“Theo quý thầy cô, giáo viên cần xây dựng bản ĐTKT trước khi thực hiện những hoạt động đánh giá nào dưới đây?

  • Quan sát
  • Vấn đáp
  • Đánh giá qua hồ sơ học tập
  • Đánh giá qua sản phẩm, hoạt động
  • Bài kiểm tra viết dạng tự luận hạn chế
  • Bài kiểm tra viết dạng tự luận mở rộng
  • Bài kiểm tra viết dạng trắc nghiệm khách quan

Trả lời:

Giáo viên cần xây dựng bản ĐTKT trước khi thực hiện những hoạt động đánh giá qua sản phẩm, hoạt động của học sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.