Có phải trong điều kiện toàn cầu hoá, văn minh tin học và kinh tế tri thức đã làm mất tính tất yếu và vai trò của đấu tranh giai cấp trong thời đại ngày nay?

Có phải trong điều kiện toàn cầu hoá, văn minh tin học và kinh tế tri thức đã làm mất tính tất yếu và vai trò của đấu tranh giai cấp trong thời đại ngày nay?

Có phải trong điều kiện toàn cầu hoá, văn minh tin học và kinh tế tri thức đã làm mất tính tất yếu và vai trò của đấu tranh giai cấp trong thời đại ngày nay?

Lời giải

Ngày nay trong điều kiện toàn cầu hóa, văn minh tin học và kinh tế tri thức, giao lưu, hội nhập, hợp tác phát triển thành xu thế lớn… nhưng đấu tranh giai cấp vẫn là tất yếu khách quan, là động lực trực tiếp của quá trình vận động, phát triển của lịch sử xã hội loài người.

Thời đại ngày nay, vẫn là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Các mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày nay vẫn tồn tại khách quan. Đấu tranh giai cấp còn do mâu thuẫn nội tại bên trong của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa quy định. Hiện nay, mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ cao mối quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất vẫn còn tồn tại. Hệ quả của nó dẫn đến mâu thuẫn đối kháng giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ỏ moi nưốc. Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội

và chủ nghĩa tư bản vẫn tồn tại khách quan; mâu thuẫn giữa các trung tâm quyền lực tư bản tiếp tục phát triển ngày càng gay gắt; mâu thuẫn giữa các nước tư bản phát triển với các nước đang phát triển cũng hết sức gay gắt. Ngoài những mâu thuẫn cơ bản của thời đại và của chủ nghĩa tư bản, còn có những mâu thuẫn khác liên quan đến vận mệnh chung của tiến bộ xã hội, được biểu hiện thông qua những vấn đề có tính cấp bách toàn cầu. Sự vận động tổng hợp của các mâu thuẫn đó làm cho cuộc đấu tranh giai cấp có những biểu hiện mới so với trước. Do vậy, trong thời đại ngày nay, mâu thuẫn giai cấp ngày càng sâu sắc hơn, đấu tranh giai cấp vẫn là quy luật tất yếu của lịch sử.

Toàn cầu hóa, văn minh tin học và kinh tế tri thức ở các nước tư bản chủ nghĩa đang diễn ra mạnh mẽ, nhưng thực chất chỉ là sự phát triển của lực lượng sản xuất trong giới hạn của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Dù giai cấp tư sản có sự điều chỉnh, thích nghi cũng chỉ là những giải pháp nhằm xoa dịu mâu thuẫn, còn sự đối kháng về địa vị kinh tế – xã hội, về chính trị, tư tưởng vẫn tồn tại khách quan. Đấu tranh giai cấp vẫn là động lực trực tiếp của sự phát triển xã hội trong thời đại ngày nay, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày nay, sự phát triển cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là một động lực to lớn đối với phát triển xã hội. Tuy nhiên, vai trò đó chỉ được phát huy tối đa và có hiệu quả thật sự khi được phát triển trong chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, đấu tranh giai cấp là cơ sở, điều kiện phát huy vai trò của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại.

Quan điểm cho rằng trong điều kiện toàn cầu hóa, văn minh tin học và kinh tế tri thức đã làm mất tính tất yếu và vai trò của đấu tranh giai cấp trong thời đại ngày nay là quan điểm sai lầm. về thực chất đây là quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, xét lại và của giai cấp tư sản nhằm xuyên tạc lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận tính tất yếu và vai trò của đấu tranh giai cấp trong thời đại ngày nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.