp án đúng

Công cụ đánh giá kết quả học tập nào sau đây thường được dùng cho phương pháp kiểm tra viết ở trường tiểu học?

Thang đo, bảng kiểm.

Sổ ghi chép sự kiện, hồ sơ học tập.

Phiếu đánh giá theo tiêu chí, hồ sơ học tập.

Câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

14. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất cho việc thu thập thông tin và tích cực hóa hoạt động học tập của người học ở trên lớp?

Câu hỏi mở.

Sổ ghi chép sự kiện.

Hồ sơ học tập.

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

15. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất cho việc đánh giá thái độ, hành vi của người học?

Thang đo dạng số.

Thang đo dạng đồ thị.

Phiếu đánh giá theo tiêu chí.

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

16. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất cho việc đánh giá khả năng trình bày ý kiến của bản thân và thuyết phục người khác của HS?

Thang đo dạng số.

Thang đo dạng đồ thị.

Phiếu đánh giá theo tiêu chí.

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

17. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất cho việc đánh giá tính hiệu quả trong hoạt động nhóm của người học?

Thang đo dạng số.

Thang đo dạng đồ thị.

Phiếu đánh giá theo tiêu chí.

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

18. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất cho việc đánh giá năng lực tự chủ và tự học thông qua dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở trường Tiểu học?

Thang đo, bảng kiểm.

Hồ sơ học tập, câu hỏi tự luận.

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan, hồ sơ học tập.

Câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

19. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất để thực hiện việc đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở trường Tiểu học?

Bảng kiểm.

Hồ sơ học tập.

Câu hỏi tự luận.

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

20. Chọn đáp án đúng nhất

Những phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubric) trong dạy học Lịch sử và Địa lí ở trường Tiểu học?

Phiếu đánh giá theo tiêu chí là một tập hợp các tiêu chí được cụ thể hóa bằng các chỉ báo, chỉ số, các biểu hiện hành vi.

Các chỉ báo, chỉ số, các biểu hiện hành vi trong phiếu đánh giá theo tiêu chí có thể quan sát, đo đếm được.

Ưu điểm nổi bật của phiếu đánh giá theo tiêu chí là đánh giá được khả năng tổ chức, diễn tả và bảo vệ quan điểm của ngưởi học.

Phiếu đánh giá theo tiêu chí thể hiện mức độ đạt được của mục tiêu học tập và được sử dụng để đánh giá sản phẩm học tập của người học.

21. Chọn đáp án đúng nhất

Những phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng bảng kiểm để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lí ở trường Tiểu học?

Bảng kiểm tra thường được sử dụng khi quá trình đánh giá dựa trên quan sát

Bảng kiểm là những yêu cầu cần đánh giá thông qua trả lời câu hỏi có hoặc không.

Bảng kiểm thuận lợi cho việc ghi lại các bằng chứng về sự tiến bộ của học sinh trong một mục tiêu học tập nhất định.

Bảng kiểm là bộ sưu tập có hệ thống các hoạt động học tập của học sinh trong thời gian liên tục.

22. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất để kiểm tra, đánh giá khả năng phân tích, mô tả các mối quan hệ Địa lí của học sinh?

Bảng kiểm

Câu hỏi tự luận

Phiếu đánh giá theo tiêu chí

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

23. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất để tổ chức cho học sinh tự đánh giá hoặc đánh giá đồng đẳng về kĩ năng sử dụng các công cụ địa lí?

Bảng kiểm

Câu hỏi tự luận

Thang đo dạng đồ thị

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

24. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất để đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học về Địa lí vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống?

Bảng kiểm

Bài tập thực tiễn

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

Phiếu đánh giá theo tiêu chí

25. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ đánh giá nào sau đây hiệu quả nhất để đánh giá các mức độ đạt được về sản phẩm học tập của người học?

Bảng kiểm

Bài tập thực tiễn

Thang đo

Phiếu đánh giá theo tiêu chí

26. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng câu hỏi mở để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lí ở trường Tiểu học?

Câu hỏi mở thường dùng để đánh giá khả năng tổ chức, diễn tả và bảo vệ quan điểm của người học.

Câu hỏi mở có thể đánh giá các kỹ năng nhận thức ở tất cả mức độ, bao gồm cả kỹ năng ra quyết định.

Câu hỏi mở có thể thể sử dụng để đo các kỹ năng phi nhận thức, ví dụ thái độ, giao tiếp,…

Sử dụng câu hỏi mở để đánh giá mang lại sự khách quan và mất ít nhiều thời gian chấm điểm.

27. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng hồ sơ học tập để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lí trường Tiểu học?

Hồ sơ học tập là bộ sưu tập có hệ thống các hoạt động học tập của HS trong thời gian liên tục.

Hồ sơ học tập có thể được sử dụng như là bằng chứng về quá trình học tập và sự tiến bộ của người học.

Hồ sơ học tập cho biết bản thân người học tiến bộ đến đâu và cần hoàn thiện ở mặt nào.

Hồ sơ học tập công cụ đánh giá thông qua việc ghi chép những sự kiện thường nhật trong quá trình tiếp xúc với người học.

28. Chọn đáp án đúng nhất

Quan niệm nào sau đây là đúng về đường phát triển năng lực Lịch sử và Địa lí của học sinh Tiểu học?

Là sự mô tả các mức độ phát triển của ba thành tố năng lực Lịch sử và Địa lí mà học sinh cần đạt được.

Là sự mô tả các mức độ phát triển của ba thành tố năng lực Lịch sử và Địa lí mà học sinh đã đạt được.

Là sự mô tả các mức độ phát triển khác nhau của năng lực Lịch sử và Địa lí mà học sinh cần hoặc đã đạt được.

Là sự mô tả mức độ phát triển khác nhau của các thành tố năng lực Lịch sử và Địa lí trong sự phát triển các năng lực chung.

29. Chọn đáp án đúng nhất

Để xây dựng đường phát triển năng lực trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở trường Tiểu học cần dựa trên cơ sở nào sau đây?

Mục tiêu các chủ đề dạy học.

Yêu cầu cần đạt của chương trình.

Nội dung dạy học trong chương trình.

Đối tượng học sinh ở các vùng miền khác nhau.

30. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào sau đây là đúng về đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lí ở trường Tiểu học?

Là đánh giá kết quả và xếp loại học sinh vào các lớp, cấp học phù hợp.

Là đánh giá sự tiến bộ của học sinh đo bằng điểm số các em đạt được.

Là đánh giá kết quả đầu ra và quá trình dẫn đến kết quả học sinh đạt được.

Là đánh giá phân hóa, chú trọng năng khiếu nổi trội của mỗi học sinh.

Phần câu hỏi

Câu 1: Những phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubric) trong dạy Lịch sử và Địa lý ở trường Tiểu học?

=> Trả lời: Ưu điểm nổi bật của phiếu đánh giá theo tiêu chí là đánh giá được khả năng tổ chức, diễn tả và bảo vệ quan điểm của người học.

Câu 2: Nhận định nào sau đây là đúng về đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy Lịch sử và Địa lí ở trường tiểu học?

=> Trả lời: Là đánh giá kết quả đầu ra và quá trình dẫn đến kết quả học sinh đạt được.

Câu 3: Để xây dựng đường phát triển năng lực trong dạy môn Lịch sử và Địa lí ở trường tiểu học cần dựa trên cơ sở nào sau đây?

=> Trả lời: yêu cầu cần đạt của chương trình.

Câu 4: Quan niệm nào sau đây là đúng về đường phát triển năng lực Lịch sử và Địa lí của học sinh tiểu học?

=> Trả lời: là sự mô tả các mức độ phát triển khác nhau của năng lực Lịch sử và Địa lí mà học sinh cần hoặc đã đạt được.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng hồ sơ học tập để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lí trường tiểu học?

=> Trả lời: Hồ sơ học tập công cụ đánh giá thông qua việc ghi chép những sự kiện thường nhật trong quá trình tiếp xúc với người học.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng câu hỏi mở để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lí trong trường tiểu học?

=> Trả lời: Sử dụng câu hỏi mở để đánh giá mang lại sự khách quan và mất ít nhiều thời gian chấm điểm.

Câu 7: Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất để tổ chức cho học sinh tự đánh giá hoặc đánh giá đồng đẳng về kỹ năng sử dụng các công cụ Địa lý?

=> Trả lời: Bảng kiểm.

Câu 8: Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất để kiểm tra, đánh giá khả năng phân tích, mô tả các mối quan hệ Địa lý của học sinh?

=> Trả lời: Câu hỏi tự luận.

Câu 9: Những phát biểu nào sau đây không đúng về việc sử dụng bảng kiểm để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lý ở trường tiểu học?

=> Trả lời: Bảng kiểm là bộ sưu tập có hệ thống các hoạt động học tập của học sinh trong thời gian liên tục.

Câu 10: Theo quan điểm đánh giá năng lực, đánh giá kết quả học tập cần tập trung vào hoạt động đánh giá nào sau đây?

=> Trả lời: Vận dụng sáng tạo kiến thức.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng với đặc điểm của loại hình đánh giá đánh giá định kì?

=> Trả lời: Thường được tiến hành sau một giai đoạn giáo dục/học tập nhằm xác nhận kết quả ở thời điểm cuối của giai đoạn đó.

Câu 12: Lợi thế của phương pháp quan sát trong kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông là.

=> Trả lời: Thu thập thông tin cần đánh giá kịp thời, nhanh chóng.

Câu 13: Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất cho việc đánh giá thái độ, hành vi của người học?

=> Trả lời: Thang đo dạng đồ thị.

Câu 14: Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất cho việc đánh giá tính hiệu quả trong hoạt động nhóm của người học?

=> Trả lời:Thang đo dạng số.

Câu 15: Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất cho việc đánh giá khả năng trình bày ý kiến của bản thân và thuyết phục người khác của học sinh?

=> Trả lời: Phiếu đánh giá theo tiêu chí.

Câu 16: Công cụ đánh giá nào sau đây phù hợp nhất cho việc thu nhập thông tin và tích cực hóa hoạt động học tập của người học ở trên lớp?

=> Trả lời: Câu hỏi mở.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là biểu hiện của “đánh giá là học tập”?

=> Trả lời: Thường thực hiện trong suốt quá trình học tập.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?

=> Trả lời: Mục đích của đánh giá năng lực là xác định việc đạt kiến thức, kỹ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.