Top tài liệu

Mẫu bài thu hoạch BDTX năm học 2021-2022 dưới đây là mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên đang được các thầy cô giáo sử dụng nhiều nhất áp dụng trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Mời các bạn tham khảo để cập nhật và hoàn thành bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên hiện nay.

1. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên là gì?

Kết thúc mỗi đợt bồi dưỡng thì các giáo viên đều phải tiến hành làm bài thu hoạch, đây là một cách tổng kết, báo cáo kết quả học tập và là căn cứ để đánh giá xếp loại giáo viên. Dưới đây Hoatieu.vn giới thiệu tới các bạn bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên và cán bộ quản lý mới nhất năm 2021 để các bạn có tư liệu tham khảo nhằm hoàn thành chương trình bồi dưỡng thường xuyên của mình một cách tốt nhất.

2. Nội dung bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên chia ra 3 chương trình bồi dưỡng chính cho các giáo viên, cụ thể nội dung và thời lượng tối thiểu yêu cầu như sau:

Nội dung chương trình 1: Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp học của giáo dục phổ thông. Mỗi giáo viên cần đáp ứng thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học)

Nội dung chương trình 2: Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương. Mỗi giáo viên cần đáp ứng thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học).

Nội dung Chương trình 3: Phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm. Mỗi giáo viên cần đáp ứng thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học).

3. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý

UBND HUYỆN ………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC

………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học: …………..

Họ và tên: ………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………..

Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành: Tiểu học

Năm vào ngành: ………………..

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học ……….

Căn cứ Thông tư số 17/2019 ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Căn cứ Công văn số 1825/SGDĐT- GDTXCN ngày 22/11/2019 Của Sở Giáo dục và Đào tạo về Điều chỉnh thời lượng bồi dưỡng thường xuyên CBQL, Giáo viêncơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Căn cứ kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên của trường Tiểu học về kế hoạch BDTX đối với GV năm học ……………

Trên cơ sở những căn cứ trên, tôi xin báo cáo kết quả BDTX của bản thân năm học ………….. cụ thể như sau:

I. Chương trình bồi dưỡng 1. (10 điểm)

1. Nội dung bồi dưỡng:

– Chỉ thị nhiệm vụ năm học ……………của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Các văn bản khác có liên quan được cập nhật trong năm học ……………

– Thông tư 17/ BGD về công tác BDTX

* Kết quả bồi dưỡng:

– Chuyên đề 1: Chỉ thị nhiệm vụ năm học …………

– Chuyên đề 2: Nhiệm vụ năm học 2020- 2021 đối với cấp Tiểu học

Chuyên đề 3: Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông ..

Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Chuyên đề 4: Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

2. Tự đánh giá :

– Điểm: 9

– Xếp loại: Đạt yêu cầu

II. Chương trình bồi dưỡng 2.

1. Nội dung bồi dưỡng:

a. Các văn bản chỉ đạo về giáo dục tiểu học:

– Công văn số 2084 / BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Khung kế hoạch thời gian năm học …………..như sau:

+ Kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.

– Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

– Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông .

– Các văn bản khác có liên quan.

b. Bồi dưỡng chuyên môn:

– Quy chế làm việc trường Tiểu học ……….; quy chế chuyên môn.

– Bồi dưỡng việc dạy và học theo chuẩn kiến thức kỹ năng; tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học, công tác tự đánh giá. sử dụng tài liệu địa phương tỉnh ………. đối với các môn Đạo đức lớp 1, 4,5; Lịch sử, Địa lý lớp 4, 5; Âm nhạc lớp 1, 4, 5; ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy – học ( Cách soạn giáo án, thiết kế bài giảng điện tử, , thiết kế bài giảng elearning, sử dụng giáo án, …… ), sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học…;

– Triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo hình thức website, diễn đàn theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Triển khai các văn bản hướng dẫn về dạy học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật…

– Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học

– Thông tư số 27

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức bồi dưỡng:

– Chuyên đề bồi dưỡng chính trị tư tưởng: Quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội Đảng XIII

– Chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. ”.

Sở GD-ĐT ……….:

– Tổ chức Tổng kết năm học …………. Triển khai, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học…………..

* Kết quả bồi dưỡng:

Chuyên đề 1. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và Các Nghị quyết của Đảng.

Chuyên đề: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chuyên đề 2: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

2. Tự đánh giá :

– Điểm: 9 – Xếp loại: Đạt yêu cầu

III . Chương trình bồi dưỡng 3:

Phần 1. Nội dung bồi dưỡng:

Module QLPT03 Phát triển chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở GDPT

* Nắm được kiến thức:

* Tiếp thu được kỹ năng:

Tự đánh giá :

– Điểm: .. – Xếp loại: Đạt yêu cầu

Module QLPT 11 Xây dựng văn hoá nhà trường

* Nắm được kiến thức:

Tự đánh giá :

– Điểm: .. – Xếp loại: Đạt yêu cầu

Phần 2. Tự đánh giá :

– Điểm.. – Xếp loại: Đạt yêu cầu

Phần 3. Nội dung bồi dưỡng các Module trên phần mền taphuan.csdl.edu

Module 1: Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học

* Nắm được kiến thức:

* Tiếp thu được kỹ năng:

Kết quả: Đạt ../100

Module2: Cán bộ quản lý tiểu học

* Nắm được kiến thức:

=

* Tiếp thu được kỹ năng:

=

Kết quả: Đạt .. /100

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX CỦA CBQL CUỐI NĂM HỌC

Kết quả đánh giá

Cả năm
ND1 ND2 ND3 TỔNG ĐTB XL
Kết quả tự đánh giá của CBQL 10 9 9,5 28,5 9,5 Đạt yêu cầu
Kết quả đánh giá của PGD&ĐT            

Tự đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của bản thân:

Hoàn thành kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng đã đề ra đầu năm.

Xếp loại: Đạt yêu cầu

 

 

…….., Ngày ….tháng …năm 2021

Người viết thu hoạch

 

 

 

Góp ý nhận xét của BGH

………………………………………..

Ban chỉ đạo BDTX Phòng GD&ĐT đánh giá xếp loại:

……………………………….

4. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên 2021

Câu 1: Phẩm chất đạo đức của nhà giáo trong bối cảnh hiện nay. Những bài học từ việc giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Vì sao phải chú trọng giáo dục đạo đức?

– Phẩm chất đạo đức của nhà giáo trong bối cảnh hiện nay

Đạo đức nghề nghiệp là nền tảng trong nhân cách nhà giáo. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của họ được duy trì thành nề nếp trong nhà trường dựa trên hệ thống các khuôn phép, quy tắc đạo đức nhằm định hướng, điều chỉnh nhận thức, đánh giá thái độ, hành vi của nhà giáo phù hợp với yêu cầu, nguyên tắc của nghề dạy học. Với nghề dạy học người dạy học muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ phải luôn tinh thông về nghề nghiệp, tiêu biểu về tri thức khoa học, tư tưởng chính trị, văn hóa, đạo đức, lối sống.

Một số hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo hiện nay có thể dễ dàng bắt gặp cũng như tìm hiểu được trên mạng internet cụ thể như:

Bé trai 10 tuổi, lớp 4/5 trường Quốc tế Á Châu cơ sở Cao Thắng, Quận 10 bị cô giáo dùng que chỉ bảng đánh bầm tím bắp tay.

UBND quận Tân Phú buộc thôi việc cô chủ nhiệm lớp 2/11 trường tiểu học Phan Chu Trinh do hành vi đánh học sinh.

Không ít người đã không thể cưỡng lại được trước sức cám dỗ vật chất. Sự tha hóa về đạo đức trước sức hút của đồng tiền đã dẫn tới những hành động mù quáng như việc tiệm vàng của thầy giáo nguyễn Xuân Khôi – giáo viên trường THPT Quỳnh Lưu 4 mới đât là một minh chứng điển hình.

Một số giáo viên đã không kiềm chế được mình trước sự ngỗ ngược, chậm tiến của học trò. Mặc dù đã được đào tạo về nghiệp vụ từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, nhiều sinh viên sư phạm sau khi ra trường tiếp nhận công tác còn tỏ ra non yếu về nghiệp vụ sư phạm, thiếu hụt những kiến thức về tâm lý sư phạm.

– Những bài học từ việc giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo

Ngày 11/06/2020 các trang báo mạng đồng loạt đưa tin tức Công an huyện U Minh Thượng nhận được đơn tố giác tội phạm. Theo đơn ông Châu đã có hành vi sàm sỡ hai học sinh này tại nhà vệ sinh của trường.

Một ngày sau khi hay tin mình bị tố cáo, ông Châu đã tự tử bằng thuốc diệt cỏ nhưng được người thân kịp thời cứu chữa, đến ngày 16/6 sức khỏe của ông đã hồi phục tốt nên lực lượng chức năng đã tiến hành làm việc với ông. Bước đầu khai nhận, ông Châu cho biết thấy hai cháu bé dễ thương nên đã dùng tay sờ vào vùng kín của hai cháu,…

Không chỉ chuyện dâm ô, xâm hại tình dục, nhiều giáo viên cũng nhẫn tâm đánh đạp, có những hình phạt học sinh đến mức gây thương tích. Vụ việc giáo viên phạt tát học sinh hơn hai trăm cái tát, đánh học sinh bầm tím, ép học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng,… Dẫu rằng đây chỉ là những hiện tượng cá biệt song những hành vi lệch chuẩn này đã làm mất đi hình ảnh cao đẹp của nhà giáo, làm giảm niềm tin của xã hội với nhành giáo dục.

Nhằm lên án những hành vi vi phạm của giáo viên gần đây GS.VS Phạm Minh Hạc – nguyên Bộ trưởng Bộ GD&DT cho rằng, hiện nay cả nước có tới hơn một triệu giáo viên, học sinh cũng tới trên hai mươi tư triệu học sinh, với quy mô lớn như vậy, rất có thể sẽ nảy sinh ra các vi phạm của nhà giáo.

Tuy nhiên, dù thế nào thì giáo viên cũng không thể đổ lỗi cho sức ép nào đó mới dẫn đến hành vi lệch chuẩn, vi phạm đạo đức nhà giáo, thậm chí xâm hại, xúc phạm thân thể học sinh.

Những giáo viên cũng không thể đổ lỗi cho sức ép nào đó mới dẫn đến hành vi lệch chuẩn vi phạm đạo đức nhà giáo, thậm chí xâm hại, xúc phạm thân thể học sinh. Những giáo viên vi phạm, căn cứ vào các quy định hiện nay để xem xét loại ra khỏi ngành gióa dục.

Để làm trong sạch môi trường giáo dục, theo PGS.TS Trần Xuân Nhĩ – nguyên Thứ trưởng Bộ GD&DT: “Những trường hợp giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo trong thời gian qua là những hiện tượng dị biệt, khó có thể chấp nhận được với những người như thế khi đứng trên bục giảng.

Dù chỉ là cá nhân, song liên tiếp xảy ra các vụ việc còn cho thấy một bộ phận giáo viên hiện nay đang suy thoái về đạo đức gây mất niềm tin trong xã hội. Những vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo phải xử lý nghiêm và cương quyết đưa ra khỏi ngành.”

– Vì sao phải chú trọng đạo đức?

Đó là sự nghiệp, vì cuộc sống của mình các em học sinh sau này, các em trở thành những con người tốt, những công dân tốt, có ích cho bản thân, gia đình và đất nước. Người cho rằng, việc dạy trẻ cũng như trồng cây non. Cây non được trồng tốt thì sau này cây sẽ lên tốt.

Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các em sẽ thành người tốt. Theo Hồ Chí Minh tài phải đi đôi với đức, đức đi đôi với tài, nếu chỉ có tài mà không có đức thì là người vô dụng. “Vì tương lai của con em”, đó là khẩu hiệu và cũng là nhiệm vụ Người giao cho đội ngũ các thầy giáo, cô giáo trong việc chăm sóc, giáo dục thế hện trẻ.

Ngày nay, chúng ta thấy rằng, có nhiều học sinh chăm ngoan, học giỏi, đạt thành tích cao trong học tập, nghe lời cha mẹ, thầy cô, song cũng còn nhiều em mải chơi, lười học, làm trái lời cha mẹ, sa vào những tệ nạn xã hội. Vì thế, giáo dục đạo đức cần phải được chú trọng. Đây là nhiệm vụ vừa mang tính trước mắt, vừa mang tính lâu dài của nền giáo dục nước nhà.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã lật nhào chế độ thực dân, phát xít và ngai vàng phong kiến, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Song, những tư tưởng của chế độ cũ vẫn tồn tại dai dẳng và ảnh hưởng khá nặng nề trong đầu óc của nhiều người, làm ảnh hưởng không tốt đến thế hệ trẻ. Vì vậy, Người cho rằng, phải dùng tinh thần và đạo đức mới để rửa gột những ảnh hưởng ấy.

Mỗi thời đại, mỗi chế độ xã hội có những tư tưởng và quan niệm khác nhau về đạo đức. Chế độ mới ở nước ta – chế độ dân chủ nhân dân cũng cần phải có đạo đức mới. Nói chuyện tại Trường Cán bộ tự vệ mang tên Người, Bác khẳng định: “Đạo đức, ngày trước thì chỉ trung với vua, hiếu với cha mẹ. Ngày nay, thời đại mới, đạo đức cũng phải mới”.

Đạo đức mới để làm nên con người mới: con người xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ của nhà trường dưới chế độ dân chủ nhân dân là đào tạo nên những con người có đạo đức, có kiến thức, văn hóa, kỹ năng lao động nghề nghiệp chứ không phải đào tạo ra “một lũ cao bồi”.

Đồng thời, Người còn chỉ ra rằng, trong xã hội vẫn tồn tại tình trạng nhiều người có thái độ thờ ơ đối với xã hội, xa rời đời sống lao động và đấu tranh của nhân dân, học để lấy bằng cấp, do đó giáo dục đạo đức mới chính là nhằm cải hóa những tư tưởng không đúng đắn.

Giáo dục đạo đức học sinh còn là vì tương lai của dân tộc. Nói chuyện tại Hội nghị cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn miền Bắc ngày 19/02/1959, Người khẳng định rằng, công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng rất quan trọng, đó là nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương lai cho Tổ quốc.

Câu 2: Thực trạng vấn đề an toàn, phòng chống bạo lực học đường hiện nay

– Thực trạng vấn đề bạo lực học đường hiện nay

Ở việt Nam hiện nay, bạo lực học đường đang là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1600 vụ học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học. Cũng theo số liệu thống kê, khoảng 5200 học sinh thì có một vụ đánh nhau và 11000 học sinh thì có một em bị cho thôi học vì đánh nhau. Những số liệu này cho thấy tình trạng bạo lực học đường đang là vấn đề nhức nhối tại mọi cấp học, lớp học với các mức độ gia tăng ngày càng cao và hậu quả ngày càng lớn.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, từ năm 2013 đến năm 2015 đã xử lý hơn 2500 vụ vi phạm pháp luật hình sự với 42000 đối tượng. Trong đó hơn 75% là thanh niên học sinh, sinh viên. Nghiêm trọng hơn, đối tượng phạm tội ngày càng có xu hướng trẻ hóa, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng, hành vi phạm tội cũng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Những hậu quả mà bạo lực học đường gây ra kể cả thể xác hay tinh thần cũng đều trực tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc học tập cũng như tương lai của học sinh nếu không được can thiệp kịp thời. Với những ảnh hưởng về mặt sức khỏe cùng với tâm lý lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, học sinh không thể học tập với kết quả tốt nhất có thể. Thậm chí căng thẳng quá mức về mặt tâm lý có thể buộc học sinh kết thúc việc học của mình hoặc cũng có thể vì gây ra hành vi bạo lực mà học sinh phải nhận kỷ luật đuổi học. Từ đó, tương lai của các em rẽ sang một bước ngoặt khác không mấy khả quan. Đặc biệt những đứa trẻ có hành vi bạo lực, lạm dụng quyền hành từ khi còn nhỏ, khi lớn lên có thể mắc phải những hành vi tội ác nhiều hơn nhưng đứa trẻ khác.

– Cách phòng chống bạo lực học đường

Thường xuyên quan tâm, theo dõi và nắm bắt tình hình của các em học sinh trong lớp mình chủ nhiệm hoặc tham gia giảng dạy đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm và giáo viên tham gia dạy kỹ năng sống.

Có biện pháp can ngăn giáo dục kịp thời đối với hiện tượng có nguy cơ dẫn đến bạo lực đối với học sinh trong lớp chủ nhiệm hoặc tham gia giảng dạy.

Tích cực tổ chức các hoạt động sân trường, hoạt động tập thể trong giờ hoạt động sân trường hoặc trong tiết sinh hoạt, nhằm tăng tình cảm của các em học sinh trong cùng một lớp, cùng trường.

Tạo môi trường học tập và giảng dạy trong sáng lành mạnh.

Phối hợp với gia đình và nhà trường để quan tâm và hỗ trợ kịp thời những khó khăn vướng mắc của học sinh.

 

Xem tiếp file đầy đủ tại đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.