Đặc điểm của tín hiệu mạch khuếch đại công suất

Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất là cùng tần số. Trắc nghiệm: Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất là: A. Cùng biên độ. B. Cùng pha C. Cùng tần số. D. Cùng tần số, biên độ. Đáp án đúng:  […]

Read More