Nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử của kháng chiến chống Mĩ

Câu hỏi : Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước? =>Trả lời NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC – Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh […]

Read More

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta giai đoạn 1986-2000

Câu hỏi : Cách mạng XHXN ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (giai đoạn 1986-2000) trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào? Ý nghĩa của công cuộc đổi mới đó? =>Trả lời * Từ Đại hội VI (12-1986) của Đảng, Việt Nam chuyển sang […]

Read More