Top tài liệu

1. Hình thức trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Số trang: nội dung báo cáo tối thiểu 20 trang, tối đa 70 trang không kể phần phụ lục

Khổ giấy: A4 (210×297 mm)

In một mặt.

Chữ trong phần nội dung: kiểu chữ – font: Times New Roman, font size: 13

Canh lề: trái – left: 3,5 cm; phải – right: 2,00 cm; trên – top: 2,00 cm; dưới – botton: 2,00 cm.

Dãn dòng 1,5

Trang số 1 bắt đầu sau phần Mục lục

Đánh số thứ tự các bảng, hình ảnh, bản đồ/sơ đồ và ghi tên bảng ở đầu mỗi bảng.

Không sử dụng thanh tiêu đề (Header and footer) trong viết báo cáo.

2. Quy định thứ tự sắp xếp trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp

– Bìa ngoài có thể là bìa cứng hay giấy pelure thường, khổ A4

– Trình bày đủ các nội dung theo yêu cầu

– Tên cơ quan chủ quản, tên trường, tên khoa

– Báo cáo thực tập tốt nghiệp

– Chuyên ngành

– Tên đơn vị sinh viên đến thực tập, tên cơ quan/công ty, nơi sinh viên đến thực tập, địa chỉ đầy đủ của cơ sở đó.

– Tên cán bộ hướng dẫn (học hàm, học vị)

– Tên giảng viên theo dõi (học hàm, học vị)

– Tên sinh viên thực tập, mã số sinh viên

– Địa điểm, thời gian hoàn thành báo cáo

– Lời cảm ơn

– Nhận xét của người hướng dẫn

– Mục lục – Danh mục các bảng biểu, hình ảnh/đồ thị, ký hiệu, chữ viết tắt

– Từ điển thuật ngữ (nếu cần)

3. Nội dung báo cáo thực tập

* Chương 1: tổng quan về cơ sở thực tập, bao gồm:

+ Tên, địa chỉ đầy đủ

+ Lịch sử hình thành và phát triển

+ Cơ cấu tổ chức (phải vẽ sơ đồ tổ chức)

+ Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi ngành nghề hoạt động

+ Quy mô, năng lực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…

+ Lưu ý: Cần ghi một cách cô đọng và chính xác, không quá dài dòng, thông thường khoảng 2 trang giấy.

* Chương 2: cơ sở lý thuyết: Trong chương này các bạn sẽ trình bày tóm tắt cơ sở lí thuyết sẽ sử dụng để giải quyết vấn đề

– Chương 3: Nội dung nghiên cứu

+ Mô tả công việc được giao

+ Phương thức làm việc

+ Quy trình thực hiện, ví dụ như: Lập kế hoạch, phê duyệt kế hoạch thực tập

+ Kết quả đạt được

+ Kết quả khảo sát, thu thập tài liệu tại thực tế

+ Phân tích và xử lí số liệu

* Chương 4: Kết quả nghiên cứu

+ Những điểm phù hợp giữa chương trình đào tạo của ngành học với hoạt động thực tế của cơ sở.

+ Những điểm chưa phù hợp giữa chương trình đào tạo của ngành học với hoạt động thực tế của cơ sở.Đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo

* Phần kết luận và kiến nghị

Phần này thường không đánh số chương, nhưng là một phần tách riêng. Theo thông lệ thì phần này nằm cuối của báo cáo, dài khoảng 2 trang và bao gồm các nội dung:

– Kết luận:

+ Tóm tắt những nội dung đã thực hiện được trong quá trình thực tập

+ Nêu tóm tắt điểm mạnh và hạn chế của vấn đề thực tập tại công ty

– Kiến nghị:

+ Cơ quan thực tập: SV kiến nghị với cơ quan thực tập về chủ đề thực tập

+ Ý kiến bản thân sau khi hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp

+ SV học hỏi được gì sau khi hoàn thành chương trình thực tập tốt nghiệp?

+ Nguyện vọng của bản thân sau khi hoàn thành chương trình thực tập tốt nghiệp?

4. Tài liệu tham khảo

Quy cách trình bày các dạng tài liệu tham khảo:

Đối với sách, luận án, báo cáo: Số thứ tự, họ và Tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành: tên sách, luận án, báo cáo, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, tái bản lần thứ mấy (nếu có);

Đối với bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách: Số thứ tự, họ và tên tác giả: tên bài báo, tên tạp chí hoặc tên sách, tập số, năm công bố, số trang bài báo đầu – cuối

Tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự A, B, C theo tên của tác giả (tác giả Việt), theo họ (tác giả Anh, Pháp, Đức…).

5. Phụ lục.

Trình bày những biểu mẫu, số liệu thô, biểu, bảng… phục vụ việc làm báo cáo thực tập

6. Trang nhận xét của giảng viên theo dõi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.