Nội dung

giám sát,

đánh giá

Chỉ số Phương pháp Nguồn thông tin Tần suất Báo cáo giám sát, đánh giá
Nội dung 1

Mục tiêu kế hoạch phát triển đội ngũ Gv,Nv, CBQL

1.1.Số lượng, cơ cấu đội ngũ GV,Nv,CBQL đáp ứng CTGDPT 2018 Số lượng Gv, NV, CBQL theo định mức Xem xét báo cáo Số liệu của Tổ chuyên môn, số liệu tổng hợp của toàn trường Hàng năm Báo cáo chung toàn trường, đề xuất bổ sung nhân sự
Số lượng giáo viên theo kế hoạch giáo dục nhà trường Xem xét báo cáo Số liệu của Tổ chuyên môn, số liệu tổng hợp của toàn trường Hàng năm Báo cáo chung toàn trường, đề xuất bổ sung nhân sự
Cơ cấu giáo viên theo môn học Xem xét báo cáo Số liệu của Tổ chuyên môn, số liệu tổng hợp của toàn trường Hàng năm Báo cáo chung toàn trường, đề xuất bổ sung nhân sự
Số lượng giáo viên thiếu giờ Xem xét báo cáo Số liệu của Tổ chuyên môn, số liệu tổng hợp của toàn trường Kết thúc học kì Báo cáo chung toàn trường, đề xuất bổ sung, thuyên chuyển nhân sự
Số lượng giáo viên thừa giờ Xem xét báo cáo Số liệu của Tổ chuyên môn, số liệu tổng hợp của toàn trường Kết thúc học kì Báo cáo chung toàn trường, đề xuất bổ sung, thuyên chuyển nhân sự
1.2.Chất lượng của đội ngũ Gv,Nv, CBQL đáp ứng CTGDPT 2018 Chuẩn trình độ đào tạo Gv, NV, CBQL Xem xét báo cáo Số liệu của chuyên môn, hồ sơ cá nhân Hàng năm, đột xuất Báo cáo chung toàn trường, kế hoạch bố trí giáo viên đi đâò tạo
Kết quả đánh giá Gv, NV, CBQL theo chuẩn nghề nghiệp Khảo sát tự đánh giá, thảo luận, xem xét báo cáo Hồ sơ cá nhân, số liệu của CM, CBQL Hàng năm Báo cáo chung toàn trường, kế hoạch bố trí giáo viên đi đâò tạo
Kết quả đánh giá viên chức Tự đánh giá, thảo luận, xem xét báo cáo Hồ sơ cá nhân, số liệu của tổ CM, biên bản họp Hàng năm Báo cáo tổ CM, toàn trường
Kết quả tự đánh giá năng lực của Gv, NV, CBQL theo yêu cầu CTGDPT 2018 Tự đánh giá, thảo luận, xem xét báo cáo Hồ sơ cá nhân, thông tin trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến Hàng năm, đột xuất Báo cáo của cá nhân, ttoor CM, trường và các đề xuất kiến nghị để phát triển NL
Nội dung 2

Các giải pháp và hoạt động phát triển đội ngũ Gv, NV,CBQL

2.1.Bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp qua sinh hoạt chuyên môn Số lượng sinh hoạt chuyên đề của trường Quan sát, xem xét hoạt động, báo cáo Hồ sơ của tổ CM, của trường Theo học kì Báo cáo kết quả, đề cuất, kiến nghị
Số lượng sinh hoạt chuyên đề của tổ CM Quan sát, xem xét hoạt động, báo cáo Hồ sơ của tổ CM Theo học kì Báo cáo kết quả, đề cuất, kiến nghị
Tỉ lệ Gv tham dự đầy đủ, chất lượng các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của tổ CM, trường Quan sát, xem xét hoạt động, báo cáo Quan sát, thảo luận, phỏng vấn Theo học kì, đột xuất Báo cáo tổng hợp, đề xuất giai pháp
.2.2. Bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên đáp ứng CTGDPT 2018 Tỉ lệ giáo viên được rà soát đánh giá năng lực đảm bảo thực hiện CTGDPT 2018 Xem xét báo cáo, khảo sát Số liệu thống kê bồi dưỡng trực tuyến Hàng năm, dột xuất Báo cáo tổng hợp, đề xuất giai pháp, kiến nghị cấp trên
Tỉ lệ Gv hoànthành khóa bồi dưỡng thươgf xuyên trên hệ thống trực tuyến Xem xét báo cáo, khảo sát Số liệu thống kê bồi dưỡng trực tuyến Hàng năm, dột xuất Báo cáo tổng hợp, đề xuất giai pháp, kiến nghị cấp trên
2.3. Tạo động lực làm việc, phát triển năng lực nghề nghiệp cho Gv Những yếu tố cản trở đến việc phát triển năng lực nghề nghiệp cho Gv Phỏng vấn, khảo sát, thảo luận nhóm Cá nhân, tổ Cm,CBQL Theo học kì, đột xuất Báo cáo tổng hợp, đề xuất giai pháp, kiến nghị cấp trên
Những yếu tố tạo động lực cho GV Phỏng vấn, khảo sát, thảo luận nhóm Cá nhân, tổ Cm,CBQL Theo học kì, đột xuất Báo cáo tổng hợp, đề xuất giai pháp, kiến nghị cấp trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.