Câu trả lời chính xác nhất: Cả bốn em cân nặng là:

36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em cân nặng là:

148 : 4 = 37 (kg)

Đáp số: 37 kg

Với câu hỏi Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Toptailieu đã mang đến bài tìm hiểu sau đây về dạng toán trung bình cộng và một số bài tập liên quan, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Kiến thức cần nhớ về dạng toán trung bình cộng lớp 4

a. Quy tắc giải

– Muốn tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi lấy kết quả chia cho số các số hạng.

Ví dụ: Tìm trung bình cộng của các số sau: 6, 9, 13, 28

Hướng dẫn:

Tổng của các chữ số là: 6 + 9 + 13 + 28 = 56

Số các số hạng là: 4

Trung bình cộng của 4 số đã cho là: 56 : 4 = 14

– Tổng quát

Trung bình cộng = tổng các số : số các số hạng

Trung bình cộng của dãy số cách đều = (số đầu + số cuối) : 2

b. Phương pháp giải toán trung bình cộng

Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán

Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được

Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng : số các số hạng có trong bài toán

Bước 4: Kết luận

Ví dụ: Trường TH Đoàn Thị Điểm có 3 lớp tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng được 17 cây, lớp 4B trồng được 13 cây, lớp 4C trồng được 15 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Giải:

Có lớp 4A, 4B, 4C tham gia trồng cây nên số các số hạng là 3

Tổng các số hạng bằng tổng số cây mà 3 lớp đã trồng: 17 + 13 + 15 = 45 (cây)

Trung bình mỗi lớp trồng được số cây: 45 : 3 = 15 (cây)

Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

c. Các dạng bài tập trung bình cộng

– Dạng 1: Tìm số trung bình cộng: Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi đem tổng vừa tính chia cho số các số hạng.

– Phương pháp giải bài toán trung bình cộng:

+ Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán.

+ Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được.

+ Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng vừa tìm được : số các số hạng có trong bài toán.

Ví dụ: Tìm trung bình cộng của các số: 8, 10, 13, 19

Giải:

Tổng của các số là: 8 + 10 + 13 + 19 = 40

Số các số hạng là: 4

Vậy, trung bình cộng của các số đã cho là: 40 : 4 = 10

– Dạng 2: Tìm số số hạng khi biết tổng và trung bình cộng

Trung bình cộng = Tổng các số hạng vừa tìm được : số các số hạng có trong bài toán

Ví dụ: Tổng của các số hạng là 500. Trung bình cộng của chúng là 125. Hỏi tổng đó có bao nhiêu số hạng?

Bài làm:

Tổng đó có số số hạng là:

500 : 125 = 4

Đáp số: 4

– Dạng 3: Tìm số hạng chưa biết khi biết trung bình cộng của các số

Ví dụ: Trung bình cộng của 3 số bằng 10, biết trung bình cộng của số thứ nhất với số thứ hai bằng 8. Tìm số thứ ba.

Bài làm

Tổng của ba số là:

3 x 10 = 30

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là:

2 x 8 = 16

Số thứ ba là:

30 – 16 = 14

Đáp số: 14

– Dạng 4: Tính trung bình cộng của các số liên tiếp cách đều nhau

Cách giải: Muốn tính trung bình cộng của một dãy số, với các số liền kề nhau, ta cộng số nhỏ nhất và số lớn nhất của dãy số rồi chia cho 2.

Ví dụ: Tính trung bình cộng của dãy số từ 90 đến 120.

Bài làm:

Trung bình cộng của dãy số là:

(90 + 120) : 2 = 105

Đáp số: 105

– Dạng 5: Dạng toán ít hơn, nhiều hơn hoặc bằng trung bình cộng

+ Dạng toán bằng trung bình cộng

Ví dụ: Thùng thứ nhất chứa 32 lít dầu, thùng thứ hai chứa 38 lít dầu. Thùng thứ ba chứa số lít dầu bằng trung bình cộng của hai thùng trên. Tính số lít dầu của thùng thứ ba.

Bài làm:

Số lít dầu của thùng thứ ba là:

(32 + 38) : 2 = 35 (lít)

Đáp số: 35 lít dầu

+ Dạng toán nhiều hơn trung bình cộng

Ví dụ 7: Minh có 30 viên kẹo, Hoa có 15 viên kẹo, Hà có số viên kẹp nhiều hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 3 viên. Hỏi bạn Hà có bao nhiêu viên kẹo?

Bài làm:

2 lần trung bình cộng số viên kẹo của ba bạn là:

30 + 15 + 3 = 48 (viên kẹo)

Trung bình cộng số kẹo của ba bạn là:

48 : 2 = 24 (viên kẹo)

Số kẹo của Hà là:

24 + 3 = 27 (viên kẹo)

Đáp số: 27 viên kẹo

– Dạng toán ít hơn trung bình cộng

Ví dụ 8: Hùng có 8 quyển vở, Dũng có 4 quyển vở, Lan có số vở ít hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 2 quyển. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở?

Bài làm:

2 lần trung bình cộng số vở của Hùng và Dũng là:

8 + 4 = 12 (quyển vở)

Số vở trung bình cuẩ cả ba bạn là:

12 : 3 = 4 (quyển vở)

Số vở của Lan là:

4 – 2 = 2 (quyển vở)

Đáp số: 2 quyển vở

– Dạng 6: Bài toán tính tuổi có chứa trung bình cộng

Ví dụ: Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ và Cúc là 30 tuổi. Nếu không tính tuổi của bố thì trung bình cộng số tuổi của mẹ và Cúc là 24 tuổi. Hỏi bố Cúc bao nhiêu tuổi?

Bài làm

Tổng số tuổi của bố, mẹ và Cúc là:

30 x 3 = 90 (tuổi)

Tổng số tuổi của mẹ và Cúc là:

24 x 2 = 48 tuổi

Tuổi của bố Hoa là:

90 – 48 = 42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi

>>> Tham khảo: Các dạng toán lớp 4 thường gặp hay nhất

2. Một số bài tập về trung bình cộng

Bài 1: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải:

Cả bốn em cân nặng là:

36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi em cân nặng là:

148 : 4 = 37 (kg)

Đáp số: 37 kg

Bài 2: Tìm trung bình cộng của các số: 1, 5, 8, 10,

Bài giải:

Tổng của các số là: 1 + 5 + 8 + 10 = 24

Số các số hạng là : 4

Vậy, trung bình cộng của các số đã cho là: 24 : 4 = 6

Bài 3: Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 36. Tìm ba số đó?

Bài giải:

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là:

39 x 2 = 78

Tổng của số thứ hai và số thứ ba là:

30 x 2 = 60

Tổng của số thứ nhất và số thứ ba là:

36 x 2 = 72

2 lần tổng của ba số là:

78 + 60 + 72 = 210

Tổng của ba số là:

210 : 2 = 105

Số thứ nhất là:

105 – 60 = 45

Số thứ hai là:

78 – 45 = 33

Số thứ ba là:

72 – 45 = 27

Đáp số: số thứ nhất: 45

Số thứ hai: 33

Số thứ ba: 27

Bài 4: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

– 45, 32, 12, 67

– 34, 67, 19

– 40, 50, 60, 10, 30

Bài giải:

– Trung bình cộng của các số: (45+ 32+ 12+ 67) : 4= 39

– Trung bình cộng của các số: (34+ 67 + 19) : 3= 40

– Trung bình cộng của các số: (40 + 50 + 60 + 10 + 30) : 5= 38

Bài 5: Hùng có 8 quyển vở, Dũng có 4 quyển vở, Lan có số vở ít hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 2 quyển. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở?

Bài giải:

2 lần trung bình cộng số vở của Hùng và Dũng là:

8 + 4 = 12 (quyển vở)

Số vở trung bình cuẩ cả ba bạn là:

12 : 3 = 4 (quyển vở)

Số vở của Lan là:

4 – 2 = 2 (quyển vở)

Đáp số: 2 quyển vở

Bài 6: Có hai thùng dầu, trung bình mỗi thùng chứa 38 lít dầu. Thùng thứ nhất chứa 40 lít dầu. Tính số lít dầu của thùng thứ hai.

Bài giải:

Bài này không yêu cầu chúng ta đi tìm trung bình cộng mà yêu cầu đi tìm số lít dầu ở thùng thứ hai. Vậy bước đầu tiên chúng ta cần tính tổng số lít dầu của cả hai thùng.

-Tổng số lít dầu ở cả hai thùng là:

38 x 2 = 76 (lít)

-Số lít dầu của thùng thứ hai là:

76 – 40 = 36 (lít)

Đáp số: 36 (lít)

Chú ý: Tổng các số = Trung bình cộng x Số số hạng.

———————-

Như vây, những thông tin trên, Toptailieu đã trả lời câu hỏi “Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam cũng như các dạng toán về trung bình cộng. Hy vọng thông qua bài tìm hiểu trên, Toploigiai sẽ giúp các bạn học tập tốt hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.