Cách viết đơn xin nghỉ học hè – Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

——***——

 ………….., ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC HÈ

Kính gửi: – Ban Giám hiệu

                – Phòng Công tác Chính trị – HSSV  

                – Giáo viên chủ nhiệm

– Tôi đứng tên dưới đây:………………………………………………………………………………………

– Hiện cư ngụ tại:………………………………………………………………………………………………..

– Sinh năm:………………………… là: Cha  ,  Mẹ  , Người trực tiếp nuôi dưỡng

của HSSV tên:……………………………………………………. Lớp:………………………………………………….

Nay tôi làm đơn xin phép cho con em tôi được nghỉ học hè: …………. ngày ( ………….),  kể từ ngày ……/……./……. đến hết ngày …../……./……

– Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………..

– Chứng từ kèm theo: ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

   GVCN                                    Xác nhận của Trưởng lớp                                 NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi họ và tên)         (Trong tháng HSSV có nghỉ học bao nhiêu ngày)           (Ký, ghi họ và tên)

………………………..   …………………………………………..     …………………………..

………………………..  …………………………………………..     …………………………..

………………………..  …………………………………………..     …………………………..

………………………..  …………………………………………..     …………………………..

………………………..  …………………………………………..     …………………………..

 

GIÁM HIỆU                              PHÒNG CTCT – HSSV                      Đề xuất của GVQL      

Duyệt                            ………………………………………….. …………………………..

………………………..  …………………………………………..     …………………………..

………………………..  …………………………………………..     …………………………..

………………………..  …………………………………………..     …………………………..

………………………..  …………………………………………..     …………………………..

 

Cách viết đơn xin nghỉ học hè – Mẫu số 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………..
KHOA …………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày……tháng……năm……...

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC HÈ

Kính gửi: Ban Lãnh Đạo Khoa ……………………..

Giáo viên giảng dạy…………..

Giáo viên chủ nhiệm………….

Em tên: ……………………………….Ngày sinh:…………………………………

MSSV: …………………………Lớp: ………………….Khoá:……………………

Số ĐT liên lạc với gia đình:……………………………………………………….

Em làm đơn này kính xin Khoa và Giáo viên bộ môn cho em được nghỉ học hè từ ngày …../…./20…. đến ngày ……../……../20……….
Vì lý do:

□ Bị ốm

□ Bận việc gia đình

□ Lý do khác

Nêu rõ lý do khác: …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận, em xin chân thành cảm ơn.

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của GVCN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Khoa ………..

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Cách viết đơn xin nghỉ học hè – Mẫu số 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC HÈ

Kính gửi:………………………………………………

Tôi tên:…………………………………………………….. Mã số sinh viên:…………………….

Ngày sinh:…………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Hiện đang học lớp (ngành):…………………… Khóa:………………………………………

Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường …………………………………

Nay tôi làm đơn này gửi đến Ban Giám Hiệu Trường ……………..cho phép tôi được nghỉ học hè………học kỳ tại Trường ……….. kể từ ngày…..tháng …..năm ….

Lý do xin nghỉ:………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

…………. , ngày tháng năm 20….

Xác nhận của địa phương Ý kiến của khoa Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

Cách viết đơn xin nghỉ học hè – Mẫu số 4

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XIN PHÉP NGHỈ HỌC HÈ

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm và cô giáo phụ trách bộ môn ….

Em tên là: Nguyễn Văn A

Học sinh lớp: 8B

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học hè từ ngày: …/…./….. đến hết ngày: …./…./……

Lí do viết đơn: ………………………………………………………

………………………………………………………………………..

Sau thời gian nghỉ học, em sẽ tự ôn tập tại nhà để trau dồi kiến thức. Nếu nói dối hoặc không học bài em xin chịu mọi hình phạt mà cố và nhà trường đưa gia. Mong được sự đồng ý của cô.

Em xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của phụ huynh học sinh

……………, ngày … tháng … năm ……..

Người làm đơn/ học sinh

Cách viết đơn xin nghỉ học hè – Mẫu số 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường……………………………………………………………..

– Giáo viên chủ nhiệm lớp……………………………………………………………………

Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………………………

Phụ huynh em:……………………………………………………… Lớp……… Năm học……………….

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh:………………………

………………..Lớp…………………………….. được phép nghỉ học hè.

Thời gian nghỉ: Từ ngày…………………………. đến………………………….

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ chứng từ kèm theo gồm:

1 ……………………………………………………………………………………………………………………….

2 ……………………………………………………………………………………………………………………….

3 ……………………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian xin được học lại:………………………………………………………………….

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn

……….., ngày…….tháng……năm…….

Người viết đơn

Cách viết đơn xin nghỉ học hè – Mẫu số 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC HÈ

Kính gửi: – Ban giám hiệu Trường ………………………..

– Giáo viên chủ nhiệm lớp……….

– Giáo viên bộ môn………………….

Tôi tên:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Là phụ huynh của em:…………………………………………………………….

Học sinh lớp:…………… Trường ………………………………………

Do cô ………………………….. làm giáo viên chủ nhiệm

Kính xin Ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm lớp……………. cho phép con tôi được nghỉ học hè…………..ngày (Thứ …….., ngày………. tháng……… năm 201…).

Lý do:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của con tôi.

Trân trọng kính chào.

……….., ngày……. tháng…….. năm 201…..

PHỤ HUYNH KÝ TÊN
(Ghi rõ họ và tên)

Cách viết đơn xin nghỉ học hè – Mẫu số 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC HÈ

Kính gửi: – Ban giám hiệu Trường mầm non ……………….

– Giáo viên chủ nhiệm lớp …………………

Tôi là: ………………………………. phụ huynh của bé …………………. lớp ……………

Nay tôi làm đơn này xin phép cho bé: …………………………………………….. được nghỉ học hè từ ngày …………………… đến ngày …………………

Vì lý do:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn!

Duyệt BGH Xác nhận của GV chủ nhiệm Người làm đơn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *