Hãy nêu ví dụ về giám sát, đánh giá hoạt động của đội ngũ GV, NV, CBQL trong nhà trường?

Câu trả lời:

Ví dụ về giám sát:

  • Số lượng sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn ; số lượng sinh hoạt chuyên đề của trường và cụm trường.

Ví dụ về đánh giá:

  • Tỷ lệ GV tham gia đầy đủ các hoạt động SHCM của tổ chuyên môn, của trường, cụm trường;
  • Tỷ lệ, số lượng GV hoàn thành khóa bồi dưỡng thường xuyên trên hệ thống trực tuyến;
  • Tỷ lệ GV được rà soát đánh giá năng lực đảm bảo thực hiện CT GDPT 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.