Top tài liệu

Công văn yêu cầu thanh toán – Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………,ngày….tháng….năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN NỢ

Kính gửi: ……………………….

Thực hiện Hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa … và Công ty ………..về việc …, chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ quy định tại Điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm ….

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo đúng quy định trong hợp đồng.

Tên tài khoản: Công ty………………………

Số tài khoản: …………. tại Ngân hàng……….. – Chi nhánh……..

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Công văn yêu cầu thanh toán – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

….., ngày…. tháng…. năm..…

THÔNG BÁO ĐÒI NỢ

(V/V yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết)

Kính gửi: Ông/Bà ………………………………………………

CMTND số: …………….. do Công an thành phố ……cấp ngày …/…/.…;

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:…………………………………….

Thực hiện theo hợp đồng thuê nhà ngày …./…./…. ký giữa Ông …… và tôi, tôi đã giao đúng chất lượng ngôi nhà theo đúng thỏa thuận của hai bên. Hai bên cũng đã xác nhận về quá trình bàn giao nhà vào ngày

Theo điều khoản thanh toán hợp đồng (Điều 3: giá thuê và phương thức thanh toán) thì bên thuê nhà phải thanh toán tiền thuê nhà cho bên A bằng tiền mặt bốn tháng một lần vào năm thuê đầu tiên và từ năm thứ hai trở đi thì thanh toán sáu tháng một lần. Thời gian để thanh toán là trong mười ngày đầu tiên của của mỗi kỳ thanh toán. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên thuê nhà là ông ……..vẫn không có thanh toán đúng khoản tiền theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở được nêu ở trên.

Vậy tôi kính đề nghị ông ……………. thanh toán đúng số tiền theo quy định trong hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, Ông……………. Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp pháp lý phù hợp với yêu cầu của pháp luật để buộc Ông………….phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Bên cho thuê nhà

————————————

Công văn yêu cầu thanh toán – Mẫu 3

Đơn vị: …………………….

Địa chỉ: ……………………

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán:……………………………………………………..

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………….

Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………..

Số tiền: ……………………… (Viết bằng chữ):……………………………………………

(Kèm theo ……………………… chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Công văn yêu cầu thanh toán – Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày……tháng……năm……

Kính gửi: Công ty cổ phần ………

Số …… đường………, phường ……., quận ………., Hà Nội

Căn cứ theo Điều ….. của Hợp đồng Tư vấn quản trị số: …./…-…ký kết ngày… tháng …. năm 20…. giữa Công ty cổ phần ………….. với Công ty Luật TNHH Minh Khuê, tổng phí dịch vụ tư vấn là …..000.000VNĐ/ 01tháng (………Việt Nam đồng) (mức phí này đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).

Công ty luật TNHH Minh Khuê (MST: …………………….) đề nghị Công ty cổ phần ……………… thanh toán cho Công ty chúng tôi số tiền dịch vụ tư vấn của tháng … năm 2010 (từ …/…./20…. đến …./…./20…..). Công ty chúng tôi sẽ xuất hoá đơn GTGT cho Quý Công ty với nội dung như sau:

Phí dịch vụ: ……000.000 VNĐ

Thuế GTGT: …..000.000 VNĐ

Tổng: …….000.000VNĐ

(Bằng chữ: …………………..đồng Việt Nam)

Số tiền trên gửi vào tài khoản của Công ty Luật TNHH Minh Khuê, số ……………… tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thanh Xuân.

Xin trân trọng cảm ơn,

Kính thư,

Ông……………………. – Giám Đốc

 

Công văn yêu cầu thanh toán – Mẫu 5

Đơn vị: ………..

Địa chỉ:………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Ngày ……. tháng …….. năm 20...

THƯ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Họ và tên người đề nghị: ……………………………………………………………………….

Số giấy GT, CMT: ………………………………………………………………………………

Bộ phận công tác:………………………………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………….

Bằng chữ:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Hình thức thanh toán: Tiền mặt Ngân hàng Mở L/C

Thời hạn thanh toán:………………………. /………… /……………………………………..

Tên dự án/hợp đồng: ………………………………………………………………………….

Mã dự án:…………………………………………………………………………………………

Trả cho đơn vị:…………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………..

Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo………………. chứng từ.

LÃNH ĐẠO CÔNG TY                     KẾ TOÁN TRƯỞNG                                     NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Công văn yêu cầu thanh toán- Mẫu 6

PHỤ LỤC 3 – ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(Kèm theo và không thể tách rời của Hợp đồng mua bán Căn hộ chung cư

số: …..-20…../20…./HĐMB ngày…..tháng…..năm……. )

Kính gửi: Công ty/Ông/ Bà: ……………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………

Căn cứ vào Hợp đồng mua bán Căn hộ chung cư tại Dự án Golden Land Building được ký giữa Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt (Bên Bán) và khách hàng (Bên Mua) ngày … tháng … năm…

Đến nay, Dự án đã thi công đến sàn …… tầng ….. . Theo điều 3 – Giá bán căn hộ và phụ lục 2 – Tiến độ thanh toán của Hợp đồng mua bán, Công ty chúng tôi đề nghị Quý Công ty/ Ông/ Bà thanh toán số tiền phải nộp đợt … ……… chi tiết cụ thể như sau:

1. Số tiền phải thanh toán: …………………. đồng (bằng chữ: ………………………………….)

Trong đó:

– … % giá bán Căn hộ = ………………………… VNĐ

– Khoản phát sinh tăng/ giảm theo điều … Hợp đồng là ………………………… VNĐ

– Khoản tiền khác (nếu có): ………………………… VNĐ

– … % thuế GTGT của … % giá bán Căn hộ = ………………………… VNĐ

2. Hình thức thanh toán:

Quý Công ty/ Ông/ Bà có thể trả bằng tiền mặt vào các ngày trong tuần ( kể cả ngày thứ 7) tại Văn phòng Công ty – Tầng M, Tòa B, Tòa nhà …., số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc chuyển khoản tài khoản người thụ hưởng sau:

– Công ty Cổ phần Thương mại……..

– Tài khoản số:……………….. tại NH…………………….

– Nội dung: Trả tiền đợt mua căn hộ đợt …………của Hợp đồng mua bán căn hộ số:………………

3. Lưu ý quan trọng:

Chúng tôi xin lưu ý, Quý công ty/ Ông/ Bà có trách nhiệm thanh toán số tiền trên trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên đề nghị thanh toán này. Nếu Quý công ty/ Ông/ Bà thanh toán sau thời hạn này, Công ty chúng tôi có quyền yêu cầu Quý công ty/ Ông/ Bà trả tiền lãi chậm thanh toán và thực hiện các quyền khác theo quy định của Hợp đồng mua bán Căn hộ.

Trân trọng thông báo và mong nhận được sự hợp tác!

Mọi thông tin xin liên hệ số ĐT : …………………………..

Nơi nhận: CÔNG TY ………………….

– Như trên (T/hiện)

– Lưu PKD, VP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.