Đáp án Câu hỏi tương tác – Đáp án module 3 Cán bộ quản lý CBQL

 

Đáp án Câu hỏi tương tác – Đáp án module 3 Cán bộ quản lý CBQL

Đáp án Câu hỏi tương tác – Đáp án module 3 Cán bộ quản lý CBQL (ảnh 2)

Đáp án Câu hỏi tương tác – Đáp án module 3 Cán bộ quản lý CBQL (ảnh 3)

Gợi ý Đáp án module 3 Cán bộ quản lý CBQL – những điều cần biết

Mục tiêu của khóa tập huấn là gì?

1. Khái quát được nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và yêu cầu, nhiệm vụ của HT trường THCS

2. Phân tích được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ QTTC ở trường THCS theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục HS

3. Phác thảo được hoạt động QTTC trong trường THCS hướng tới kết quả giáo dục HS tốt hơn

4. Xây dựng được kế hoạch vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho trường THCS

Đáp án Câu hỏi tương tác – Đáp án module 3 Cán bộ quản lý CBQL

Câu hỏi 1: Thực tế hiện nay ở trường thầy/cô đang công tác được tự chủ những nội dung cụ thể nào?

Trả lời: Thực tế hiện nay ở trường thầy/cô đang công tác được tự chủ những nội dung cụ thể: tự chủ về nhân sự, tự chủ về tài chính, chi tiêu nội bộ, (Tiến độ chương trình học tập, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính.) … phần này các thầy cô bổ sung cho phù hợp..

Câu hỏi 2: Khi thực hiện Chương trình GDPT 2018, trường thầy/cô có những khó khăn, vướng mắc gì trong tự chủ về nhân sự và tự chủ tài chính? theo thầy/cô để khắc phục được những khó khăn, vướng mắc đó cần có các giải pháp, biện pháp nào?

Trả lời: Khi thực hiện Chương trình GDPT 2018, trường thầy/cô có những khó khăn, vướng mắc gì trong tự chủ về nhân sự và tự chủ tài chính? theo thầy/cô để khắc phục được những khó khăn, vướng mắc đó cần có các giải pháp, biện pháp:

Nhân sự chưa được tự chủ, còn phụ thuộc vào chỉ tiêu giao của phòng, số lượng giáo viên thực hiện chuyên biệt chưa phù hợp, tự chủ về tài chính đã được thực hiện trong sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền. Biện pháp tháo gỡ khó khăn:

Phòng giáo dục, bộ phận tổ chức quan tâm hơn nữa về nguồn nhân lực vừa đủ số lượng vừa đủ chất lượng

Câu hỏi 3: Từ những thay đổi của Chương trình GDPT 2018 đối với cấp THCS thầy/cô hãy chỉ ra những yếu tố nào có liên quan đến hoạt động quản trị tài chính của nhà trường?

Trả lời: Từ những thay đổi của Chương trình GDPT 2018 đối với cấp THCS thầy/cô hãy chỉ ra những yếu tố nào có liên quan đến hoạt động quản trị tài chính của nhà trường?

1. Chi tiền lương và thu nhập tăng thêm;

2. Trích lập các quỹ;

3. Tự chủ trong giao dịch tài chính;

4. Vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp.

  1. Việc phân cấp thúc đẩy sự tham gia của những bên liên quan đến hoạt động tài chính trong trường, của các cấp, các ngành, của chính quyền, phụ huynh học sinh và cộng đồng;
  2. Tác động tích cực đến việc thực hiện minh bạch, công khai trong công tác tài chính của nhà trường;
  3. Phân cấp nói chung, phân cấp trong quản trị tài chính nói riêng đặt vai trò trách nhiệm, nhấn giải trình của cấp dưới với cấp trên, của cấp trên với cấp dưới và với các bên liên quan theo quy định;
  4. Phân cấp quản trị tài chính tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận với giáo dục trung học cơ sở được tốt hơn, đặc biệt là đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục được và đảm bảo sự công bằng trong giáo dục;
  5. Tăng thêm các nguồn tài chính cho nhà trường, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn của nhà trường đầu tư cho việc xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên, kế hoạch phát triển CSVC, TB-CN, kế hoạch cải thiện, nâng cao thu nhập cho giáo viên để thực hiện có hiệu quả Chương trình GDPT 2018;
  6. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trung học cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay;
  7. Tăng cường tính linh hoạt, tinh thần chủ động của các trường trung học cơ sở, đáp ứng việc đổi mới Chương trình, sách giáo khoa hiện nay.

Câu hỏi 4: Tự chủ tài chính đối với trường THCS phải luôn luôn gắn với trách nhiệm giải trình hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh. Để giải quyết tốt vấn đề này khi thực hiện Chương trình GDPT 2018, Hiệu trưởng trường THCS cần có thực hiện tốt những nhiệm vụ gì trong quản trị tài chính?

Trả lời: Tự chủ tài chính đối với trường THCS phải luôn luôn gắn với trách nhiệm giải trình hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh. Để giải quyết tốt vấn đề này khi thực hiện Chương trình GDPT 2018, Hiệu trưởng trường THCS cần có thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

– Tổ chức thực hiện việc xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với kế hoạch giáo dục, kế hoạch nâng cao năng lực nghề nghiệp của CBQL, giáo viên; kế hoạch phát triển CSVC, TB-CN và điều kiện thực ties của nhà trường, của địa phương;

– Điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, nhất là những hoạt động phát sinh khi triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 và những vấn đề liên quan đến thu giá dịch vụ đối với học sinh học bán trú;

– Quản lý thu – chi các nguồn trong và ngoài ngân sách theo đúng Luật ngân sách Nhà nước, đảm bảo nguyên tắc thiết thực, hiệu quả hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường;

– Thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định về chế độ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo những quy định hiện hành;

– Định kỳ tổ chức công tác kiểm tra tài chính nội bộ; làm tốt công tác kiểm toán theo quy định của pháp luật để khắc phục những thiếu sót, sơ hở trong hoạt động quản trị tài chính hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường;

– Thực hiện công khai, minh bạch tài chính công khai, dân chủ, đúng quy định.

Câu hỏi 5: Thầy/cô hãy cho biết những khó khăn, vướng mắc trong quản lý việc lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm để thực hiện Chương trình GDPT 2018 ở trường THCS? Để giải quyết những vấn đề đó, người hiệu trưởng trường THCS cần phải làm gì?

Trả lời:

Những khó khăn, vướng mắc trong quản lý việc lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm để thực hiện Chương trình GDPT 2018 ở trường THCS:

– Dự kiến Chi cho các hoạt động liên quan đến thanh toán các nhân không thể chủ động mà phụ thuộc nhiều vào chương trình của sở, phòng: Cụ thể: là công tác Tập huấn, bồi dưỡng CBQL, giáo viên (bồi dưỡng module, chương trình sgk mới, …)

– Hoạt động Tổ chức giáo dục theo hướng STEM – STEAM, hoạt động HDTN, HN chưa tự chủ về nguồn kinh phí, và chi phí thực hiện khó khăn

– Chương trình GDPT 2018, nhiều nội dung

– Để giải quyết những vấn đề đó, người hiệu trưởng trường THCS cần phải:

1. Xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu của trường được giao và được xác định trong kỳ kế hoạch —->Xác định các quy định về định mức, định biên của trường đã được thông báo. —–> Phân công trách nhiệm cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ Lập kế hoạch tài chính. ——–> Thu thập thông tin cho Kế hoạch tài chính

2. Xây dựng kế hoạch tài chính — Hoạch định thu chi — định hướng kế hoạch ngân sách

Câu hỏi 6: Khi lập kế hoạch tài chính trường THCS để thực hiện Chương trình GDPT 2018 cần chú ý những nội dung nào? Điểm khác biệt giữa kế hoạch tài chính hằng nắm và dự toán thu, chi ngân sách hàng năm là gì?

Trả lời:

Khi lập kế hoạch tài chính trường THCS để thực hiện Chương trình GDPT 2018 cần chú ý những nội dung:

1. Căn cứ nhiệm vụ chức năng, cơ chế quản lý

2. Căn cứ các nguồn thu

3. Căn cứ nội dung chi

– Kế hoạch tài chính của trường phải phản ánh đầy đủ các khoản thu, chi theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

– Kế hoạch tài chính của trường phải lập theo đúng mẫu biểu, đúng thời gian quy định của Bộ Tài chính, các cơ quan chức năng và theo đúng mục lục ngân sách (Phụ lục 3).

– Kế hoạch tài chính phải đảm bảo nguyên tắc cân đối giữa nguồn thu và các khoản chi, không chi vượt nguồn thu.

– Xây dựng kế hoạch tài chính phải đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Câu hỏi 7: Thầy/cô hãy chỉ ra những hoạt động cụ thể của nhà trường lien quan đến nguồn tài chính khi thực hiện Chương trình GDPT 2018?

Trả lời:

– Chi cho các hoạt động liên quan đến thanh toán các nhân:

1. Tập huấn, bồi dưỡng CBQL, giáo viên (bồi dưỡng module, chương trình sgk mới, …)

2. Bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu

– Chi các hoạt động chuyên môn (Dạy học theo chương trình GDPT 2018)

1. Tổ chức giáo dục theo hướng STEM – STEAM

2. Tổ chức hoạt động HDTN, HN

3.. Sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề bài học, theo chủ điểm theo CTGDPT 2018.

– Chi các hoạt động mua sắm, sửa chữa ,…

– Chi CTP, hội nghị, dịch vụ công khác,…

Câu hỏi 8: Đối với Quy chế chi tiêu nội bộ của trường thầy/cô cần có những nội dung cụ thể nào phải điều chỉnh, thay đổi khi thực hiện Chương trình GDPT 2018?

Trả lời:

a) Quy định các nguồn thu được dùng để khoán chi:

– Ngân sách Nhà nước cấp chi thường xuyên;

– Các khoản thu phí và lệ phí dịch vụ;

– Các khoản thu từ hoạt động giáo dục đào tạo…

b) Quy định các nội dung chi:

– Tiền công, đặc biệt chú ý tiền công chi trả cho hợp đồng GV khi nhà trường THCS thiếu GV để dạy các môn học và hoạt động giáo dục mới trong CT GDPT 2018;

– Tiền lương và các khoản phụ cấp;

+ Phụ cấp đặc thù phục vụ ngành;

+ Phụ cấp thêm giờ;

– Dịch vụ công cộng;

– Vật tư văn phòng (văn phòng phẩm; công cụ, dụng cụ văn phòng,…);

– Thông tin liên lạc;

– Chi hội nghị (tài liệu, hội trường);

– Công tác phí (chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, thuê phòng nghỉ,…);

– Chi nghiệp vụ thường xuyên:

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường THCSực hiện CTGDPT 2018;

+ Tổ chức thực hiện dạy học 02 buổi/ ngày;

+ Tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục tăng cường;

+ Tổ chức triển khai các hoạt động trải nghiệm;

+ Tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục theo định hướng STEM;

+ Bồi dưỡng học sinh năng khiếu;

+ Chi tham quan, thực tế;

+ Chi cho giáo viên mời.

– Chi cho công tác đào tạo bồi dưỡng xây nâng cao năng lực đội ngũ CBQL, GV theo yêu cầu thực hiện chương trình GDPT 2018:

+ Hỗ trợ GV đi dự các lớp bồi dưỡng ngắn ngày;

+ Hỗ trợ GV dự các lớp đào tạo dài ngày.

– Chi mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất, sữa chữa, bổ sung trang thiết bị dạy học và các điều kiện khác theo kế hoạch giáo dục nhà trường;

– Trích lập và sử dụng các quỹ:

+ Quỹ dự phòng ổn định thu nhập;

+ Quỹ khen thưởng;

+ Quỹ phúc lợi;

+ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

c) Các nội dung khác (tùy theo đặc thù của từng trường).

(Tùy theo đơn vị trường, sở, phòng – inbox để được hỗ trợ)

Câu hỏi 8: Công tác quản lý thu, chi ngân sách tại trường THCS X, thầy/cô hãy chỉ ra những khoản nào trường THCS X thu đúng quy định? những khoản nào thu không đúng quy định?

Trả lời:

1. Các khoản thu Nhà nước có quy định mang tính chất bắt buộc

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường được phép thu:

– Học phí;

– Tiền dạy học thêm trong quy định;

– Thu hộ Bảo hiểm y tế theo Luật bảo hiểm y tế.

2. Quy định khoản thu giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục

Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GĐĐT, Sở GDĐT đã thành lập Tổ soạn thảo định mức kinh tế – kỹ thuật và xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo để trình UBND thành phố phê duyệt, dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Trong khi chờ đợi UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật đối với các dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước và giá dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; căn cứ Điều 3 của Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị.

3. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

3.1. Cơ sở thực hiện: Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

3.2. Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh

4. Tiếp nhận các khoản tài trợ cho giáo dục

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

5. Các khoản thu khác

5.1. Bảo hiểm tai nạn (Bảo hiểm thân thể học sinh)

5.2. Thu tiền các hoạt động ngoài biên chế giờ học (theo quy định của cấp có thẩm quyền):

5.3. Các khoản thu của các tổ chức Hội, Đoàn thể trong nhà trường

– Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

– Thu Đoàn phí (Đoàn TNCSHCM), Đội phí (Đội TNTPHCM), Quỹ sao nhi đồng, Quỹ Hội chữ thập đỏ:

5.4. Các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân thông qua các quỹ xã hội, quỹ từ thiện:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.