Nguyên nhân của cạnh tranh là

Trắc nghiệm: Nguyên nhân của cạnh tranh là: A. Những nhà sản xuất có bất đồng quan điểm. B. Các chủ thể kinh tế độc lập và điều kiện và lợi ích khác nhau. C. Các chủ thể kinh tế sản xuất các mặt hàng khác nhau. D. Những nhà sản xuất muốn thi đua […]

Read More

Tóm tắt lý thuyết GDCD 11 Bài 2

I. Lý thuyết Hàng hoá – Tiền tệ – Thị trường 1. Hàng hóa a. Hàng hóa là gì? – Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua – bán. – Ba điều kiện để sản phẩm trở […]

Read More

Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

I. Nội dung của quy luật giá trị – Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó. – Biểu hiện trong sản xuất và lưu thông hàng hóa: + Trong sản xuất: người sản xuất phải […]

Read More

Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

1. Khái niệm Tài nguyên và môi trường a. Tài nguyên – “Tài nguyên là tất cả các dạng vật chất, tri thức được sử dụng để tạo ra của cải vật chất, hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới của con người”. – Tài nguyên là đối tượng sản xuất của con người. […]

Read More
Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

1. Mục đích của cạnh tranh và các loại cạnh tranh a. Mục đích của cạnh tranh Mục đích cuối cùng là giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác. b. Biểu hiện – Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác. – Giành ưu thế về khoa học và công […]

Read More

Cung – Cầu trong Sản xuất và Lưu thông hàng hoá

1. Khái niệm cung – cầu – Cầu: là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định. Cầu được hiểu là tên gọi tắt của nhu cầu có khả năng thanh toán. – Cung: là […]

Read More