Dân tộc Việt Nam là đất nước bị áp bức, xâm lược trong một thời gian dài, vậy nên mục tiêu giải phóng dân tộc là quan trọng nhất, cấp bách đối với toàn dân tộc. Hồ Chí Minh xem con người là mục tiêu của cách mạng và mục tiêu này được Người cụ thể hóa trong 3 giai đoạn cách mạng (giải phóng dân tộc – xây dựng chế độ dân chủ nhân dân – tiến dần lên xã hội chủ nghĩa).

Câu hỏi: Hồ Chí Minh xem con người là mục tiêu của cách mạng và mục tiêu này được Người cụ thể hóa trong mấy giai đoạn cách mạng?

A. 2 giai đoạn cách mạng (xây dựng chế độ dân chủ nhân dân – tiến dần lên xã hội chủ nghĩa).

B. 1 giai đoạn cách mạng (xây dựng chế độ dân chủ nhân dân).

C. 3 giai đoạn cách mạng (giải phóng dân tộc – xây dựng chế độ dân chủ nhân dân – tiến dần lên xã hội chủ nghĩa).

D. 2 giai đoạn cách mạng (giải phóng dân tộc – xây dựng chế độ dân chủ nhân dân).

Đáp án đúng: C. 3 giai đoạn cách mạng (giải phóng dân tộc – xây dựng chế độ dân chủ nhân dân – tiến dần lên xã hội chủ nghĩa).

Giải thích của giáo viên Toploigiai về lí do chọn đáp án C

Hồ Chí Minh xem con người là mục tiêu của cách mạng và mục tiêu này được Người cụ thể hóa trong 3 giai đoạn cách mạng (giải phóng dân tộc – xây dựng chế độ dân chủ nhân dân – tiến dần lên xã hội chủ nghĩa). Để giành được độc lập dân tộc là một quá trình đai và giai khổ gặp không ít những khó khăn thử thách.

– Mục tiêu cách mạng Việt Nam

Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc trước hết là phải giành lại nền độc lập cho Tổ quốc. Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc phải được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc là sức mạnh của toàn dân tộc. Cách mạng là sự nghiệp của dân chúng bị áp bức, bao gồm lực lượng của cả dân tộc. Trong lực lượng toàn dân tộc, Hồ Chí Minh hết sức nhấn mạnh vai trò động lực cách mạng của công nhân và nông dân, lực lượng nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đánh giá đầy đủ, đúng đắn quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo (1930) đến nay là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu của Cương lĩnh và các văn kiện khác của Đại hội XI. Trên cơ sở phương pháp luận đúng đắn, bám sát thực tiễn lịch sử, tập hợp trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội XI đã kế thừa quan điểm, nội dung của các Đại hội trước; đồng thời, bổ sung, phát triển nhiều nội dung xác đáng, khái quát quá trình cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn, làm nổi bật những thành tựu vĩ đại và làm rõ hơn ý nghĩa lịch sử của chúng.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thắng lợi vĩ đại, là mốc son chói lọi của lịch sử cách mạng Việt Nam, gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta. Đường lối cách mạng giải phóng dân tộc là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Quá trình hình thành đường lối chiến lược giải phóng dân tộc là quá trình vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX, để nhận thức đúng mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu của xã hội, xác định đúng kẻ thù, quyết định nhiệm vụ chiến lược, các chủ trương chính sách để tập hợp lực lượng và phương pháp cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn.

Hồ Chí Minh xem con người là mục tiêu của cách mạng và mục tiêu này được Người cụ thể hóa trong mấy giai đoạn cách mạng?

– Các giai đoạn cách mạng

Độc lập dân tộc là mục tiêu trực tiếp, trước hết, là cơ sở, tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Theo Hồ Chí Minh, con đường cách mạng Việt Nam có hai giai đoạn: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ở giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ thì độc lập dân tộc là mục tiêu trực tiếp, trước mắt, cấp bách, nhưng không phải là mục tiêu cuối cùng của cách mạng Việt Nam. Tính chất tạo tiền đề của cách mạng dân tộc dân chủ được thể hiện:

+ Về chính trị: xác định và xây dựng các yếu tố của hệ thống chính trị do giai cấp công nhân lãnh đạo.

+ Về kinh tế: bước đầu xây dựng được các cơ sở kinh tế mang tính chất xã hội chủ nghĩa, từng bước cải thiện đời sống Nhân dân.

+ Về văn hóa xã hội, đời sống tinh thần: trong cách mạng dân tộc dân chủ, khối quần chúng công – nông – trí thức và các giai tầng xã hội khác đã có ý thức giác ngộ, đoàn kết trong một mặt trận dân tộc thống nhất; những nhân tố mới của văn hóa, giáo dục đã được hình thành dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong vấn đề con người, điều mà Hồ Chí Minh quan tâm nhất đó là con người Việt Nam, những quan hệ xã hội trong xã hội Việt Nam, Người đã nêu rõ ý kiến riêng, quan điểm của mình khi tiếp thu những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những ý kiến, quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin về con người. Quan điểm của Người về con người và bản chất của con người đều xuất phát từ thực tiễn, Người đưa ra những quan điểm chủ yếu về con người rất độc đáo mà rất thiết thực. Người định nghĩa về con người: “Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người”. Như vậy, con người không phải là những cá thể biệt lập. Chỉ có trong quan hệ xã hội, trong hoạt động thực tiễn xã hội con người mới có lao động, ngôn ngữ, tư duy, chế tạo công cụ lao động, mới thật sự trở thành con người đúng nghĩa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.