Khung giám sát, đánh giá hoạt động của đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý bao gồm những nội dung nào?

Trả lời:

Khung giám sát, đánh giá hoạt động của đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý bao gồm những nội dung sau:

  • Nội dung giám sát đánh giá: Số lượng cơ cấu đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường THCS đáp ứng CTGDPT 2018; Chất lượng của đội ngũ GV, NV, CBQL trong trường THCS đáp ứng CTGDPT 2018; Các giải pháp và hoạt động phát triển đội ngũ GV, NV, CBQL trong nhà trường.
  • Chỉ số giám sát, đánh giá: Chỉ số định lượng là các con số và được trình bày dưới dạng số hoặc tỷ lệ phần trăm; chỉ số định tính là các quan sát mô tả và có thể được sử dụng để bổ sung cho số lượng và tỷ lệ phần trăm rút ra từ chỉ số định lượng.
  • Phương pháp giám sát, đánh giá: Khảo sát /điều tra; quán sát; phỏng vấn; xem xét các hoạt động; xem xét các báo cáo hàng tháng; xem xét báo cáo tiến độ theo định kỳ và các báo cáo đánh giá giữa kỳ; thảo luận nhóm tập trung; các cuộc họp khác…

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.