Bản tường trình Hóa học 8 Bài thực hành 3

Bản tường trình Hóa học 8 Bài thực hành 3

Bài Thực Hành 3: Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học Nội dung bài học bài 14 bài thực hành 3 dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học chương 2 hóa học lớp 8. Mục đích và các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện một số thí nghiệm: […]

Read More

Báo cáo tường trình Hóa 8 Bài thực hành 4

Bài thực hành 4 – Hóa 8: Điều chế – Thu khí Oxi và thử tính chất của Oxi Nội dung bài 30 bài thực hành 4 điều chế thu khí oxi và thử tính chất của oxi chương 4 oxi không khí. Muốn điều chế oxi trong phòng thí nghiệm ta thường sử dụng […]

Read More
Lý thuyết Hóa 8 Bài 42. Nồng độ dung dịch

Lý thuyết Hóa 8 Bài 42. Nồng độ dung dịch

Lý thuyết Hóa 8 Bài 42. Nồng độ dung dịch   1. NỒNG ĐỘ PHẦN TRĂM: (C%) * Nồng độ phần trăm (kí hiệu C%) của dung dịch cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch. Công thức: Trong đó : C% : nồng độ phần trăm của dung dịch (%) […]

Read More