[Cánh Diều] Explore English: Unit 12. Monkey Festival

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sách Cánh Diều Soạn Tiếng Anh 6 Explore English: Unit 12. Monkey Festival được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

[Cánh Diều] Explore English: Unit 12. Monkey Festival
[Cánh Diều] Explore English: Unit 12. Monkey Festival (ảnh 2)

A. Complete the sentences using the words from the box

=> Answer:   1.Monkeys        2. sunday        3. Festival

B. What do you think people so at a  monkey festival? 

=> Answer: 

– Watch monkeys

– Have parade

– Eat bananas

[Cánh Diều] Explore English: Unit 12. Monkey Festival (ảnh 3)

=> Answer: 

1.               2. Party             3. visitor

4. Parade       5. Costume

D. Write answers to the questions. Describe a real or fake festival. 

+ What rules should people follow when attending the festival?

+ Where does it take place?

+ When is it?

+ What does it celebrate?

+ What do people do during the festival?

=> Answer: 

– Festival Vegetarian food

– Rules: Bring one homemade vegetarian food

– It take places in a big Pagoda

– People join in making vegetarian food

– Try the food and guess the name, find out the most delicious home made vegetarian food

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *