Khi sử dụng Wrap Text để điều chỉnh hình ảnh nằm trên cùng một dòng văn bản, ta sử dụng lệnh nào sau đây

Trả lời:

=> In Line With Text

In Line With Text: Văn bản và ảnh sẽ nằm trên cùng một dòng với nhau, kiểu trình bày này thường được sử dụng khi chèn các biểu tượng, hình ảnh nhỏ,… bổ sung vào dòng văn bản

Các kiểu Text Wrapping khác

Square: Văn bản nằm xung quanh ảnh, kiểu trình bày này thường được sử dụng để trang trí hoặc khi muốn ghi chú ảnh.

Tight: Văn bản nằm áp sát hai bên ảnh, kiểu trình bày này thường được sử dụng khi muốn trang trí cho nội dung văn bản.

Behind Text: Văn bản hiển thị bên trên ảnh, kiểu trình bày này thường được sử dụng khi muốn dùng ảnh làm nền cho văn bản.

In Front of Text: Văn bản hiển thị bên dưới ảnh, kiểu trình bày này thường được sử dụng khi muốn dùng để che một phần văn bản.

Top and Bottom: Văn bản nằm trước và sau ảnh, kiểu trình bày này thường được sử dụng khi muốn mình họa cho đoạn văn bản.

Through: Văn bản nằm áp sát xung quanh ảnh, kiểu trình bày này thường được sử dụng khi muốn trang trí cho nội dung văn bản.

Edit Wrap Points: Chức năng cho phép thay đổi hình dáng, vị trí của văn bản bao xung quanh hình ảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.