Hướng dẫn lập và mẫu phụ lục 114/2020/NĐ-CP kê khai miễn giảm thuế TNDN

Vừa qua UBTVQH ban hành nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19 tháng 06 năm 2020 và Chính phủ ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết thi hành nghị quyết 116/2020/QH14 cho áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với một số doanh nghiệp, tổ chức. Vậy những doanh nghiệp nào được hưởng và thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế TNDN là gì?

Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu về ưu đãi thuế TNDN giảm 30% theo NĐ 114/2020/NĐ-CP và mẫu biểu xác định thuế.

1.Đối tượng áp giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

Căn cứ vào Nghị định 114/2020/NĐ-CP áp dụng đối với người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 116/2020/QH14, bao gồm:

– Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

– Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập

» Áp dụng giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

2.Hướng dẫn kê khai và Mẫu phụ lục 114/2020/NĐ-CP kê khai miễn giảm thuế TNDN

#2.1. Mẫu phụ lục 114/2020/NĐ-CP kê khai miễn giảm thuế TNDN năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

PHỤ LỤC

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIẢM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 116/2020/QH14

NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2020

[01] Kỳ tính thuế:

□ Từng lần phát sinh: Ngày…………….. tháng………. năm…………

□ Năm 2020

[02] Lần đầu □ [03] Bổ sung □ lần thứ: …

[04] Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

[07] Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………..

[08] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………………………………………………….

[09] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

1.

Tổng số thuế TNDN phải nộp

[10]

Trong đó

1.1.

Thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh

[11]

1.2.

Thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[12]

1.3.

Thuế TNDN phải nộp khác

[13]

2.

Số thuế TNDN được giảm

[14]

Trong đó

2.1.

Thuế TNDN được giảm của hoạt động sản xuất, kinh doanh

[15]

2.2.

Thuế TNDN được giảm của hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[16]

2.3.

Thuế TNDN được giảm khác

[17]

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……

Chứng chỉ hành nghề số:……

Ngày….tháng….năm…..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

#2.2. Hướng dẫn kê khai PL 114/2020/NĐ-CP kê khai miễn giảm thuế TNDN 2020

– Chỉ tiêu [15] – Số thuế TNDN được giảm của hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Phụ lục 114/2020/NĐ-CP này được kê khai trên chỉ tiêu [C14] của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN áp dụng với người nộp thuế tính thuế TNDN theo phương pháp doanh thu – chi phí hoặc được kê khai giảm trực tiếp trên chỉ tiêu Tổng số thuế TNDN phải nộp tại cột 11 của tờ khai thuế TNDN mẫu số 04/TNDN áp dụng với người nộp thuế tính thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu.

– Chỉ tiêu [16] – Số thuế TNDN được giảm của hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại PL 114/2020/NĐ-CP được kê khai giảm trực tiếp trên chỉ tiêu [D2] của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN hoặc được kê khai giảm trực tiếp trên chỉ tiêu [35] của tờ khai thuế TNDN mẫu số 02/TNDN.

– Chỉ tiêu [17] – Số thuế TNDN được giảm khác tại Phụ lục này được kê khai giảm trực tiếp trên chỉ tiêu [D3] của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN.

3.Một số câu hỏi thường gặp

Hỏi: Thời gian kê khai giảm thuế TNDN năm 2020 này là bao giờ ạ?

Trả lời: Thời gian kê khai giảm này được áp dụng hết 31/03/2021 (áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020) bạn nhé.

Hỏi: Thời gian giảm thuế được áp dụng đến bao giờ ạ?

Trả lời: Áp dụng giảm thuế này chỉ áp dụng cho năm tài chính năm 2020 bạn nhé.

Hỏi: Mức giảm thuế TNDN này áp dụng cho hoạt động chuyển ngượng BĐS không?

Trả lời: Có, bạn được áp dụng giảm thuế đối với các hoạt động BĐS, hoạt động khác theo quy định bạn nhé.

Hỏi: Kê khai giảm thuế TNDN năm 2020 theo NĐ 114/2020/NĐ-CP này trên HTKK như thế nào?

Trả lời: Các bạn xem thêm hướng dẫn kê khai giảm thuế TNDN năm 2020 trên HTKK tại đây nhé.

4.Hướng dẫn kê khai giảm thuế TNDN năm 2020 trên HTKK

Giờ chúng ta cùng làm theo hướng dẫn để kê khai ưu đãi thuế năm 2020 nhé.

Bước #1: Tải và cài đặt phần mềm HTKK phiên bản mới nhất

Để cài đặt phần mềm HTKK của tổng cục thuế mới nhất các bạn chỉ cần tải phần mền, giải nén và tiến hành cài đặt như cài đặt các phần mềm thông thường nhé. Nếu bạn nào chưa biết cài đặt phần mềm HTKK xem thêm tại đây nhé.

Bạn nào đã có phần mềm hỗ trợ kê khai các bạn xem tiếp theo ở bước #3 nhé. Nếu chưa cài đặt bạn xem hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

Bước #2: Khai báo cáo thông tin doanh nghiệp

Sau khi cài đặt phần mềm hoàn thành, các bạn nhập mã số thuế mới, đền các thông tin đầu đủ như:

– Tên công ty: Công ty TNHH ABC

– Địa chỉ: Xã/phường, Quận/Huyện, Tỉnh/thành phố

– Điện thoại: 024.6666 9999

– Ngày bắt đầu năm tài chính: 01/01 (thông thường)

– Cơ CQT cấp cục

– Cơ quan thuế quản lý

– ….

Tiếp đến xong các bạn truy cập và lựa chọn tờ khai thuế TNDN mẫu 03/TNDN

Bước #3: Truy cập, chọn tờ khai thuế

Các bạn lựa chọn phân hệ “Thuế thu nhập doanh nghiệp” >> “Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN)”.

Màn hình hiển thị tờ khai thuế, chọn thêm PL 114/2020/NĐ-CP như hình bên dưới

Bước #4: Cung cấp thông tin và kê khai thuế TNDN năm 2020

Ngoài những thông tin kê khai thuế của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN các bạn điền thông tin để hưởng ưu đãi thuế TNDN theo NĐ 114/2020/NĐ-CP chi tiết như sau:

 

Lưu ý:

– Chỉ tiêu 11 (đang đánh số 01): là số thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh chính, sau khi đã hưởng các ưu đãi thuế của doanh nghiêp (ngành nghề, địa bàn, lĩnh vực,…)

Ví dụ: 10 triệu đồng

– Chỉ tiêu 12 (đang đánh số 02); là số thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản của doanh nghiệp xác định.

Ví dụ: 20 triệu đồng,

Nếu doanh nghiệp các bạn không có hoạt động chuyển nhượng BĐS thì điền bằng: 0 đồng

– Chỉ tiêu 13 (đang đánh số 03): Được xác định là số thuế TNDN phải nộp cho hoạt động khác sau khi đã trừ các ưu đãi khác về thuế TNDN

Ví dụ: 15 triệu đồng

Sau khi điền các thông tin số thuế TNDN phải nộp của từng hoạt động, các chỉ tiêu [15], [16], [17] sẽ tự động tính được số thuế ưu đãi theo Nghị định 114 năm 2020 của chính phủ tương ứng.

– Chỉ tiêu [C14] – Số thuế được miễn, giảm không theo Luật thuế TNDN: chỉ tiêu này phải ánh số thuế TNDN được miễn, giảm theo Nghị quyết, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các trường hợp được miễn, giảm khác không theo Luật thuế TNDN.

+ Nội dung này được lấy từ chỉ tiêu [15] của PL 114/2020/NĐ-CP

– Chỉ tiêu [D2] – Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản: Chỉ tiêu này phản ánh số thuế TNDN phát sinh phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong kỳ tính thuế và được xác định căn cứ chỉ tiêu [15] trên Phụ lục 03-5/TNDN kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

+ Chỉ tiêu này được xác định lấy từ chỉ tiêu Phụ lục 03-5/TNDN sau khi trừ đi ưu đãi thuế là chỉ tiêu [16] của PL 114/2020/NĐ-CP

– Chỉ tiêu [D3] – Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có): Chỉ tiêu này phản ánh số thuế TNDN phải nộp từ các hoạt động khác ngoài hoạt động SXKD và hoạt động chuyển nhượng bất động sản nêu trên.

Ví dụ: Theo quy định của Luật thuế TNDN thì trong thời hạn 5 năm, kể từ khi trích lập, nếu Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó. Thuế suất thuế TNDN dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ. Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN tính trên phần thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích để điều bào chỉ tiêu này.

+ Chỉ tiêu này được xác định thuế TNDN của hoạt động khác sau khi trừ đi ưu đãi thuế là chỉ tiêu [17] của PL 114/2020/NĐ-CP

Sau khi hoàn thành các nội dung khác của tờ khai thuế TNDN mẫu 03/TNDN các bạn lưu và kết xuất file xml để nộp tờ khai thuế qua mạng lên thuedientu của TCT là hoàn thành.

 

 

Tagged:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *