Top tài liệu

Hướng dẫn viết phiếu giáo viên tự đánh giá

Đánh giá giáo viên theo chuẩn là công việc các giáo viên phải thực hiện định kỳ hàng năm. Sau đây là hướng dẫn làm phiếu giáo viên tự đánh giá theo quy định tại Thông tư 20 về chuẩn đánh giá giáo viên các cấp.

1. Minh chứng đánh giá giáo viên gồm những gì?

Minh chứng là các bằng chứng như tài liệu, tư liệu, sự việc, hiện tượng hoặc nhân chứng được dẫn ra để xác định một cách khách quan mức độ đạt được của các tiêu chí đánh giá chuẩn giáo viên. Theo đó, tại Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD, có thể kể đến một số minh chứng cụ thể như:

– Bản đánh giá và phân loại giáo viên;

– Kết luận của các đợt thanh tra, kiểm tra;

– Biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường ghi nhận về việc giáo viên thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy định dạy thêm, học thêm…

– Bản kiểm điểm cá nhân có xác nhận của chi bộ nhà trường/bản nhận xét Đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú ghi nhận giáo viên có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt (nếu là Đảng viên)…

– Biên bản họp cha mẹ học sinh ghi nhận giáo viên nghiêm túc, đối xử đúng mực đối với học sinh;

– Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo đối với từng cấp học theo quy định; Các văn bằng/chứng chỉ/giấy chứng nhận/giấy xác nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo quy định;

– Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp được phân công giảng dạy/chủ nhiệm có sự tiến bộ trong năm học…

Trong đó, tùy vào từng mức độ đánh giá chuẩn giáo viên khác nhau gắn với mỗi tiêu chuẩn khác nhau để áp dụng mức độ đánh giá khác nhau của các loại minh chứng nêu trên.

2. Mẫu bản đánh giá giáo viên theo chuẩn

BIỂU MẪU 01

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

1) Họ và tên giáo viên:…………………………………………………………………………………..

2) Trường:…………………………………………………………………………………………………..

3) Môn dạy:………………………………………………………………………………………………….

4) Chủ nhiệm lớp:………………………………………………………………………………………….

5) Quận/Huyện/TP…………………………………………………………………………………………

Tiêu chí

Kết quả xếp loại Minh chứng
Đ K T

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo x Bản đánh giá và phân loại giáo viên, hình ảnh tấm gương giáo viên cùng nhà trường vượt qua khó khăn
Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo x Bản đánh giá phân loại giáo viên, giấy khen, kết quả học tập của lớp dạy, lớp chủ nhiệm
Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân x Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo, giấy chứng nhận, chứng chỉ kết quả bồi dựng thường xuyên, biên bản dự giờ chuyên đề
Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh x Bản kế hoạch dạy học được ban giám hiệu thông qua và kết quả học tập của học sinh, biên bản họp chuyên môn
Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh x Bản kế hoạch dạy học , phiếu dự giờ được dánh giá và xếp loại tốt, kết quả học tập của học sinh, biên bản các cuộc họp chuyên môn, ghi nhận việc giáo viên trao đổi chia sẻ kinh nghiệm
Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh x Bản kế hoạch dạy học , phiếu dự giờ được dánh giá và xếp loại tốt, kết quả học tập của học sinh, biên bản các cuộc họp chuyên môn, ghi nhận việc giáo viên trao đổi chia sẻ kinh nghiệm
Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh x Bản kế hoạch dạy học, thể hiện lồng ghép nội dung phương pháp tư vấn, phiếu dự giờ tiết hoạt động ngoài giờ
Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường x Bản đánh giá và phân loại giáo viên, biên bản họp nhóm chuyên môn ghi nhận giáo viên thực hiện tốt việc xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh
Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường x Biên bản họp nhóm chuyên môn, bản kế hoạch thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường, biên bản họp CMHS
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường x Bản kế hoạch dạy học thể hiện nội dung giáo dục trường học an toàn, biên bản họp CMHS ghi nhận, báo cáo chuyên đề
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội
Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan x Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường, biên bản họp CMHS, sổ chủ nhiện, ghi nhận giáo viên tôn trọng quyền của CMHS, báo cáo chuyên đề về các biện pháp tăng cường sự phối hợp
Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh x Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường, biên bản họp CMHS, sổ chủ nhiện, ghi nhận giáo viên tôn trọng quyền của CMHS, báo cáo chuyên đề về các biện pháp tăng cường sự phối hợp, kết quả học tập rèn luyện
Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh x Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường, biên bản họp CMHS, sổ chủ nhiện, ghi nhận giáo viên tôn trọng quyền của CMHS, báo cáo chuyên đề về các biện pháp tăng cường sự phối hợp, kết quả học tập rèn luyện
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc x Chứng chỉ Tiếng anh
Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục x Chứng chỉ Tin học, biên bản họp chuyên môn ghi nhận trình độ kỹ năng xây dựng ứng dụng CNTT, sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học

Nhận xét:

Điểm mạnh: Có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững, quan hệ tốt với PHHS

Những vấn đề cần cải thiện: Tăng cường bồi dưỡng thêm về ngoại ngữ

Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm tiếp theo:

– Mục tiêu

– Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (Các năng lực cần ưu tiên cải thiện):

☐ Phẩm chất nhà giáo

☐ Phát triển chuyên môn bản thân

☐ Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

☐ Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

☐ Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

☐ Tư vấn và hỗ trợ học sinh

☐ Xây dựng môi trường giáo dục

☐ Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

☐ Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

☐ Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

☐ Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

☐ Khác

– Thời gian thực hiện:

☐ Đầu năm học

☐ Trong học kỳ 1

☐ Trong học kỳ 2

☐ Trong hè

☐ Khác:

– Điều kiện thực hiện:

☐ Tạo điều kiện về thời gian

☐ Hỗ trợ kinh phí hợp lý

☐ Cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng, tài liệu học tập…

☐ Có cơ chế giám sát, đánh giá công bằng, chính xác

☐ Có chính sách rõ ràng, hợp lý về xét duyệt, xếp loại thi đua các cấp liên quan đến hoạt động bồi dưỡng

☐ Khác:

Xếp loại kết quả đánh giá: Tốt

, ngày tháng năm 2020

Người tự đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.