Tuần sinh hoạt công dân – HSSV là chương trình giáo dục bắt buộc và được thực hiện trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm trên cả nước. Tuần sinh hoạt công dân được tổ chức đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa của mỗi năm học. Các bạn sinh viên mới nhập học thường rất háo hức với tuần sinh hoạt này, đây là dịp các bạn sinh viên được gặp gỡ bạn mới, làm quen với trường lớp mới và được nâng cao nhận thức về đường lối của Đảng, những nội quy của trường. Kết thúc tuần sinh hoạt công dân, các bạn phải làm bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân. Sau đây là tổng quan về bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân.

Cách viết bài thu hoạch của học sinh

I. Cách viết bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên

Vì không có một mẫu chung nào cho bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân, mỗi trường sẽ có một đề tài để sinh viên viết bài thu hoạch riêng, do đó, bạn phải đảm bảo những thông tin cần thiết như sau:

– Thời gian thông tin khóa học mà sinh viên tham dự tuần sinh hoạt công dân đầu khóa.

– Các thông tin cá nhân như sau: họ và tên, ngày sinh, số điện thoại, mã số sinh viên, khoa đào tạo, lớp,

– Trả lời các câu hỏi bắt buộc của nhà trường.

Thông thường, các câu hỏi của nhà trường thường liên quan đến nội dung về các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các tình hình thời sự, kinh tế, chính trị xã hội trong nước và quốc tế. Các câu hỏi liên quan đến việc nhận thức quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân, các thông tin về quy chế đào tạo, chế độ chính sách khen thưởng, kỷ luật về công tác  HSSV.

Các bạn phải dựa vào những kiến thức học được trong tuần sinh hoạt công dân, từ những tài liệu được cung cấp và suy nghĩ, kiến thức thực tế của bản thân để hoàn thành bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân. Một số câu hỏi phổ biến thường gặp như:

– Lý do bạn lựa chọn trường, khoa đang theo học.

– Nhận thức của bạn về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Nhận thức của bạn về việc phòng chống các, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

– Nhận thức của bạn  về chủ quyền biển đảo quốc gia.

– Những kế hoạch và định hướng tương lai của bạn trong những năm tiếp theo đào tạo ở trường.

Nhìn chung, những câu hỏi trên không quá khó đối với trình độ của sinh viên, chủ yếu là suy nghĩ, cách nhìn nhận và ý thức của các bạn. Các bạn nên bám sát câu hỏi để trả lời, tránh trả lời lan man, không tập trung. Trình bày sạch sẽ, khoa học, chia luận điểm, chia đoạn rõ ràng để bài  làm được chuyên nghiệp.

II. Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân của sinh viên

Câu hỏi: Anh (chị) hãy nêu những suy nghĩ của mình về các nội dung được học tập trong “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên (HSSV)”. Qua đó có thể nêu các kiến nghị của bản thân mình đối với nhà trường về cách tổ chức lớp học và nội dung chương trình học tập.

Bài làm:

Bước vào trường Đại học ………., chúng ta được tiếp xúc và sinh hoạt trong một môi trường hoàn toàn mới. Ngay trong những ngày đầu tiên bước vào trường, chúng ta được học tập trong “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV năm học ………. ”. Nội dung chủ yếu của tuần sinh hoạt này chúng ta được hướng đến việc: học tập, quán triệt nội dung nghị quyết các hội nghị Trung ương Đảng khóa ……, các quyết định của Trung ương về công tác vận động thanh niên và xây dựng đội ngũ trí thức được thông qua tại Hội nghị Trung ương …. vừa qua. Ngoài ra, chúng ta còn được triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và học tập các chuyên đề về “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, học tập tác phẩm “sửa đổi lối làm việc” của Bác Hồ; các Quy chế, quy định về công tác HSSV của Bộ GD – ĐT và nhà trường; đồng thời sinh hoạt các nội dung về giáo dục an toàn giao thông, giáo dục giới tính và phòng chống tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của địa phương thời gian qua. Cũng trong tuần sinh hoạt này, chúng ta được truyền tải những thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước, thuận lợi và thách thức đối với thế hệ trẻ khi đất nước hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Trong các Quy chế, quy định về công tác HSSV, chúng ta được học về quyền và nghĩa vụ của HSSV: Mỗi HS – SV trước hết là một công dân có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định trong Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trong các đạo luật hiện hành. Trong các trường đào tạo công dân học sinh, sinh viên còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

Quyền của học sinh, sinh viên:

1. Được nhận vào học đúng ngành nghề đã đăng ký dự tuyển nếu:

– Đủ điều kiện dự thi.

– Đủ các điều kiện xét tuyển do hội đồng tuyển sinh trường quy định cho mỗi khoá tuyển sinh và từng ngành                nghề.

2. Nếu trường có chỉ tiêu tuyển sinh đi học nước ngoài theo các Hiệp định Nhà nước, sinh viên, học sinh có nguyện vọng và có đủ các điều kiện quy định, được quyền đăng ký vào diện dự tuyển đi học nước ngoài theo quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Được sử dụng thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ theo quy định của trường.

4. HS – SV, sau khi đăng ký chính thức và được trường đang học cho phép, thì được khuyến khích học tập theo chương trình cá nhân, học vượt thời hạn quy định, cùng một lúc ở nhiều ngành trong một trường và nhiều trường, thi lấy nhiều bằng, học thêm ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học, thi học sinh, sinh viên giỏi.

5. Trong thời gian học tập, HS – SV hệ chính quy được hưởng quyền lợi vật chất và tinh thần theo chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước như: tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình (đối với HS – SV nam), được cấp học bổng khuyến khích, nếu đạt được tiêu chuẩn quy định. HS – SV thuộc diện chính sách xã hội được hưởng trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí. HS -SV nghèo vượt khó học tập có thể được xem xét miễn giảm học phí, được trợ cấp khó khăn tuỳ theo điều kiện của trường, HS-SV đạt loại giỏi, ngoài học bổng khuyến khích do ngân sách Nhà nước cấp, còn được hưởng các loại học bổng khuyến khích tài năng khác do các tổ chức, các cá nhân tài trợ cho trường.

6. HS – SV được nhà trường phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, về chế độ chính sách của nhà Nước có liên quan đến HS – SV; được đóng góp ý kiến với Hiệu trưởng về mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến cá nhân và tập thể HS – SV như học tập, môi trường đào tạo, ăn, ở, sinh hoạt và các mặt trong đời sống tinh thần.

7. HS – SV được chăm lo, bảo vệ sức khỏe theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

8. HS – SV được quyền cử đại diện vào các Hội đồng trường, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng xét học bổng và các hội đồng khác của trường có liên quan đến HS – SV. HS – SV được khuyến khích và tạo điều kiện hoạt động trong các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, tham gia các tổ chức tự quản của HS – SV, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài trường, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của trường.

9. HS – SV được nhà trường giúp đỡ để tìm việc làm khi ra trường (giới thiệu nhu cầu xã hội, cơ sở cần tuyển lao động, cấp giấy giới thiệu, hồ sơ để HS-SV tự tìm việc làm). HS – SV đạt loại khá, giỏi mà trong quá trình học tập ở trường không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên được nhà trường ưu tiên trong giới thiệu tìm việc làm.

10 Khi tốt nghiệp đạt loại giỏi, nếu có nguyện vọng, HS – SV được nhà trường xem xét học chuyển tiếp ở các cấp, bậc học cao hơn theo quy chế tuyển sinh hiện hành của các cấp, bậc học.

11. HS – SV hàng năm được nghỉ học, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

12. HS – SV được quyền xin thôi học hoặc nghỉ học có thời hạn ( trong khuôn khổ quy chế học tập, thi, kiểm tra) vì lý do cá nhân (hoàn cảnh gia đình khó khăn, sức khoẻ, đi học tự túc ở nước ngoài…). Trong các trường hợp này HS – SV phải tự làm đơn trình Hiệu trưởng xem xét quyết định.

13. Trong phạm vi một trường nếu quy trình, chương trình và nội dung đào tạo cho phép, được chuyển đổi ngành học với điều kiện:

– Đã học xong năm thứ nhất, xong năm đầu của giai đoạn II tại những trường tuyển theo ngành và đào tạo                  theo 2 giai đoạn và đủ điểm xét tuyển quy định đối với thi sinh dự thi vào ngành đó trong kỳ thi tuyển sinh vào            giai đoạn I và giai đoạn II.

– Đã học xong năm thứ nhất hoặc học ở các trường không thi tuyển theo ngành hoặc chưa thực hiện quy trình           đào tạo 2 giai đoạn.

– Có đơn xin thay đổi ngành học với các lý do chính dáng và được Hiệu trưởng chấp nhận.

14. HS – SV được chuyển trường nếu đủ các điều kiện sau:

a.  Điều kiện chuyển trường:

– Trong thời gian học tập, gia đình HS – SV chuyển hộ khẩu thường trú, chuyển công tác, chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh tới gần trường định chuyển đến, hoặc có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, cần thiết phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để có điều kiện tiếp tục đảm bảo việc học tập.

– Trường cho chuyển và tiếp nhận trong cùng khối ngành học.

– Có hộ khẩu thường trú khi đăng ký dự thi nằm trong vùng tuyển của trường tiếp nhận.

– Trong năm xin chuyển trường HS – SV không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

– Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường đang học và trường sẽ chuyển đến.

b. Không được phép chuyển trường nếu:

– Là học sinh tại các trường THCN đang học trong học kỳ đầu tiên và sinh viên đang học năm thứ nhất, năm đầu giai đoạn II hoặc cuối của khoá học.

– Xin chuyển tới trường mà bản thân đã dự thi nhưng không trúng tuyển.

c. Hồ sơ chuyển trường theo mẫu quy định thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo bản quy chế này.

d. HS – SV chỉ được trường cấp giấy chuyển trường sau khi xuất trì nh đủ các giấy tờ xác nhận đã làm xong các thủ tục thanh toán với ký túc xá, thư viện…

Năm đầu tiên khi chuyển đến học trường mới, ngay cả những người trong diện được cấp học bổng ở trường cũ đều không được cấp học bổng. HS – SV thuộc diện chính sách xã hội và HS – SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn có quyền đề nghị nhà trường mới chuyển đến xem xét trợ cấp khó khăn và giảm học phí.

Từ những năm tiếp theo, căn cứ vào kết quả học tập rèn luyện và chính sách xã hội, HS – SV diện chuyển trường sẽ được xem xét cấp học bổng hoặc trợ cấp xã hội theo quy định hiện hành.

e. Lưu học sinh (LHS) đang học tập ở nước ngoài muốn trở về học tiếp các trường trong nước phải được Đại sứ quán (Bộ phận công tác LHS) ở nước ngoài giới thiệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ HS – SV). Việc tiếp nhận lưu học sinh về học tiếp các trường đại học, cao đẳng, THCN trong nước được qui định như sau:

– Những lưu học sinh đã qua kỳ thi tuyển quốc gia, được các trường giới thiệu và được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn gửi đi học, không thuộc diện bị đình chỉ học tập đưa về nước, nộp đủ hồ sơ LHS và giấy giới thiệu của Đại sứ quán (bộ phận công tác LHS) sẽ được xem xét nhận vào học tiếp tại các trường đã dự thi hoặc các trường đại học cùng khối ngành trong nước. Chế độ học bổng, học phí đối với LHS thuộc diện này thực hiện như các trường hợp HS – SV trong nước chuyển trường.

– Những người đi học nước ngoài theo chế độ tự túc, do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định và đạt đểm xét tuyển qua các kỳ thi tuyển sinh vào một trong các trường đại học, cao đẳng, khi về nước có đủ hồ sơ LHS và giấy giới thiệu của Đại sứ quán ta tại nước ngoài, có thể được xem xét vào học tiếp hệ chính qui, nếu trong thời gian học tập ở nước ngoài có phẩm chất đạo đức tốt và có kết quả học tập loại khá trở lên. Nếu đủ điều kiện tiếp nhận vào học hệ chính quy, HS – SV thuộc diện này trong suốt cả thời gian học tập ở trường không thuộc diện chuyển đổi học bổng.

– Trường chỉ xem xét tiếp nhận khi có giấy giới thiệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ HS – SV).

15. Kết thúc giai đoạn I, sinh viên các trường đại học, cao đẳng đào tạo theo 2 giai đoạn đủ điều kiện được cấp chứng chỉ đại học đại cương. Kết thúc khoá học, HS – SV đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp, được nhà trường cấp ngay bằng tốt nghiệp.

16. HS – SV từ 3 đến 6 tháng sau khi tốt nghiệp chưa được phân công công tác hoặc chưa có nơi nhận làm việc được nhà trường cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết (bằng tốt nghiệp, hồ sơ HS – SV, giấy giới thiệu tìm việc làm và giấy giới thiệu về nơi cư trú chính thức…). Khi HS – SV tìm dược việc và nơi tiếp nhận yêu cầu nhà trường làm thủ tục và cung cấp bổ sung các hồ sơ thì nhà trường đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đó.

17. Tuỳ theo khả năng thực tế của trường, nếu đủ các điều kiện qui định, HS – SV được xem xét tiếp nhận vào ký túc xá. HS – SV diện chính sách xã hội ở xa (khu vực I, khu vực II) sẽ được nhà trường ưu tiên sắp xếp vào ký túc xá.

Nghĩa vụ của HS – SV

Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy chế và nội quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chủ quản và của trường.

1. Trong học tập rèn luyện HS – SV phải:

– Nộp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết theo qui định nghi trong giấy triệu tập khi đến trường.

– Có mặt trong thời hạn qui định nghi trong giấy triệu tập đến trường.

– Thực hiện đầy đủ qui định về việc khám sức khoẻ khi mới vào trường và khám sức khoẻ định kỳ trong thời gian học tập theo qui định của Thông tư Liên Bộ Y tế – Đại học THCN và DN (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– Thực hiện đầy đủ qui chế và nội qui về học tập, thực tập. Không được tự ý nghỉ học, nghỉ thực tập, khi chưa được phép của trường. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong học tập, thi cử: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác thi, thực tập, trực hộ nhờ hoặc làm hộ bài tập lớn, đồ án, luận văn tốt nghiệp.

– Lễ phép đối với thầy cô giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ trong trường.

– Nghiêm chỉnh chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, nhất là khi có lệnh điều động tham dự huấn luyện sĩ quan dự bị trong quá trình học tập ở trường hoặc phục vụ trong các lực lượng vũ trang sau khi tốt nghiệp.

– Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường. Nếu làm mất mát, hư hỏng phải bồi thường thiệt hại.

– Đóng học phí đầy đủ trong thời hạn qui định của nhà trường, nếu thuộc diện đóng học phí.

– Tham gia đóng góp lao động công ích xây dựng nhà trường.

– Khi có nhu cầu phân công công tác, HS – SV tốt nghiệp đều phải nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công đến làm việc tại nơi quy định trong một thời gian nhất định. Nếu không chấp hành phải bồi thường hoàn toàn kinh phí đào tạo cho trường, (trừ phần học phí đã đóng góp trong quá trình đào tạo). Những người trả lại đầy đủ kinh phí đào tạo có thể tìm nơi làm việc theo ý muốn, ngay cả khi có nhu cầu phân công công tác. Những người đang học tại các trường đào tạo có nguyện vọng xin đi cư trú nước ngoài phải bồi hoàn kinh phí đào tạo cho trường.

2. Trong sinh hoạt và tham gia các hoạt động xã hội:

– HS – SV nội trú phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy ký túc xá, thực hiện đầy đủ những cam kết được ghi trong hợp đồng với bộ phận quản lý ký túc xá. Đóng lệ phí ký túc xá đầy đủ và đúng hạn.

– Nghiêm cấm HS – SV tàng trữ vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, các loại hoá chất độc hại khác và hàng lậu.

– Nghiêm cấm HS – SV đánh bạc, tiêm chích, hút thuốc phiện, say rượu, lưu hành văn hoá phẩm đồi trụy và các biểu hiện vi phạm đạo đức khác.

-HS – SV không được tự ý thành lập hoặc tham gia hoạt động trong các hội, các tổ chức chính trị và cả các hoạt động mang tính chất chính trị khác khi chưa được phép của Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền theo luật định.

– HS – SV không được làm điều gì ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường, ngoài xã hội và trong các ký túc xá. Thực hiện nếp sống văn minh lành mạnh.

Chúng ta còn được học về việc khen thưởng và kỉ luật đối với HSSV:

Nội dung và hình thức khen thưởng.

Học sinh, sinh viên, tập thể HS – SV có thành tích trong học tập và rèn luyện được khen thưởng. Việc khen thưởng được tiến hành thường xuyên và định kỳ.

1. Việc khen thưởng thường xuyên được tiến hành đối với cá nhân và tập thể HS – SV có thành tích trong từng mặt cần biểu dương khuyến khích kịp thời như đạt giải trong các cuộc thi HS – SV giỏi, thi tay nghề, thi thợ giỏi, có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị, đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn, Hội sinh viên, trong các hoạt động thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong các lớp khoa trong ký túc xá, trong hoạt động xã hội, từ thiện, văn nghệ, có hành vi đẹp được công luận nêu gương: (cứu người bị nạn; dũng cảm bắt kẻ gian; cứu tài sản của Nhà nước hoặc của công dân; chống tiêu cực, tham nhũng…)

Nội dung, mức khen thưởng thường xuyên do Hiệu trưởng quy định.

Nhà trường vận dụng khung điểm thưởng nêu tại điều 2-A-1 của Qui định về phân loại và xếp hạng HS – SV các trường đại học và cao đẳng ban hành theo Quyết định số …………….. ngày…tháng…năm…. của Bộ Đại học, THCN và Dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định mức điểm thưởng cụ thể cho phù hợp với điều kiện của trường và thông báo công khai cho HS – SV toàn trường biết.

2. Việc khen thưởng định kỳ được tiến hành vào cuối mỗi một hoặc hai học kỳ với các hình thức:

– Tặng danh hiệu HS – SV ưu tú cho những người đạt điểm trung bình trung mở rộng từ 9 trở lên và không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

– Tặng danh hiệu HS – SV xuất sắc cho những người đạt điểm trung bình chung mở rộng từ 8 đến cận 9, không có điểm thi hoặc điểm kiểm tra dưới 5, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

– Tặng danh hiệu HS – SV khá cho những người đạt điểm trung bình chung mở rộng từ 7 đến cận 8, không có điểm thi hoặc điểm kiểm tra dưới 5, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên. (lấy điểm thi và kiểm tra lần thứ nhất).

– Danh hiệu lớp HS – SV “Học tập tốt, rèn luyện tốt” tặng cho các lớp có tỷ lệ HS – SV đạt loại khá từ 25% trở lên, trong đó có 10% HS – SV đạt loại danh hiệu xuất sắc và ưu tú, không có HS – SV học yếu (điểm trung bình chung mở rộng dưới 5) và bị kỷ luật cao hơn mức cảnh cáo.

Nội dung và hình thức kỷ luật.

1. Những HS – SV mắc khuyết điểm, tuỳ theo tính chất mức độ, tác hại của hành vi sai phạm và thái độ nhận khuyết điểm, phải chịu các hình thức kỷ luật sau:

– Khiển trách: áp dụng đối với HS – SV có khuyết điểm mức độ nhẹ, có tính chất nhất thời hoặc không cố ý phạm phải.

– Cảnh cáo: áp dụng đối với HS – SV phạm khuyết điểm đă bị khiển trách nhưng không sửa chữa: phạm khuyết điểm thông thường nhưng gây ảnh hưởng xấu hoặc phạm khuyết điểm lần đầu nhưng tương đối nghiêm trọng.

– Đình chỉ học tập có thời hạn (2 hoặc 4 kỳ học): áp dụng đối với những HS – SV phạm khuyết điểm nhiều lần đã bị cảnh cáo từ 1 đến 2 lần) nay tái phạm hoặc phạm khuyết điểm lần đầu tuy nghiêm trọng nhưng chưa tới mức thôi học, cần có thời gian rèn luyện, thử thách nếu có tiến bộ xét cho học tiếp.

– Buộc thôi học áp dụng đối với HS – SV phạm khuyết điểm đã giáo dục nhiều lần mà không chịu sửa chữa hoặc phạm khuyết điểm nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường và xã hội, nhìn chung không đủ điều kiện để tiếp tục đào tạo.

– Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật tương ứng các trường vận dụng theo bản quy định kèm theo Quy chế này.

2. Những HS – SV vi phạm pháp luật, quy chế, nội quy ngoài việc phải chịu các hình thức kỷ luật còn bị phạt điểm rèn luyện. Nhà trường vận dụng khung điểm phạt nêu tại các điều 2b-1 của quy định về phân loại và xếp hạng HS – SV các trường đại học và cao đẳng ban hành theo Quyết định số ………….. ngày…tháng…năm…. của Bộ Đại học, THCN và dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định mức điểm phạt cụ thể cho phù hợp với điều kiện của trường và thông báo công khai cho HS – SV toàn trường biết.

Về công tác vận động thanh niên và xây dựng đội ngũ trí thức được thông qua tại Hội nghị Trung ương …. vừa qua:

Sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển đất nước, nhất là sau … năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá XII), tình hình thanh niên và công tác thanh niên đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là xây dựng một thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, có tri thức, sức khoẻ và tư duy phát triển năng động; tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sẵn sàng phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng; sống có trách nhiệm, có ý chí vươn lên, mong muốn được cống hiến và trưởng thành, làm giàu chính đáng, góp phần đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Tuy nhiên, trong thanh niên và phong trào thanh niên vẫn còn không ít hạn chế, thiếu sót và khuyết điểm. Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, thanh niên nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội mới và cả những thách thức mới.

Tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh và tương lai của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên lúc này chẳng những là trách nhiệm và tình cảm của Đảng, của thế hệ đi trước đối với thanh niên, mà còn nhằm bồi dưỡng thế hệ chủ nhân của hiện tại và tương lai đất nước, lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Trong những năm qua, đội ngũ trí thức nước ta đã có bước phát triển nhanh về số lượng và chuyển biến tích cực về chất lượng; đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước, dân tộc. Đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, trí thức Việt Nam đã góp phần trực tiếp cùng toàn dân đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, từng bước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và đạt được những thành tựu đáng trân trọng trên nhiều lĩnh vực. Đội ngũ trí thức đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần làm sáng tỏ con đường phát triển của đất nước ta; đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài; tạo ra những công trình có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, nhiều sản phẩm chất lượng cao có sức cạnh tranh; từng bước nâng cao trình độ khoa học và công nghệ của đất nước, vươn lên tiếp cận với trình độ của khu vực và thế giới. Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc, có những đóng góp tích cực trong nhiều lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, số lượng, chất lượng và cơ cấu của đội ngũ trí thức chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Số chuyên gia đầu ngành còn thiếu, đội ngũ kế cận hẫng hụt. Trong nước chưa có nhiều tập thể khoa học mạnh. Hoạt động nghiên cứu khoa học còn nhiều mặt thiếu gắn bó mật thiết với thực tiễn. Các thành tựu nghiên cứu và ứng dụng đạt được rất đáng trân trọng, song so với tầm thế giới và khu vực còn khoảng cách khá xa. Công tác xây dựng đội ngũ trí thức có nhiều kết quả, nhưng cũng còn không ít hạn chế, khuyết điểm.

Về các giải pháp kiềm chế lạm phát của nhà nước ta trong tình hình kinh tế- xã hội hiện nay:

1- Thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, Chính phủ chủ trương kiểm soát chặt chẽ tổng phương tiện thanh toán và tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động của ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.

2- Cắt giảm đầu tư công và chi thường xuyên của các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước, cống giảm tỉ lệ thâm hụt ngân sách, kiên quyết cắt bỏ các công trình đầu tư kém hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện và tập trung vốn cho những công trình sắp hoàn thành.

3- Tập trung sức phát triển sản xuất công nghiệp- nông nghiệp, khắc phục nhanh hậu quả của thời tiết và dịch bệnh để tăng sản lượng lương thực- thực phẩm.

4- Bảo đảm cân đối cung cầu về hàng hoá, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu các loại hàng hoá thiết yếu.

5- Triệt để tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng, Chính phủ kêu gọi mọi doanh nghiệp và mọi nhà triệt để tiết kiệm.

6- Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát việc chấp hành Pháp luật của nhà nước về giá, kiên quyết không để xảy ra các tình trạng lạm dụng các biến động trên thị trường để đầu cơ nông giá. Ngăn chặn tình trạng buôn lậu qua biên giới.

7- Thực hiện tốt các chính sách về an ninh xã hội, nhất là đối với đối tượng hưởng lương và chính sách xã hội đối với đồng bào vùng thiên tai dịch bệnh cần có chính sách hỗ trợ để phát triển sản xuất ổn định.

8- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chống tin đồn nhảm, tăng giá đột phát.

Việt Nam vững bước tự tin trên con đường hội nhập

Kế tục tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã có những quyết sách phù hợp về chủ trương, đường lối cũng như biện pháp tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế. Do vậy, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, tạo ra thế và lực mới cho đất nước.

Chúng ta hiện đang chứng kiến xu thế phát triển mạnh mẽ của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đó là quá trình gắn kết nền kinh tế của một nước với nền kinh tế khu vực và thế giới, tham gia vào tiến trình phân công lao động quốc tế. Hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế khách quan, cuốn hút mọi quốc gia, dân tộc và có tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế – chính trị thế giới.

Ngay sau khi đất nước ta giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những tư tưởng, chủ trương về mở cửa, đa dạng hóa quan hệ hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử, chúng ta đã không có điều kiện triển khai một cách đầy đủ tư tưởng về mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của Người.

Kế tục tư tưởng Hồ Chí Minh, trong quá trình triển khai công cuộc đổi mới hơn 20 năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có những quyết sách phù hợp về chủ trương, đường lối cũng như biện pháp tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế. Do vậy, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng, tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực và sự ủng hộ của quốc tế, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, tạo ra thế và lực mới cho đất nước, vị thế quốc tế thuận lợi chưa từng có. Bên cạnh đó, ngày càng hội nhập sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế thế giới và khu vực, chúng ta đồng thời phải đối phó, vượt qua không ít khó khăn, quan tâm xử lý nhiều vấn đề để tiến trình hội nhập của đất nước phát triển vững chắc và hiệu quả.

Muốn thực hiện thành công, chúng ta cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao cho ngày nay và cho tương lai, đáp ứng được những yêu cầu mới đặt ra. Đó phải là đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, với lợi ích của dân tộc, năng động, sáng tạo và hiệu quả. Bởi xét cho cùng, con người là yếu tố then chốt, quyết định nhất đến thành – bại của Ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” chúng ta học tập được rất nhiều điều bổ ích, giúp chúng ta mở rộng thêm kiến thức của mình về xã hội, về đất nước ta trong tình hình hiện nay.

Là công dân – HSSV, mỗi chúng ta phải chấp hành tốt những nội quy, quy chế của nhà trường, pháp luật của nhà nước để trở thành những công dân tốt, có ích cho sự phát triển đi lên của nước ta trong thời kỳ hội nhập.

III. Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân hệ vừa học vừa làm

Câu hỏi: Theo Anh (Chị) phải làm những gì, làm như thế nào để hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của người học viên hệ VLVH?

Qua thời gian học tập, lĩnh hội, tìm hiểu sâu sắc các nội dung trong Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên do nhà trường tổ chức và bản thân em đã tiếp thu, chấp hành trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan đơn vị công tác. Là một học viên rất vinh dự và tự hào được tham gia học tập dưới mái trường Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang, ngay từ khi trúng tuyển vào ngành học em đã có ý thức về nhiệm vụ của mình phải làm gì? Làm như thế nào? để hoàn thành tốt trách nhiệm của một người học viên. Theo quan điểm và phương châm của em để hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của người học viên hệ đào tạo VLVH, cần thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, nội quy, điều lệ nhà trường; sử dụng thẻ học viên đúng quy định của nhà trường.

2. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn minh.

3. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.

4. Thực hiện nhiệm vụ học tập, tu dưỡng theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của nhà trường; bảo đảm thời gian lên lớp, chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo đức, lối sống.

5. Đóng học phí đúng thời hạn theo quy định.

6. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của học viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên; kịp thời báo cáo với bộ môn, khoa, phòng chức năng, Hiệu trưởng nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của học viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên trong trường.

7. Tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

Cụ thể là: Phải gương mẫu chấp hành và vận động mọi người thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như quan điểm chỉ đạo của Đảng về Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện đúng theo các quy chế, nội quy, điều lệ nhà trường. Thường xuyên cập nhật, tích cực học tập, nghiên cứu, tự rèn luyện để nâng cao năng lực học tập, công tác và bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Sử dụng thẻ học viên đúng mục đích, đúng quy định của nhà trường.

Không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường và học viên khác. Trong giao tiếp với thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường và học viên khác phải lịch thiệp phù hợp với chuẩn mực đạo đức, nét tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trân trọng và giữ gìn nhân phẩm, đạo đức của học viên, nhà giáo, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn minh.

Sử dụng tài sản của nhà trường theo đúng quy định, tuân thủ các nguyên tắc sử dụng, vận hành các phương tiện thiết bị trong nhà trường, khai thác có hiệu quả và phục vụ tốt nhất cho hoạt động học tập nghiên cứu. Coi trọng việc bảo vệ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc, tích cực nhiệm vụ học tập và rèn luyện theo đúng chương trình kế hoạch đào tạo của nhà trường; tham gia đủ số tiết học, thời gian trên lớp.Chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo đức, lối sống. Không Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như: học, kiểm tra, thi hộ hoặc nhờ người khác học, kiểm tra, thi hộ; quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi trái quy định; sao chép tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức học, kiểm tra, thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.

Tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác, đặc biệt trong trường học. Không hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp. Gây rối an ninh, trật tự trong trường hoặc nơi công cộng. Đánh bạc dưới mọi hình thức. Các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tham gia các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài nhà trường theo quy định của pháp luật; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường

Ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, là một học viên đồng thời cũng là một nhà giáo cần phải thực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao tại cơ quan đơn vị công tác; các quy định, nhiệm vụ chính trị tại của địa phương.

Trên đây là bản thu hoạch về nhận thức và phương châm thực hiện của cá nhân em sau khi khi tham tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên. Kính mong được ban lãnh đạo và các phòng, ban và các thầy cô giáo góp ý bổ sung để bản thân em hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách của người học viên.

Em xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.