Khái niệm chất điện li mạnh

Câu hỏi: Chất điện li mạnh là gì?

– Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Cùng Top tài liệu đi tìm hiểu chi tiết về sự điện li và các loại chất điện li nhé.

I. Chất điện li là gì?

1. Khái niệm

– Quá trình phân li của các chất trong nước (hoặc khi nóng chảy) ra ion được gọi là sự điện li.

– Những chất tan trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion được gọi là những chất điện li. Axit, bazơ và muối là các chất điện li.

2. Ví dụ về sự điện li

– Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li. Ví dụ:

NaCl → Na+ + Cl

HNO3 → H+ + NO3

NaOH → Na+ + OH

II. Phân loại các chất điện li

1. Chất điện li mạnh

– Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Chất điện li mạnh có α=1

Khái niệm chất điện li mạnh

– Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4… hay các bazo mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và hầu hết các muối.

Na2SO4 → 2Na+ + SO42–

2. Chất điện li yếu

– Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn còn tồi tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

– Chất điện li yếu là các axit yếu như: H2SO3, CH3COOH, H2S, HClO… hay các bazo yếu như: Mg(OH)2, Bi(OH)3

CH3COOH ⇔ H+ + CH3COO

III. Bài tập vận dụng

1. Dãy chất nào sau đây trong nước đều là chất điện li mạnh.

A. H₂SO₄, Cu(NO₃)₂, CaCl₂, H₂S

B. HCl, H₃PO₄, Fe(NO₃)₃, NaOH

C. HNO₃, CH₃COOH, BaCl₂, KOH

D. H₂SO₄, MgCl₂, Al₂(SO₄)₃, Ba(OH)₂

Đáp án: D. H₂SO₄, MgCl₂, Al₂(SO₄)₃, Ba(OH)₂

Giải thích

A sai vì H₂S là chất điện li  yếu

B vì H₃PO₄ là chất điện li yếu

C sai vì CH₃COOH là chất điện li yếu

2. Hòa tan vừa hết 7 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 trong dung dịch NaOH đun nóng thì có 0,2 mol NaOH đã phản ứng, sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 5,60.

B. 4,48.

C. 2,24.

D. 3,36.

Đáp án: B. 4,48

Giải thích

Đặt a, b là số mol Al và Al2O3

→ mX = 27a + 102b = 7

nNaOH = a + 2b = 0,2

→a = 2/15; b = 1/30

nH2 = 1,5a = 0,2 → V = 4,48 lít

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *