Tính chất của cách mạng tháng Tám năm 1945

Trắc nghiệm: Tính chất của cách mạng tháng Tám năm 1945? A. Cách mạng vô sản B. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân C. Cách mạng dân chủ nhân dân D. Cách mạng dân tộc dân chủ Trả lời: Đáp án đúng: B. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Cách mạng […]

Read More

Tính chất của phong trào Cần vương là

Câu hỏi :Tính chất của phong trào Cần vương là A. đấu tranh tự phát của nông dân. B. yêu nước trên lập trường phong kiến. C. đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản. D. yêu nước mang tính chất dân chủ nhân dân Lời giải Đáp án đúng: B. yêu nước trên lập trường phong kiến. Tính chất […]

Read More

Cách mạng tư sản là gì?

Câu hỏi: Cách mạng tư sản là gì? Lời giải: – Cách mạng tư sản, theo học thuyết Marx, là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản (hay quý tộc mới) lãnh đạo nhằm lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho sự […]

Read More
Vì sao nói công xã Paris là nhà nước kiểu mới? hay nhất

Vì sao nói công xã Paris là nhà nước kiểu mới?

Trả lời câu hỏi: Vì sao nói công xã Paris là nhà nước kiểu mới? * Nói Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới, bởi vì: – Công xã còn thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác: công nhân được làm chủ những xí nghiệp mà chủ bỏ trốn; đối với những xí […]

Read More