Top tài liệu

Bộ 1: Câu hỏi trắc nghiệm về Điều lệ trường trung học

1. Câu hỏi trắc nghiệm Điều lệ trường trung học theo Thông tư 32

Câu 1. Vị trí của trường trung học trong hệ thống giáo dục quốc dân

a/ Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông công lập của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

b/ Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

c/ Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường không có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Đáp án B

Câu 2. Đâu là Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học là?

a/ Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về giáo dục, văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường.

b/ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong tổ chức các hoạt động giáo dụC/

c/ Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

d/ Tất cá nhiệm vụ trên

Đáp án D

Câu 3. Giáo viên trường trung học làm nhiệm vụ?

a/ dạy học, giáo dục học sinh trong trường trung học

b/ dạy học, phục vụ hoạt động dạy học, giáo dục học sinh trong trường trung học

c/ dạy học, giáo dục học sinh trong và ngoài trường trung học

Đáp án A

Câu 4. Giáo viên, nhân viên không có những quyền nào dưới đây?

a/ Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác và được sự đồng ý của hiệu trưởng bằng văn bản.

b/ Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.

c/ Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

d/ Được quyền cho phép cá nhân học sinh có lý do chính đáng nghỉ học không quá 05 ngày liên tục

Đáp án D

Câu 5. Trang phục của giáo viên, nhân viên phải?

a/ chỉnh tề, gọn gàng phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nướC/

b/ chỉnh tề, lịch sự phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nướC/

c/ chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nướC/

Đáp án C

2. Câu hỏi trắc nghiệm Điều lệ trường trung học theo Thông tư 12

Câu 1. Theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thì giáo viên không được thực hiện công việc nào sau đây:

A/ Tham gia các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

B/ Trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường;

C/ Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

Câu 2. Theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thì quy định trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên THCS là:

A/Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng

B/Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

C/Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Câu 3. Theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, việc tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương là nhiệm vụ của :

A/ Nhân viên văn thư của trường

B/ Phó hiệu trưởng phụ trách HĐGDNGLL

C/ Tất cả giáo viên, nhân viên trường Trung học

Câu 4. Theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Giáo viên chủ nhiệm được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học:

A/ không quá 3 ngày liên tục

B/ không quá 4 ngày liên tục

C/ không quá 5 ngày liên tục

Câu 5. Theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi lớp học có số học sinh không quá:

A/ 40 em

B/ 45 em

C/ 50 em

Câu 6. Theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, cấp nào có Thẩm quyền thành lập Hội đồng trường, đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học, có cấp học cao nhất là THCS:

A/ Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập

B/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định thành lập

C/ Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập

Câu 7. Theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, học sinh không được lưu ban quá mấy lần trong một cấp học

A/ Không quá 1 lần

B/ Không quá 2 lần

C/ Không quá 3 lần

Câu 8. Theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Hiệu trưởng phụ trách một trường THCS mấy năm?

A/ Một nhiệm kỳ 5 năm.

B/ Một nhiệm kỳ 5 năm, thời gian giữ một chức vụ không quá hai nhiệm kỳ.

C/ Một nhiệm kỳ 5năm , thời gian giữ một chức vụ hơn hai nhiệm kỳ.

Câu 9. Theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi trường có một Tổ văn phòng gồm:

A/ Viên chức làm công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và nhân viên kháC/

B/ Viên chức làm công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, thư viện, thiết bị và nhân viên kháC/

C/ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, viên chức làm công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và nhân viên kháC/

Câu 10. Theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ban hành về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Tổ chuyên môn gồm:

A/ Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học hoặc nhóm môn học

B/ Các giáo viên bộ môn được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học hoặc nhóm môn học

C/ Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học hoặc nhóm môn học

Bộ 2: Bộ Câu hỏi trắc nghiệm Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Câu 1: Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT; 15/92020, ban hành Điều lệ trường THCS;THPT. Điều lệ này áp dụng cho trường nào?

A/ Trường trung học

B/ Cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

C/ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông

D/ Trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt

Câu 2: Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT; 15/92020, ban hành Điều lệ trường THCS;THPT. Trường trung học có?

A/ tư cách pháp nhân

B/ con dấu riêng

C/ Tất cả phương án

D/ tài khoản

Câu 3: Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT; 15/92020, ban hành Điều lệ trường THCS;THPT. Chọn Phương án đúng về nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học?

A/ Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong quản lý các hoạt động giáo dục; bảo đảm việc tham gia của học sinh, gia đình và xã hội trong quản lý các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

B/ Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.

C/ Tất cả phương án đều đúng

D/ Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật.

Câu 4: Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT; 15/92020, ban hành Điều lệ trường THCS;THPT. Phương án nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của trường trung học?

A/ Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

B/ Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp luật.

C/ Tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

D/ Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Câu 5: Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT; 15/92020, ban hành Điều lệ trường THCS;THPT. Chọn phương án sai về nhiệm vụ, quyền hạn của trường trung học?

A/ Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội.

B/ Không có phương án nào sai

C/ Quản lý giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.

D/ Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công

Bộ 3: Câu hỏi trắc nghiệm về Điều lệ trường trung học

Câu 1. Vị trí của trường trung học trong hệ thống giáo dục quốc dân

a/ Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông công lập của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

b/ Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

c/ Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường không có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Đáp án B

Câu 2. Đâu là Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học là?

a/   Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về giáo dục, văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường.

b/   Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong tổ chức các hoạt động giáo dụC/

c/ Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

d/ Tất cá nhiệm vụ trên

Đáp án D

Câu 3. Giáo viên trường trung học làm nhiệm vụ?

a/ dạy học, giáo dục học sinh trong trường trung học

b/ dạy học,  phục vụ hoạt động dạy học, giáo dục học sinh trong trường trung học

c/ dạy học, giáo dục học sinh trong và ngoài trường trung học

Đáp án A

Câu 4. Giáo viên, nhân viên không có những quyền nào dưới đây?

a/ Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác và được sự đồng ý của hiệu trưởng bằng văn bản.

b/ Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.

c/  Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

d/ Được quyền cho phép cá nhân học sinh có lý do chính đáng nghỉ học không quá 05 ngày liên tục

Đáp án D

Câu 5. Trang phục của giáo viên, nhân viên phải?

a/ chỉnh tề, gọn gàng phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước

b/ chỉnh tề, lịch sự phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước

c/ chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước

Đáp án C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.