Có thể nói vốn từ vựng của Tiếng Việt vô cùng phong phú và chưa nhiều từ khác nhau. Ví dụ như khi cùng diễn tả một ý nghĩa, có rất nhiều từ vựng có thể đảm nhận. Hãy cùng Toptailieu giải thích ý nghĩa của câu “Bốn bể là nhà” và Đặt câu với từ “Bốn biển một nhà” nhé!

1. Đặt câu với từ “Bốn biển một nhà”

Bốn biển một nhà là mơ ước của con người xưa nay

Nên đùm bọc thương yêu như thể anh em bốn biển một nhà.

Lớp chúng em đoàn kết như bốn biển một nhà.

Thế giới chúng ta là bốn biển nột nhà.

Tất cả thiếu nhi trên toàn thế giới đều là anh em bốn biển một nhà

Anh em phải yêu thương nhau như bốn biển một nhà

2. Nghĩa của thành ngữ “Bốn bể một  nhà”

Câu thành ngữ “Bốn biển một nhà” có nghĩa là người ở khắp nơi đoàn kết như người trong một gia đình, thống nhất về một mối. Mọi người từ khắp năm châu bốn biển cùng đồng lòng, đoàn kết như anh em trong một gia đình. Chúng ta nên đùm bọc thương yêu như thể anh em bốn biển một nhà

Đặt câu với từ "Bốn biển một nhà"

3. Các câu thành ngữ đồng nghĩa với câu “Bốn bể một nhà”

– Kề vai sát cánh

– Chung lưng đấu cật

– Anh em bốn bể một nhà

– Quan sơn, muôn dặm một nhà

Bốn phương vô sản đều là anh em.

– Đi buôn có bạn, đi bán có phường.

– Thương nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

Việt-Lào hai nước chúng ta

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu long.

– Muôn người như một

– Chung lưng đấu sức

– Đồng sức đồng lòng

– Mội hở răng lạnh

– Đồng sức đồng lòng

4. Bài tập về câu “Bốn bể là nhà”

Bài 1: Đặt câu với một trong những thành ngữ dưới đây:

a) Bốn biển một nhà.

b) Kề vai sát cánh.

c) Chung lưng đấu sức.

Trả lời:

a) Nên đùm bọc thương yêu như thể anh em bốn biển một nhà.

b) Trong mọi công việc chung, chúng tôi luôn kề vai sát cánh với nhau.

c) Trong mọi thử thách khó khăn, họ chung lưng đấu sức sướng khổ cùng nhau.

Bài 2:

Xếp các từ có tiếng hợp cho dưới đây thành hai nhóm a và b: hợp tình, hợp tác, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp nhất, hợp nhất, hợp pháp, hợp lực, hợp lí, thích hợp.

a) Hợp có nghĩa là “gộp lại” (thành lớn hơn). M: hợp tác

b) Hợp có nghĩa là “đúng với yêu cầu, đòi hỏi… nào đó”. M: thích hợp

Trả lời:

a) Hợp có nghĩa là “gộp lại” (thành lớn hơn). Gồm các từ: hợp tác, hợp nhất, hợp lực.

b) Hợp có nghĩa là “đúng với yêu cầu, đòi hỏi… nào đó”. Gồm các từ: hợp tình, phù hợp, hợp thời, hợp lệ, hợp pháp, hợp lí, thích hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.