Trả lời toàn bộ các câu hỏi Bài 8: Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học trang 46, 47, 48 SGK Hóa 10 bộ sách Cánh Diều mới nhất.

Bài 8: Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Câu 1.

1. Viết công thức hydroxide của nguyên tố Sr (Z = 38) và dự đoán hydroxide này có tính base mạnh hay yếu.

2. Một acid của Se (Z = 34) có công thức H2SeO4. Acid này là acid mạnh hay yếu?

Trả lời:

1.

– Sr ở ô số 38, chu kì 5, thuộc nhóm IIA.

– Hydroxide của Sr là: Sr(OH)2, là một base mạnh.

2.

– Se ở ô số 34, chu kì 4, thuộc nhóm VIA

– Acid của Se là: H2SeO4, là một acid yếu.

Câu 2. Trình bày các quy luật về xu hướng biến đổi bán kinh, tính kim loại, tính phi kim, độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm.

Trả lời:

– Trong một chu kì, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân của nguyên tử các nguyên tố:

Bán kính: xu hướng giảm dần

Tính kim loại có xu hướng giảm dần, tính phi kim có xu hướng tăng dần.

Độ âm điện: xu hướng tăng dần.

– Trong một nhóm, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân của nguyên tử các nguyên tố:

Bán kính: xu hướng tăng dần

Tính kim loại có xu hướng tăng dần, tính phi kim có xu hướng giảm dần.

Độ âm điện: xu hướng giảm dần.

Câu 3. Nguyên tố X có Z = 120

a) Hãy dự đoán vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

b) Dự đoán tính chất hóa học cơ bản của X (X là kim loại hay phi kim, mạnh hay yếu).

Trả lời:

a) Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn: ô số 120, chu kì 8, nhóm IIA.

b) Tính chất hóa học cơ bản của X: X là nguyên tố kim loại mạnh do X đứng cuối nhóm IIA.

Câu 4. Hydroxide của nguyên tố T có tính base rất mạnh và tác dụng được với HCl theo tỉ lệ mol giữa hydroxide của T và HCl là 1 : 2. Hãy dự đoán nguyên tố T thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Trả lời:

Vì hydroxide của T có tính base rất mạnh, tác dụng với HCl nên T có thể thuộc nhóm IA hoặc IIA.

Tỉ lệ mol giữa hydroxide của T và HCl là 1 : 2 Suy ra T có hóa trị II.

Vậy T thuộc nhóm IIA, nhóm kim loại kiềm thổ nên hydroxide có tính base rất mạnh.

Câu 5. Oxide cao nhất của hai nguyên tố X và Y khi tan trong nước tạo dung dịch làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh. Biết rằng tỉ lệ nguyên tử X cũng như Y với oxygen trong các oxide cao nhất là bằng nhau, khối lượng phân tử oxide cao nhất của Y lớn hơn oxide cao nhất của X.

a) Dự đoán X và Y thuộc loại nguyên tố nào (kim loại, phi kim,…). Giải thích?

b) Dự đoán hai nguyên tố X và Y thuộc cùng một chu kì hay cùng một nhóm? Giải thích.

c) So sánh số hiệu nguyên tử của X và Y. Giải thích

Trả lời:

a) Oxide của X và Y tan trong nước tạo hydroxide có tính base mạnh.

Suy ra X và Y là nguyên tố kim loại, X và Y có thể là kim loại kiềm hoặc kiềm thổ. Do oxide các nguyên tố này tan trong nước tạo hdroxide mạnh.

b) Tỉ lệ nguyên tử X cũng như Y với oxygen trong các oxide cao nhất là bằng nhau nên X và Y thuộc cùng một nhóm A.

c) Khối lượng phân tử oxide cao nhất của Y lớn hơn oxide cao nhất của X nên số hiệu nguyên tử của X nhỏ hơn của Y.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.