Giấy đề nghị thanh toán tiếng Anh

Giấy đề nghị thanh toán tiếng Anh – Mẫu 1

Đơn vị (Institute): ĐẠI HỌC HUẾ (Hue University)

Bộ phận (Unit/Project): ………………………

 

FORM: FIN02

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

PAYMENT REQUEST

Ngày…… tháng…… năm 201…

[Date]

Số (No.):……………

Kính gửi (To):…………………………………………

 

Tên tôi là (Name):………………………………………………………………………………………

Bộ phận ( hoặc địa chỉ ) (Unit/Project):…………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán (Payment description):……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………..

Ngân sách (Budget code):……………………………………………………………………………

Số tiền (Amount) :……………………………………………………………………………………

Viết bằng chữ (In words) :……….………………………………………………………………………….

Duyệt chi (Approved amount):…………………………………………………………………….

Trừ thuế (Tax deduction):………………………………………………………………………………….

Thanh toán bằng (Payment method): Tiền mặt (Cash)        ……… Chuyển khoản (Transfer)        ..……

 

Trưởng Dự án

(Project Leader/

Requestor)

Quản lý Chương trình

(Programme Manager)

 

 

Hoàng Hữu Hạnh

Kế toán

(Accountant)

 

 

Trần Đăng Huy

Chủ nhiệm Chương trình

    (Local Coordinator)

Nguyễn Văn Toàn

 

Giấy đề nghị thanh toán tiếng Anh – Mẫu 2

Giấy đề nghị thanh toán tiếng Anh

Giấy đề nghị thanh toán tiếng Anh – Mẫu 3

Giấy đề nghị thanh toán tiếng Anh (ảnh 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.