Đặc điểm cơ bản của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nay?

Đặc điểm cơ bản của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nay?

Đặc điểm cơ bản của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nay?

Lời giải

Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nay đang diễn ra trong bối cảnh phức tạp. Đây là cuộc đấu tranh giữa bộ phận ý thức xã hội tiên tiến, cách mạng với bộ phận ý thức xã hội lạc hậu, phản động. Xét về thực chất, đây là cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị của Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đảng ta chỉ rõ, phải làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội.

Về điều kiện, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nay diễn ra đan xen cả thuận lợi và khó khăn. Trong đó, những khó khăn nổi lên là, quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá độ gián tiếp từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất còn ở trình độ thấp; tàn dư về tư tưởng, tập quán, tâm lý của xã hội cũ và của giai cấp thống trị bóc lột còn nhiều. Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc về tâm lý, đạo đức, lối sống. Hiện nay, các thế lực thù địch đang tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam trên nhiều mặt, trong đó chúng đặc biệt coi trọng tấn công trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, thông qua “diễn biến hòa bình”. Mặt khác, trong thời gian qua, công tác tư tưởng lý luận của chúng ta vẫn còn có những khuyết điểm và hạn chế cần khắc phục.

Về tính chất, đây là cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực ý thức tư tưởng hết sức gay gắt, phức tạp. Bởi vậy, trong tình hình hiện nay, cần phải kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng, phát triển một cách sáng tạo trong điều kiện cách mạng nước ta; thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và các định hướng cơ bản về công tác tư tưởng hiện nay của Đảng; tăng cường trận địa tư tưởng, lý luận, đấu tranh làm thất bại các âm mưu chống phá, cùng các khuynh hướng tư tưởng chính trị sai trái ở nước ta hiện nay; tích cực xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao cảnh giác cách mạng trong tình hình mới, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.