Soạn GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 7: Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ

Hướng dẫn Soạn GDQP 10 Kết nối tri thức Bài 7: Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ bám sát SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 bộ sách Kết […]

Read More

Soạn GDQP 10 Cánh diều Bài 3: Đội ngũ tiểu đội

Hướng dẫn Soạn GDQP 10 Cánh diều Bài 3: Đội ngũ tiểu đội bám sát SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 bộ sách Cánh diều mới nhất. 1. Em hãy quan sát Hình 3.1 trong sách giáo khoa và nêu những hoạt động tập thể tương tự ở trường. Trả lời: Những […]

Read More

Nêu ý nghĩa và cách thực hiện động tác chào (GDQP 10)

1. Ý nghĩa thực hiện động tác chào động tác chào biểu thị tính tổ chức, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, nếp sống văn minh và tôn trọng lẫn nhau. 2. Cách thực hiện động tác chào a) Động tác chào khi đội mũ kê pi – Khẩu lệnh: “CHÀO” hoặc “NHÌN BÊN […]

Read More
Top tài liệu

Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (GDQP 10)

Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc trọng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Mỗi cá nhân đều có trách nhiệm bảo vệ, xây dựng dân tộc. Nên học sinh cũng cần phải có những việc làm thể hiện sự […]

Read More