Top tài liệu

Ngữ cảnh là gì?

Ngữ cảnh là gì? 1. Khái niệm ngữ cảnh Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ mà ở đó sản phẩm ngôn ngữ (văn bản) được tạo ra trong hoạt động giao tiếp, đồng thời là bối cảnh cần dựa vào để lĩnh hội thấu đáo sản phẩm ngôn ngữ đó. 2. Các nhân tố […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 11 Bài 4 (có đáp án) – Đề số 2

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 bài 4 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 11 bài 4 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 4 1. Khối lượng của súng tiểu liên AK lắp đủ đạn là bao […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 11 Bài 7 (có đáp án) – Đề số 1

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 bài 7 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 11 bài 7 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 7 1. Mục đích của cầm máu tạm thời vết thương không có nội […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 11 Bài 6 (có đáp án) – Đề số 2

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 bài 6 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 11 bài 6 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 6 1. Khi ném lựu đạn, người ném buông lựu đạn ra khỏi tay […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 11 Bài 6 (có đáp án) – Đề số 1

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 bài 6 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 11 bài 6 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 6 1. Lựu đạn là loại vũ khí gì a. Dùng để đánh gần, […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 11 Bài 5 (có đáp án) – Đề số 3

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 bài 5 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 11 bài 5 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 5 1. Mục tiêu bắn của bài bắn mục tiêu cố định ban ngày […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 11 Bài 5 (có đáp án) – Đề số 2

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 bài 5 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 11 bài 5 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 5 1. Trong quá trình bắn súng tiểu liên AK, sức giữ súng của […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 11 Bài 5 (có đáp án) – Đề số 1

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 bài 5 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 11 bài 5 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 5 1. Thực chất của ngắm bắn là gì? a. Xác định góc bắn […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 11 Bài 4 (có đáp án) – Đề số 3

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 bài 4 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 11 bài 4 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 4 1. Bộ phận nào của súng tiểu liên AK có tác dụng đẩy […]

Read More

Trắc nghiệm GDQP 11 Bài 3 (có đáp án) – Đề số 1

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 bài 3 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 11 bài 3 chọn lọc hay nhất. Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 11 Bài 3 1. Lãnh thổ quốc gia được cấu thành từ các yếu tố nào? […]

Read More