Bài thu hoạch cảm tình Đoàn năm 2020-2021 là bài viết của cá nhân Đoàn viên sau khi tham gia lớp học cảm tình Đoàn, cho thấy sự hiểu biết của Đoàn viên về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Top tài liệu xin đưa ra các gợi ý viết bài thu hoạch cảm tình đoàn dành cho các đoàn viên

I. Cách viết bài thu hoạch đoàn hay nhất

1. Truyền thống:

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26.3.1931. Đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến. Hơn 85 năm cống hiến và trưởng thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, từ chỗ chỉ có 8 đoàn viên đầu tiên đến nay đoàn đã có hơn 4 triệu đoàn viên. Các thế hệ thanh niên Việt Nam cần kế tiếp nhau chiến đấu giữa lá cờ của Đảng, lập nên bao chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã xây dựng nên những truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn. Đó là:

  • Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
  • Truyền thống xung kich cách mạng, xung phong tình nguyện, không ngại hi sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho.
  • Truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái và nhân đạo cao cả.
  • Truyền thống hiếu học ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, có hoài bão lớn.

2. Mục đích của Đoàn:

Phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

3. Tính chất của Đoàn:

Tính chất chính trị – xã hội của Đoàn thể hiện trên 2 mặt là tính tiên tiến và tính quần chúng. Đoàn không phải là tổ chức quần chúng phổ thông mà là tổ chức chính trị của những thanh niên tiên tiến (những thanh niên giác ngộ lý tưởng của Đảng). Tuy nhiên, Đoàn còn là tổ chức mang tính xã hội vì đó là tổ chức của quần chúng thanh niên và vì thanh niên.

Cách viết bài thu hoạch đoàn hay nhất

4. Chức năng của Đoàn:

Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng. Chức năng này biểu hiện ở việc Đoàn luôn luôn xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng, là nguồn cung cấp cán bộ cho Đảng và là người kế tụng trung thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng của Bác Hồ. Đoàn là trường học XHCN của thanh niên. Đoàn tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động, giúp đỡ họ, rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của nguời lao động mới phù hợp vơi yêu cầu của xã hội hiện nay. Đoàn là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ. Chức năng này khẳng định rõ tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên. Đoàn là người phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Chức năng này thể hiện trách nhiệm của Đoàn trong việc giáo dục thiếu niên nhi đồng tạo nguồn bổ sung cho Đoàn.

5. Vị trí vai trò của Đoàn:

Đoàn là thành viên của của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước CHXHCNVN. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên tạo nên quyền lực của nhân dân theo cơ chế: “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý”. Với vị trí này Đoàn sẽ kết hợp với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo, giáo dục, đào tạo, và bảo vệ thanh niên, thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên và thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội. Đối với đội thiếu niên tiền phong HCM, Đoàn giữ vai trò là người phụ trách trực tiếp và có trách nhiệm xây dựng tổ chức đội, giúp đỡ vật chất tài chính và lựa chọn cán bộ làm công tác thiếu niên nhi đồng. Đối với phong trào thanh niên và các tổ chức xã hội của thanh niên (gồm: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam…). Đoàn là hạt nhân chính trị đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào và các tổ chức thanh niên. Đoàn ủng hộ giúp đỡ các hội thanh niên thực hiện mục đích, tôn chỉ theo điều lệ của các hội.

6. Nguyên tắc tổ chức của Đoàn:

Đoàn TNCS HCM tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện nguyên tắc này đảm bảo để tổ chứ Đoàn thực sự là một tổ chưc quần chúng tiên tiến tự nguyện, dân chủ và tự quản của thanh niên. Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đoàn được thể hiện trên các mặt sau:

– Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn đều do bầu cử lập ra và thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

– Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đai biểu hoặc là đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là BCH do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp BCH, cơ quan lãnh đạo là BTV do BCH cùng cấp bầu ra.

– BCH Đoàn các cấp có trách nhiệm báo cáo về hoat động của mình với đại hội hoặc hội nghị đại biểu cùng cấp, với BCH Đoàn cấp trên, với cấp ủy Đảng cùng cấp và thông báo cho BCH Đoàn cấp dưới.

Nghị quyết của Đoàn phải đựơc chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị quyết của Đoàn, các thành viên phải được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến đại hội đại biểu toàn quốc, song phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành.

II. Nội dung bài thu hoạch cảm tình đoàn gồm những nội dung gì?

Với kinh nghiệm trong nhiều năm của chúng tôi về viết các bài thu hoạch, bài luận thì một bài thu hoạch tốt không phải là bài thu hoạch viết với nội dung thật dài mà câu từ lan man, không đúng trọng tâm.

Một bài thu hoạch hay, được đánh giá cao là một bài thu hoạch ngắn gọn, nhưng câu từ súc tích, tuy ngắn nhưng vẫn luôn đảm bảo đúng và đầy đủ thông tin cần thiết, giúp cho người đọc hiểu rõ các nội dung, hàm ý mà người viết cần truyền tải.

Với nội dung của bài thu hoạch về cảm tình đoàn thì trong quá trình hoàn thiện bài thu hoạch, học viên cần chú ý những nội dung về:

– Vì sao bạn vào Đoàn: Trả lời câu hỏi này chính là trình bày động cơ vào Đoàn của bạn. Đây là một nội dung quan trọng để cân nhắc việc có kết nạp một người thành Đoàn viên chính thức hay không.

– Truyền thống của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phải kể đến: truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành với sự nghiệp của Đảng, gắn bó với lợi ích dân tộc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, không ngại hi sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho,

Truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái và nhân đạo cao cả, Truyền thống hiếu học ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, có hoài bão lớn.

– Mục đích của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn phải nhấn mạnh về việc Phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

– Tính chất của Đoàn thanh niên cộng sản phải đề cập đến chất chính trị – xã hội thông qua 02 mặt là tính tiên tiến và tính quần chúng.

– Chứng năng và vị trí vai trò của đoàn.

– Nguyên tắc hoạt động của đoàn.

– Để được đứng vào hàng ngũ của Đoàn mỗi học viên cần phấn đấu học tập và rèn luyện như thế nào? Với phần nội dung này học viên cần thể hiện sự quyết tâm học hỏi, tu dưỡng, khát vọng của học viên trong việc rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho tổ chức Đoàn.

– Nếu trở thành đoàn viên học viên sẽ làm gì để góp sức mình vào các hoạt động của Đoàn.

III. MẪU BÀI THU HOẠCH ĐOÀN

Một bài thu hoạch tốt nhất không phải là bài thu hoạch viết thật dài mà là một bài thu hoạch ngắn gọn, súc tích, tuy ngắn những vẫn đảm bảo đúng và đầy đủ thông tin cần thiết. Thực tế cho thấy một văn bản với số lượng từ ngữ vừa đủ để truyền tải thông điệp tới người khác có tác dụng tích cực hơn nhiều so với một văn bản quá dài.

Để có một bài thu hoạch cảm tình Đoàn ngắn gọn, đơn giản, bạn có thể trình bày nó dưới dạng những đề mục có tích liệt kê. Bài viết không cần phân tích quá sâu những đề mục đó nhưng vẫn phải đảm bảo giải thích đầy đủ, súc tích các thuật ngữ, khái niệm cần thiết. Có một số nội dung mà hầu hết bài nào dù ngắn hay dài cũng cần phải có đó là:

“Vì sao bạn vào Đoàn”: Trả lời câu hỏi này chính là trình bày động cơ vào Đoàn của bạn. Đây là một nội dung quan trọng để cân nhắc việc có kết nạp một người thành Đoàn viên chính thức hay không.

“Để được đứng vào hàng ngũ của Đoàn bạn sẽ phấn đấu học tập và rèn luyện như thế nào”: Đối với Đảng viên sẽ có bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu thì đối với Đoàn viên, bạn cần phải có một lời cam kết tương tự như thế, trước hết là trong bài thu hoạch này. Phần này chính là phần dành cho bạn để thể hiện sự quyết tâm, khát vọng của bạn trong việc rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho tổ chức Đoàn.

“Nếu trở thành đoàn viên em sẽ làm gì“. Việc trả lời câu hỏi này giống như một lời cam kết trước lá cờ Đoàn về động cơ vào Đoàn, mục tiêu cống hiến và phấn đấu của bản thân khi trở thành Đoàn viên.

Văn phong của mỗi người là khác nhau nên sẽ có những cách trình bày và độ ngắn dài khác nhau. Chỉ cần bạn nắm vững những ý chính, triển khai nó một cách logic đồng thời lồng ghép tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ vào đó thì bản thân bài thu hoạch đã thực sự gây ấn tượng rồi.

Cách viết bài thu hoạch đoàn hay nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.