Quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc của con người, để tạo nên những hiểu biết về chúng là nội dung khái niệm nào dưới đây?

Trắc nghiệm: Quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc của con người, để tạo nên những hiểu biết về chúng là nội dung khái niệm nào dưới đây? A. Nhận thức B. Học tập. C. Nghiên cứu. D. Tri thức Lời giải: Đáp án đúng: A […]

Read More

Nhận thức được tạo nên do sự tiếp xúc trực tiếp

Trắc nghiệm: Nhận thức được tạo nên do sự tiếp xúc trực tiếp của các cơ quan cảm giác với sự vật, hiện tượng, đem lại cho con người hiểu biết về các đặc điểm bên ngoài của chúng thuộc giai đoạn nhận thức nào dưới đây? A. Nhận thức lí tính. B. Nhận thức […]

Read More