Tổng hợp Lý thuyết Vật lý 11 bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ đầy đủ, chi tiết nhất bám sát lý thuyết sách giáo khoa giúp các em học tập tốt hơn.

1. Đoạn mạch chứa nguồn điện (nguồn phát điện)

Đoạn mạch có chứa nguồn điện (nguồn phát) dòng điện có chiều đi ra từ cực dương và đi và đi tới cực âm.

Lý thuyết Vật lý 11 bài 10 hay nhất

Chú ý: Nếu hiệu điện thế UAB  từ A tới B: Nếu đi theo chiều này mà gặp cực dương của nguồn điện trước thì suất điện động ε được lấy với giá trị dương, dòng điện có chiều từ B tới A ngược với chiều tính hiệu điện thế thì tổng độ giảm điện thế I.(r +R) được lấy giá trị âm.

2. Ghép các nguồn điện thành bộ

a. Bộ nguồn nối tiếp

Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện (E1, r1), (E2, r2), , …(En, rn), được ghép nối tiếp với nhau, trong đó cực âm của nguồn điện trước được nối bằng dây dẫn với cực dương của nguồn điện tiếp sau để thành một dãy liên tiếp như một trong hai sơ đồ sau:

Lý thuyết Vật lý 11 bài 10 hay nhất (ảnh 2)

Suất điện động của bộ nguồn nối tiếp bằng tổng các suất điện động của các nguồn điện có trong bộ:

Eb = E1+E2+….+En .

Điện trở trong r của bộ nguồn nối tiếp bằng tổng các điện trở trong của các nguồn có trong bộ:

rb = r1+r2+…+rn

b. Bộ nguồn song song

Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm n nguồn điện giống nhau được ghép song song với nhau, trong đó nối cực dương của các nguồn vào cùng một điểm A và nối cực âm của các nguồn vào cùng điểm B như sơ đồ sau:

Bộ nguồn song song có suất điện động và điện trở trong là:

Eb = E và

Lý thuyết Vật lý 11 bài 10 hay nhất (ảnh 3)

c. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng

Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng là bộ nguồn gồm n dãy ghép song song với nhau, mỗi dãy gồm m nguồn điện giống nhau ghép nối tiếp như sơ đồ:

Lý thuyết Vật lý 11 bài 10 hay nhất (ảnh 4)3. Bài tập

Câu 1: Dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện có chiều như thế nào?

Bài giải:

Đoạn mạch có chứa nguồn điện (nguồn phát) dòng điện có chiều đi ra từ cực dương và đi và đi tới cực âm.

Câu 2: Hãy trình bày các mối quan hệ trong đoạn mạch có chứa nguồn điện.

Bài giải:

Trong đoạn mạch có chứa nguồn điện mối quan hệ giữa các đại lượng được biểu diễn bằng các công thức: UAB=ε−I(R+r).

Câu 3: Trình bày cách ghép các nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp và thành bộ nguồn song song. Trong từng trường hợp, hãy viết công thức tính xuất điện động và điện trở trong của nó.

Bài giải:

Ghép nối tiếp

Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn điện được ghép nối tiếp với nhau.

Đặc điểm: Cực âm của nguồn điện trước được nối với cực dương của nguồn điện tiếp sau.

Suất điện động:

εb=ε1+ε2+…+εn.

Điện trở trong:

rb = r1 + r2 + …+ rn.

Ghép song song

Bộ nguồn song song: là bộ nguồn gồm n nguồn điện giống nhau được ghép song song với nhau.

Đặc điểm: Cực dương của các nguồn nối cùng vào một điểm A, cực âm của nguồn điện nối cùng vào một điểm B.

Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn điện: εb=ε và rb=rn.

Câu 4: Một acquy có suất điện động và điện trở trong là ε = 6 V và r = 0,6 Ω. Sử dụng acquy này để thắp sáng bóng đèn có ghi 6 V – 3 W. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai cực của acquy đó.

Bài giải:

Điện trở của đèn là:

Rđ=U2đPđ=623=12 Ω.

Cường độ dòng điện trong mạch:

I=εr+Rđ=60,6+12≈0,476 (A).

Hiệu điện thế giữa hai cực của acquy là:

UAB=ε−I.r=6−0,476.0,6≈5,7144 (V).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.