Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

Trắc nghiệm: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là A.  NaCl. B.  Na2SO4. C.  NaOH. D.  NaNO3. Đáp án đúng: C. NaOH Giải thích: NaOH là một bazơ làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Cùng Top tài liệu tìm hiểu thêm về bazơ qua nội dung bài viết dưới đây nhé. A. NATRI HIĐROXIT (NaOH) I. Tính […]

Read More
Phương pháp điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm

Phương pháp điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm

Trắc nghiệm: Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế khí NH3 bằng cách A. cho N2 tác dụng với H2 (450oC, bột sắt). B. cho muối amoni loãng tác dụng với kiềm loãng và đun nóng C. cho muối amoni đặc tác dụng với kiềm đặc và đun nóng D. nhiệt phân muối (NH4)2CO3 Đáp án: C – Trong […]

Read More
Triolein có mấy liên kết pi?

Triolein có mấy liên kết pi?

Trắc nghiệm: Số liên kết pi (π) trong một phân tử triolein là  A. 3. B. 4. C. 1. D. 6. Chọn đáp án D. 6 Giải thích: Triolein có 3 gốc oleat (C17H33COO) kết hợp với gốc hiđrocacbon của glixerol (C3H5). Mỗi gốc oleat gồm 1πC=O + 1πC=C nên tổng triolein có 6π. Cùng Top tài liệu đi tìm hiểu […]

Read More
Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm chức

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm chức

Trắc nghiệm: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm chức A. Hiđroxyl và amino. B. Cacboxyl và amino. C. Cacbonyl và amino. D. Cacboxyl và hiđroxyl. Đáp án: B. Cacbonyl và amino. Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm chức amino (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH). Chú […]

Read More
Kiến thức về Metyl axetat

Kiến thức về Metyl axetat

I. Định nghĩa – Định nghĩa: Metyl axetat là một este được hình thành khi metanol phản ứng với axit axetic – Công thức phân tử: C3H6O2 – Công thức cấu tạo: CH3COOCH3 – Tên gọi + Tên gốc chức: Metyl axetat + Danh pháp quốc tế: Metyl etanonat II. Tính chất hóa học 1. […]

Read More
Saccarozo và glucozo đều có?

Saccarozo và glucozo đều có?

Trắc nghiệm: Saccarozo và glucozo đều có? A. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam B. Phản ứng với dung dịch NaCl C.Phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng D.Phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit Đáp án đúng: A. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ […]

Read More
Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào

Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào

Trắc nghiệm: Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào A. ancol etylic. B. benzen C. anilin. D. axit axetic Đáp án đúng: C anilin. PTHH C6H5NH2 +3Br2 = C6H5(NH2)(Br)3 + 3HBr Khi nhỏ dung dịch Brom vào Anilin, phản ứng nhận được kết tủa trắng, đây được gọi là phản ứng thế ở nhân thơm của anilin và cũng là phương […]

Read More
Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

Câu hỏi: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết: A. Bản chất của phản ứng trong dd các chất điện li. B. Những ion nào tồn tại trong dd. C. Nồng độ những ion nào trong dd lớn nhất. D. Không tồn tại phân tử trong dd các chất điện li. Đáp án đúng: A. Bản chất của phản […]

Read More
Ba(NO3)2 kết tủa màu gì?

Ba(NO3)2 kết tủa màu gì?

Câu hỏi: Ba(NO3)2  có kết tủa không? Ba(NO3)2  là một hợp chất vô cơ với tên hóa học Bari nitrat. Nó còn được gọi là bari dinitrate hoặc Nitrobarite hoặc muối Bari. Nó là một tác nhân oxy hóa tốt, bỏng với ngọn lửa màu xanh lá cây. Nó được sử dụng rộng rãi trong pháo hoa. […]

Read More
Dung dịch metylamin trong nước làm

Dung dịch metylamin trong nước làm

Câu hỏi: Dung dịch metylamin trong nước làm  A. quì tím hóa xanh. B. phenolphtalein hoá xanh. C. quì tím không đổi màu. D. phenolphtalein không đổi màu. Đáp án A. quì tím hóa xanh. Giải thích: Dung dịch metylamin trong nước có tính bazơ nên làm quỳ tím chuyền sang màu xanh Cùng Top tài […]

Read More