Cơ sở lý luân và thực tiễn luận điểm của Ph. Ăngghen: “Nhà nước chẳng qua chỉ là bộ máy trấn áp của một giai cấp này đối với một giai cấp khác”?

Cơ sở lý luân và thực tiễn luận điểm của Ph. Ăngghen: “Nhà nước chẳng qua chỉ là bộ máy trấn áp của một giai cấp này đối với một giai cấp khác”?

Cơ sở lý luân và thực tiễn luận điểm của Ph. Ăngghen: “Nhà nước chẳng qua chỉ là bộ máy trấn áp của một giai cấp này đối với một giai cấp khác”?

Lời giải

Đấu tranh chống lại các quan điểm sai lầm về nguồn gốc, bản chất của nhà nước, Ph. Ăngghen khẳng định: “Nhà nước chẳng qua chỉ là bộ máy trấn áp của một giai cấp này đối với một giai cấp khác”[1]. Luận điểm trên đã khẳng định và chỉ rõ nguồn gốc, bản chất đích thực của các nhà nước trong lịch sử.

Về phương diện lý luận, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã chứng minh, không phải khi nào trong xã hội cũng có nhà nước. Nhà nước ra đời do mâu thuẫn giai cấp gay gắt và không thể điều hòa được. Giai cấp thống trị sẽ không thể duy trì được địa vị của nó nếu không dựa vào bộ máy bạo lực đó là nhà nước để trấn áp giai cấp bị bóc lột. Bản chất của nhà nước là tổ chức quyền lực chính trị đặc biệt của giai cấp thống trị, nhằm bảo vệ trật tự hiện hành và đàn áp sự phản kháng của giai cấp khác. Như vậy, lực lượng lập ra và sử dụng bộ máy nhà nước phải là giai cấp có thế lực nhất, giai cấp nắm quyền thống trị về kinh tế. Nhờ có nhà nước, giai cấp này cũng trở thành giai cấp thống trị về’ mặt chính trị. Nhà nước là công cụ sắc bén nhất của sự thống trị giai cấp trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế và tư tưởng. Thông qua nhà nước, quyền lực kinh tế mới có đủ sức mạnh để duy trì quan hệ bóc lột, mới bảo vệ được quyền sở hữu của mình và mới đàn áp được sự phản kháng của giai cấp bị bóc lột. Có trong tay bộ máy nhà nước, giai cấp thống trị tổ chức và thực hiện quyền lực chính trị, hợp pháp hóa ý chí của giai cấp thành ý chí của nhà nước, thực hiện chế độ cai trị xã hội và do đó buộc các giai cấp khác phải tuân theo trật tự phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị. Nắm quyền lực về kinh tế và chính trị, giai cấp thống trị bằng con đường nhà nước, xây dựng áp đặt hệ tư tưởng giai cấp mình thành hệ tư tưởng thống trị xã hội.

Thực tiễn lịch sử đã khẳng định rằng, nhà nước chiếm hữu nô lệ, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, đều mang bản chất của giai cấp thống trị, là công cụ bạo lực trấn áp đối với quần chúng nhân dân lao động.

Luận điểm khoa học trên của Ph. Ăngghen là cơ sở lý luận để phê phán quan điểm tư sản và cơ hội về nguồn gốc, bản chất của nhà nước.

[1] c. Mác và Ph. Ăngghen, Toàn tập, tập 22, Nxb Chính trị quốc gia, H. 1995, tr. 290-291.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.