Top tài liệu

Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………., ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

1. Họ và tên:………… …………………………………………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………….

3. Quốc tịch: ………………………………………………….………………

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: ……..ngày cấp:……….. nơi cấp………………………….

5. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………….………….

6. Số điện thoại: ……………………………..Địa chỉ Email: ………………….……………

7. Đơn vị công tác: ……………………………………………………………….…………

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo):………………………….

9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề: ……………….năm.

10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng chỉ: …………………..ngày cấp …………….nơi cấp: ……………………………….

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: ……………………………………………………………………

11. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng 1:

STT

Thời gian công tác
(Từ tháng, năm đến tháng, năm)
Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập
(Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)
Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1 1. Tên Dự án/công trình:……………………………………..

Nhóm dự án/Cấp công trình:…………………….……….

Loại công trình :…………………………………………………..

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:………

2. …………………………………………………………….…………….

2
….

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề: ………………………………….Hạng: ……………………………………….

□ Cấp lần đầu, nâng hạng

□ Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ……………………………………………………………………..

□ Điều chỉnh, bổ sung

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

                                                                                                            NGƯỜI LÀM ĐƠN
                                                                                                            (Ký và ghi rõ họ, tên)

                                                                                                            ______________________

Không yêu cầu kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng/hư hỏng/bị mất.

(Mẫu Đơn Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Theo Nghị Định 100/2018)

Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

……1…….., ngày…. tháng… năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: ……………………..2……………………….

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng minh nhân dân/Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu3:………………………………….

Ngày cấp ……………………………………………… Nơi cấp: ………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………… Email (nếu có): …………………………………….

Văn bằng chuyên môn: 4 ………………………………………………………………………………………..

Phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp: ……………………………………………………………

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây5:

1. Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn
2. Văn bản xác nhận quá trình thực hành
3. Phiếu lý lịch tư pháp
4. Sơ yếu lý lịch tự thuật
5. Giấy chứng nhận sức khỏe
6. Hai ảnh màu (nền trắng) 04 cm x 06 cm

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tôi./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

                                                       …, ngày…….. tháng …….. năm……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/CẤP ĐỔI/GIA HẠN(1) CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Kính gửi:….. (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ)

Họ và tên:……….

Ngày, tháng, năm sinh:……

Quốc tịch:…..

Số căn cước công dân/CMND ….. ngày cấp:….. nơi cấp…..

Địa chỉ thường trú:…..

Số điện thoại:………..Email:………

Đơn vị công tác (nếu có)……….

Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành đào tạo):..

Mã số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):..

Thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ hành nghề đã được cấp đến ngày (nếu có):….

Đề nghị được cấp/cấp lại/cấp đổi/gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ như sau:

a) Cấp chứng chỉ hành nghề ……..……..…….. □(2)

Nội dung hành nghề: ……..(1) ….. Hạng:……

b) Cấp lại chứng chỉ hành nghề …………. □(2)

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ:….

c) Cấp đổi chứng chỉ hành nghề ……. □(2)

Lý do đề nghị cấp đổi chứng chỉ:….

d) Gia hạn chứng chỉ hành nghề ……. □(2)

Lý do đề nghị gia hạn chứng chỉ:…

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề đo đạc và bản đồ theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, họ tên)

 

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…, ngày …… tháng …… năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Kính gửi:

– (Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường)

– Bộ Tài nguyên và Môi trường.

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

Tên nhà thầu:…..

Địa chỉ trụ sở chính tại nước ngoài………………

Số điện thoại… Fax: ……… E-mail:………..

Website……..

Địa chỉ đăng ký tại Việt Nam………….

Số điện thoại: …… Fax: ……… E-mail:……..

Quyết định chọn thầu/trúng thầu số:……

Tên cơ quan/tổ chức ban hành quyết định:….

Căn cứ Nghị định số ………/2019/NĐ-CP ngày…. tháng………năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Đo đạc và bản đồ, đề nghị cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các nội dung sau:

1……

2….

(Ghi rõ các nội dung hoạt động đề nghị cấp phép)

II. PHẠM VI, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG

Phạm vi hoạt động: Nêu rõ phạm vi hoạt động đo đạc và bản đồ của gói thầu theo đơn vị hành chính kèm theo tọa độ trong hệ tọa độ quốc gia.

Thời hạn đề nghị của giấy phép: Ghi theo thời gian đăng ký thực hiện nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu.

III. KÊ KHAI NĂNG LỰC

1. Lực lượng kỹ thuật

a) Số lượng theo hồ sơ dự thầu

STT

Chuyên ngành kỹ thuật Theo đăng ký hồ sơ dự thầu của nhà thầu

Hiện có

1 Đo đạc ….
2 Bản đồ
…………..

b) Danh sách nhân lực kỹ thuật đo đạc và bản đồ hiện có

STT

Họ và tên

Bằng cấp

Thâm niên(2)

1 (Nguyễn Văn B) (Kỹ sư trắc địa) (05 năm)
2 (Nguyễn Văn C) (Trung cấp địa chính) (03 năm)
3 ……………… ……………… ………………

2. Thiết bị công nghệ

STT

Tên, mã hiệu của thiết bị, công nghệ

Số lượng đăng ký theo hồ sơ dự thầu Số lượng thực tế hiện có

Ghi chú

Cam kết: Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung kê khai này./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA NHÀ THẦU

(Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.