Kế hoạch giảng dạy an toàn giao thông thcs là mẫu dành cho giáo viên để lên kế hoạch giảng dạy, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh. Sau đây là nội dung chi tiết.

Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh THCS

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI

TRƯỜNG THCS ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-THCS

………., ngày …. tháng …năm …

KẾ HOẠCH

triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông
Năm học ……….

Căn cứ Kế hoạch số 513/KH-PGD &ĐT ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Phòng giáo dục và Đào tạo ……..

Căn cứ kế hoạch số 596/KH GD&ĐT- ngày 10/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tuyên truyền , giáo dục an toàn giao thông trong trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngành giáo dục & Đào tạo năm 2017.

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã ………., trường THCS ………. xây dựng Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học ………. với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

– Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục.

– Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong ngành GD & ĐT trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Hạn chế học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc giao thông.

– Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

– Triển khai và thực hiện chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho Trung học cơ sở.

2. Yêu cầu

– Tuyên truyền giáo dục pháp luật đẩm bảo TT ATGT phải phù hợp, sát đối tượng, đạt hiệu quả giáo dục cao; kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa.

Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học s inh phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo an toàn GT; thông qua việc giảng dạy và Hội thi, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả trong công tác giáo dục cho học sinh tham gia giao thông.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch và thành lập Ban an toàn giao thông

– Tổ chức Lễ phát động và xây dựng Kế hoạch an toàn giao thông năm học ………. tại nhà trường .

– Thành lập và kiện toàn Ban an toàn giao thông tại đơn vị; phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên.

– Phân công giáo viên, Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy liên đội, Đội sao đỏ trực trước cổng trường trong giờ ra về, đảm bảo trật tự, an ninh trường học, giải tỏa ùn tắc giao thông trước cổng trường.

2. Công tác tuyên truyền

– Nhắc nhở về việc không giao xe máy cho con em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm con em khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện.

– Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm chính chấp hành luật Giao thông.

– Tổ chức cho học sinh ký cam kết nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, chạy xe quá tốc độ cho phép, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông và người hướng dẫn giao thông, dừng, đỗ xe không đúng quy định. Phát huy vai trò của học sinh là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông đối với bạn bè, gia đình và ngoài xã hội.

– Triển khai và thực hiện tốt chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho Trung học cơ sở (lồng ghép, bồ sung từ tháng 10/2017 đến tháng 02/2018).

– Xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông, cụ thể như: yêu cầu học sinh vi phạm làm bản kiểm điểm và lưu hồ sơ, mời cha mẹ học sinh vào thông báo, nhắc nhở và cam kết với nhà trường không để con em tiếp tục vi phạm; hạ một bậc trong đánh giá xếp loại hạnh kiểm học kỳ.

3. Công tác phối hợp

4. Phối hợp với chính quyền địa phương

– Xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền địa phương, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật, bố trí lực lượng tại chỗ của nhà trường cũng như của chính quyền địa phương giải quyết triệt để nạn buôn bán hàng rong trước cổng trường.

– Nhắc nhở học sinh khi tan trường không được tụ tập trước cổng trường mà phải về ngay. Đối với học sinh có phụ huynh đón trễ, nhà trường lưu ý và bố trí vị trí phù hợp trong khuôn viên trường cho học sinh trong khi chờ phụ huynh đón.

5. Tổ chức hoạt động lồng ghép, tích hợp

Tiếp tục triển khai dạy bơi cho học sinh; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các phương pháp phòng, chống đuối nước. Giáo dục cho các em về biết các tình huống nguy hiểm, cách phòng tránh những tai nạn giao thông, hiệu lệnh tín hiệu giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của biển báo đường bộ, hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông. Tích hợp giáo dục trật tự an toàn giao thông trong việc giảng dạy bộ môn GDCD, trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,…

Triển khai dạy học thử nghiệm chương trình giáo dục “ An toàn giao thông cho nụ cườ ngày mai”” cấp THCS do Bộ GD& ĐT biên soạn, thẩm định vầ chỉ đạo.

Chuẩn bị tốt cho hội thi “ An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THCS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Hoạt động 1:

Tham dự tập huấn về giảng dạy tài liệu “ An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do PGD &ĐT tổ chức.

Hoạt động 2:

Tổ chức tập huấn cho cán bộ , giáo viên và hướng dẫn học sinh sử dụng tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.

Hoạt động 3:Triển khai giảng dạy tài liệu “ An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” tại trường.

Hoạt động 4: Tham gia cuộc thi “ An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do PGD &ĐT tổ chức.

Nội dung: Với học sinh tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông, luật giao thông đường bộ, các kĩ năng tham gia giao thông an toàn. Với giáo viên tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, luật giao thông đường bộ, nghiên cứu tài liệu, xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông
Năm học ………. , nhà trường yêu cầu CB,GV,NV, HS trong trường học nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT

– Công an xã ……….

– Lưu: VP.

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.