[Cánh Diều] Explore English: Unit 8. A moroccan market

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sách Cánh Diều Soạn Tiếng Anh 6 Explore English: Unit 8. A moroccan market được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

[Cánh Diều] Explore English: Unit 8. A moroccan market
[Cánh Diều] Explore English: Unit 8. A moroccan market (ảnh 2)

=> Answer: 1. Seller       2. Price       3. Money       4. Buyer      5. Stall

B. Circle the correct words.

1. How much (is / are ) the bracelet?

2. How mụch (is / are ) the shoes?

3. ( Thịs / These ) bracelet is 100 dirhams.

4. ( Thỉs / Those ) earrings are 150 dirhams.

5. I’d (like / likes ) to buy the earrings.

6. Shed ( like / likes ) this T-shirt.

=> Answer:   1. is    2. are   3. This     4. like    5. likes

C. Complete the sentences using the words from the box.

bird       interesting     Moroccan       225     goldfish

1. The bracelet costs_____________ dirhams.

2. You can buy a (n)___________ bowl at the petstore.

3. The shop has many________ cages to choose from.

4. You can learn a lot about  _______________culture at the market.

5. Shopping in other countries can be an)_________ activity.

=> Answer:    1. 225      2. goldfish     3. bird     4. Moroccan    5. interesting

D. Write a conversation between the buyer and seller in Activity A.

=> Answer: 

Buyer: How much is the rice for 1 kg?

Seller: It’s 30.000 dong

Buyer: I will take 2 kg of rice

Seller: Ok, it costs 60.000 dong

Buyer: Here you are

Seller: Thank you

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *