GV cần đảm bảo những yêu cầu nào sau đây trong việc tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực?

  • GV cần tổ chức chuỗi hoạt động học để HS chủ động khám phá những điều chưa biết.
  • GV cần đầu tư vào việc lựa chọn các phương pháp, KTDH và giáo dục phát triển PC, NL phù hợp.
  • GV chú trọng rèn luyện cho HS phương pháp học tập, nghiên cứu.
  • GV tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.