Top tài liệu

Câu hỏi:

Khi lập kế hoạch tài chính trường THCS để thực hiện Chương trình GDPT 2018 cần chú ý những nội dung nào? Điểm khác biệt giữa kế hoạch tài chính hằng nắm và dự toán thu, chi ngân sách hàng năm là gì?

Trả lời:

* Khi lập kế hoạch tài chính trường THCS để thực hiện Chương trình GDPT 2018 cần chú ý những nội dung:

1. Căn cứ nhiệm vụ chức năng, cơ chế quản lý

2. Căn cứ các nguồn thu

3. Căn cứ nội dung chi

* Điểm khác biệt giữa kế hoạch tài chính hằng nắm và dự toán thu, chi ngân sách hàng năm

Kế hoạch tài chính của trường phải phản ánh đầy đủ các khoản thu, chi theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Kế hoạch tài chính của trường phải lập theo đúng mẫu biểu, đúng thời gian quy định của Bộ Tài chính, các cơ quan chức năng và theo đúng mục lục ngân sách (Phụ lục 3).

Kế hoạch tài chính phải đảm bảo nguyên tắc cân đối giữa nguồn thu và các khoản chi, không chi vượt nguồn thu.

Xây dựng kế hoạch tài chính phải đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.