Mức “Cần hoàn thiện”: Kế hoạch còn thiếu các nội dung cơ bản, lô – gic nội dung chưa chặt chẽ.

Mức “Đạt”: Kế hoạch giáo dục đầy đủ nội dung thực hiện chương trình giáo dục trong nhà trường với công việc, thời gian hợp lý.

Mức “Khá”: Kế hoạch giáo dục thể hiện tính khoa học, tiết kiệm nguồn lực, tận dụng thời gian…

Mức “Tốt”: Kế hoach giáo dục phát huy được thế mạnh, khắc phục điểm yếu và thể hiện được bản sắc của nhà trường.

Tiêu chí Mức độ
1 – Không đánh giá được (0 điểm) 2 – Cần hoàn thiện (5 điểm) 3 – Đạt (10 điểm) 4 – Khá (15 điểm) 5 – Tốt (20 điểm)
1. Phân tích bối cảnh và đưa ra định hướng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường Không có minh chứng để đánh giá Kế hoạch phân tích sơ sài một vài điểm điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức của nhà trường. Định hướng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường không liên quan đến bối cảnh Kế hoạch phân tích được 1 số điểm điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức chính của nhà trường. Định hướng xây dựng kế hoạch nhà trường ít liên quan đến bối cảnh Kế hoạch phân tích đầy đủ điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức của nhà trường. Định hướng xây dựng kế hoạch liên quan đến bối cảnh. Kế hoạch phân tích rõ điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức của nhà trường. Định hướng xây dựng kế hoạch phù hợp với bối cảnh.
2. Mục tiêu giáo dục của nhà trường chưa thể hiện đặc trưng riêng của nhà trường. Không có minh chứng để đánh giá hiện đặc trưng của nhà trường Mục tiêu giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu SMART và hiện được đặc trưng riêng của nhà trường. Mục tiêu giáo dục cơ bản đáp ứng được yêu cầu SMART và có biểu SMART và thể hiện rõ đặc trưng riêngcủa nhà trường. Mục tiêu giáo dục
đáp ứng được yêu
cầu SMART và thể
Mục tiêu giáo dục
đáp ứng hoàn toàn
được yêu cầu
3. Nội dung chương trình giáo dục nhà trường Không có minh chứng để đánh giá Nội dung chương trình còn thiếu và chưa thể hiện được tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nội dung chương trình giáo dục nhà trường đầy đủ và đúng tinh thần Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nội dung chương
trình giáo dục nhà
trường phong phú,
đúng tinh thần
Chương trình giáo
dục phổ thông
2018 và thể hiện
được nét riêng của
nhà trường.
Nội dung chương trình giáo dục nhà trường phong phú, vận dụng sáng tạo tinh thần Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thể hiện rõ nét đặc trưng riêng của nhà trường.
4. Kế hoạch tổng hợp của năm học Không có minh chứng để đánh giá Thể hiện chưa đầy đủ tiến trình thực hiện các nội dung chương trình giáo dục nhà trường theo thời gian cụ thể trong năm học. Cơ bản thể hiện tiến trình thực hiện các nội dung chương trình giáo dục nhà trường theo thời gian cụ thể trong năm học. Thể hiện đầy đủ tiến trình thực hiện các nội dung chương trình giáo dục nhà trường theo thời gian cụ thể trong năm học. Thể hiện rõ ràng, đầy đủ tiến trình thực hiện các nội dung chương trình giáo dục nhà trường theo thời gian cụ thể trong năm học.
5. Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường Không có minh chứng để đánh giá Chưa phân công thực hiện đầy đủ nội dung chương trình và không phân rõ vai trò của các bên liên quan trong quản lý thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. Phân công thực hiện đầy đủ nội dung chương trình và phân rõ vai trò của các bên liên quan trong quản lý thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. Phân công thực hiện và phân cấp trong quản lý thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường cụ thể, sát với bối cảnh nhà trường. Phân công thực hiện và phân cấp trong quản lý thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường cụ thể, rõ ràng, phù hợp với bối cảnh nhà trường.

Tổng điểm tối đa: 100 điểm

  • Dưới 50 điểm: Chưa đạt
  • Từ 50-66 điểm: Trung bình
  • Từ 67-83 điểm: Khá
  • Từ 84 – 100 điểm: Giỏi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.