Đặc điểm hình thành và phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa?

Đặc điểm hình thành và phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa?

Đặc điểm hình thành và phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa?

Lời giải

Sự hình thành và phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa có tính đặc thù. Cơ sở hạ tầng xã hội chủ nghĩa không nảy sinh tự phát trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa, mà chỉ khi cách mạng vô sản thắng lợi, nó mới được thiết lập, phát triển. Việc thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản là điều kiện tiên quyết, cơ bản để quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ra đời. Để cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa được xác lập, cách mạng chính trị phải đi trước một bước. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đã tạo ra tiền đề vật chất cho sự hình thành cơ sở hạ tầng xã hội chủ nghĩa, những cơ sở hạ tầng xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, vì vậy nó không nảy sinh tự phát trong lòng xã hội dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.

Kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa có mầm mống nảy sinh từ cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản và quần chúng lao động chống lại trật tự xã hội của giai cấp thống trị bóc lột. Song, nó chỉ nảy sinh và phát triển một cách đầy đủ từ khi giai cấp vô sản có được chính quyền nhà nước kiểu mới.

Cách mạng chính trị đi trước một bước để cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa ra đời không có nghĩa kiến trúc thượng tầng quyết định cơ sở hạ tầng. Bởi vì, cách mạng chính trị giành thắng lợi, có nghĩa nhà nước chuyên chính vô sản được thiết lập và nhà nước đó chỉ là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa. Kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa chỉ phát triển, hoàn thiện và phát huy vai trò của nó khi cơ sở hạ tầng xã hội chủ nghĩa không ngừng được củng cố, phát triển vững chắc.

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa là cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng tiên tiến, tốt đẹp nhất trong lịch sử; không có mâu thuẫn đối kháng vì trong kết cấu kinh tế đó không bao hàm sự đối lập về lợi ích cơ bản. Hình thức sở hữu cơ bản của nền kinh tế là sở hữu toàn dân và tập thể; quan hệ giữa người với người trong sản xuất là quan hệ hợp tác, tương trỢ; nguyên tắc phân phối sản phẩm là phân phối theo lao động. Những đặc điểm trên quy định đặc trưng của kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa, là một kiến trúc thượng tầng với sự nhất trí cao về chính trị và tinh thần.

Đây là cơ sở khoa học để nhận thức đúng tính đặc thù của quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng dưới chủ nghĩa xã hội. Là cơ sở để quán triệt quan điểm của Đảng ta về xây dựng cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải kết hợp giữa hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã hội chủ nghĩa và củng cố’ vai trò lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong đó phải bảo đảm cho thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần, cơ chế thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.