Top tài liệu

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc trang 82 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách Cánh Diều được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết giúp các em học sinh Soạn Sử 6 Bài 16 Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc Cánh diều nhanh nhất

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài Cánh Diều Soạn Sử 6 Bài 16

Phần mở đầu

“Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi

Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa…” mẹ thường hay kể

Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn

Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc”

(Đất Nước, Nguyễn Khoa Điềm)

Trước âm mưu đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc trong thời Bắc Thuộc, người Việt đã đấu tranh bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc như thế nào?

1. Giữ gìn văn hóa dân tộc

? Qua các hình 16.2 và 16.3, hãy nêu tên một số nét văn hóa của người Việt Vẫn được giữ gìn và phát triển trong thời kì Bắc thuộc.

Lời giải chi tiết

Một số nét văn hóa của người Việt Vẫn được giữ gìn và phát triển trong thời kì Bắc thuộc là:

  • Tục thờ cúng tổ tiên
  • Tổ chức các lễ hội làng

2. Phát triển văn hóa dân tộc

? Quan sát các hình từ 16.4 đến 16.9 và đọc thông tin, hãy cho biết việc tiếp thu các yếu tố bên ngoài đến phát triển văn hóa dân tộc như thế nào.

Lời giải chi tiết

Trong thời Bắc thuộc, người Việt đã biết tiếp thu các yếu tố bên ngoài đến phát triển văn hóa dân tộc. Cụ thể là:

  • Các sản phẩm thủ công được cải tiến một cách sáng tạo (vòi ấm trang trí hình đầu gà, viền ngoài khay gốm trang trí hoa văn kiểu văn hóa Đông Sơn…)
  • Người việt giữ những yếu tố của tiếng Việt truyền thống, tiếp nhận thêm nhiều lớp từ Hán và chữ Hán.
  • Phật Giáo, Đạo giáo được người Việt tiếp nhận một cách tự nhiên, phổ biến, sâu sắc.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài Cánh Diều Soạn Sử 6 Bài 16

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Những thành quả trong cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển văn hóa truyền thống của người Việt thời Bắc thuộc có ý nghĩa như thế nào?

Câu 2: Những phong tục nào của người Việt trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay.

Lời giải chi tiết

Câu 1: Những thành quả trong cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển văn hóa truyền thống của người Việt thời Bắc thuộc đã giữ vững bản sắc văn hóa, để giữ gìn tiếng nói, phong tục tập quán của mình, đồng thời tranh thủ tiếp thụ những yếu tố tiến bộ, hợp lý của văn hóa Hán nhằm hoàn thiện và nâng cao nền văn hóa, văn minh của người Việt, củng cố tinh thần tự lực tự cường, tăng thêm ý chí đấu tranh giành độc lập tự chủ. Đây là giá trị to lớn nhất của sự nghiệp chuẩn bị cho công cuộc dựng nước sau khi giành được quyền tự chủ.

Câu 2: Những phong tục của người Việt trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay là:

  • Thờ cúng tổ tiên
  • Tổ chức mở hội hằng năm
  • Ăn trầu, chôn người chết trong quan tài…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.