Câu hỏi: Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?

Lời giải:

Ý nghĩa của các NST tương đồng bắt đôi với nhau:

Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?

– Khi các NST tương đồng bắt đôi với nhau sẽ tạo điều kiện cho chúng tiếp hợp và trao đổi chéo các đoạn cromatit, đưa đến sự hoán vị của các gen tương ứng. Từ đó làm tăng biến dị tổ hợp, đây là cơ sở để tạo ra các giao tử khác nhau về tổ hợp NST, cung cấp nguyên liệu phong phú cho tiến hóa và chọn giống. Ngoài ra, nó còn đảm bảo cho quá trình giảm phân có thể diễn ra ổn định và bình thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *