Top tài liệu

Mẫu công văn đề nghị gia hạn bảo lãnh số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH BẢO LÃNH

(Áp dụng trong trường hợp phát hành Cam kết bảo lãnh theo Thỏa thuận cấp bảo lãnh từng lần)

Số…….. /VCB

 

 

Kính gửi:  Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh……………………….. (“Ngân hàng’)

Tôi/Chúng tôi (Sau đây gọi là Bên được bảo lãnh):………………… Mã CIF (nếu có):…… CMND/Hộ chiếu số: …………………do …………………..cấp ngày………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

hoặc

Địa chỉ đăng ký trụ sở:……………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:………………

Điện thoại……………………………………Fax………………………………………….

Người đại diện……………………………..Chức vụ……………………………………..

Văn bản ủy quyền (nếu đại diện theo ủy quyền)………………………………………..

Người liên hệ………………….….Điện thoại………..……….Email……………………

Số tài khoản tiền gửi ngoại tệ………………………………tại Ngân hàng……………..

Số tài khoản tiền gửi đồng Việt Nam………… …………..tại Ngân hàng……………..

Với mọi trách nhiệm thuộc về phần mình, Tôi/Chúng tôi đề nghị Ngân hàng phát hành Cam kết bảo lãnh theo mẫu đính kèm với những nội dung như sau:

1. Tên địa chỉ và số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) của Bên nhận bảo lãnh (Bên thụ hưởng):…………………………………………………………………………………

2. Số tiền bảo lãnh:…………………………………………………………………………..

3. Đồng tiền bảo lãnh:……………………………………………………………………….

4. Đồng tiền sử dụng thanh toán theo Cam kết bảo lãnh:………………………………

5. Nghĩa vụ được bảo lãnh/mục đích:……..………………………………………………

6. Thời hạn hiệu lực của Cam kết bảo lãnh: ……..………………………………………

7. Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh:……..………………………………………….

8. Hình thức phát hành cam kết bảo lãnh:

8.1 Hình thức của cam kết bảo lãnh:

Thư bảo lãnh

Hợp đồng bảo lãnh

8.2 Nội dung của Cam kết bảo lãnh được phát hành theo:

Mẫu của Ngân hàng

Mẫu của Bên được bảo lãnh và Ngân hàng chấp nhận

9. Luật điều chỉnh Cam kết bảo lãnh………………………………………………………

10. Cơ quan giải quyết tranh chấp Cam kết bảo lãnh………………..……………………

11. Các nội dung khác (nếu có): theo các nội dung Cam kết bảo lãnh đính kèm.

12. Tài sản bảo đảm…………………………………………………………………………

13. Phương thức giao Cam kết bảo lãnh…………………………………………………

14. Chỉ thị thanh toán: Tôi/Chúng tôi đồng ý/chấp thuận cho Ngân hàng được chủ động trích (ghi Nợ) tài khoản số…………………………………………….. tại Ngân hàng của tôi/chúng tôi để thu phí bảo lãnh, điện phí, bưu phí…của Ngân hàng và Ngân hàng đại lý của Ngân hàng (nếu có).

Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh này và Thỏa thuận cấp bảo lãnh sẽ được ký kết giữa Ngân  hàng với Bên được bảo lãnh được coi là Giấy nhận nợ của Bên được bảo lãnh với Ngân hàng đối với số tiền mà Ngân hàng trả thay, chi tiết về khoản nợ theo văn bản thông báo của Ngân hàng gửi Bên được bảo lãnh

Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định tại Thỏa thuận cấp bảo lãnh và Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh này 1.

 

BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH

Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán (nếu có)

(Ký và ghi rõ họ tên)

[Người đại diện hợp pháp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức]

 

 

 

 

Hồ sơ đính kèm:

Hợp đồng số…………………ký ngày……………… giữa…………………………………………..

và…………………………………………………………………. (Hợp đồng phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh).

Mẫu Cam kết bảo lãnh Hồ sơ khác:….

(1 Trường hợp Ngân hàng từ chối phát hành bảo lãnh, Ngân hàng không có nghĩa vụ hoàn trả Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh này cho Bên được bảo lãnh)

Mẫu công văn đề nghị gia hạn bảo lãnh số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc
————————–

……………, ngày ….. tháng …….. năm ……

ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH

Kính gửi: Ngân hàng…………………

1. Tên đơn vị:……………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ: …………………………………………………….Tel …………………………………………

3. Đăng ký kinh doanh số ……………………..do……………………….cấp ngày……/……./……

4. Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………………

5. Người đại diện:……………………………………………….. Chức vụ:…………………………….

6. Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng VNĐ………………………………….mở tại…………………….

Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ ……………………………. mở tại……………………….

Đề nghị được Ngân Hàng bảo lãnh.

– Loại bảo lãnh: ……………………………………………………………………………………………….

– Mục đích bảo lãnh:………………………………………………………………………………………….

– Bên nhận bảo lãnh:………………………………………………………………………………………….

– Trị giá bảo lãnh: …………………………………………………………………………………………….

– Thời hạn bảo lãnh:…………………………ngày/tháng từ ngày ……/…../……đến hết ngày …../……/…….

– Phí bảo lãnh: ………………………………………………………………………………………………..

– Hình thức đảm bảo cho bảo lãnh: ………………………………………………………………………

+ Ký quỹ:…………………………………………………VND tương đương ……. % giá trị thư bảo lãnh

+ Giá trị tài sản đảm bảo: ……………………………………………………………………………………..

– Các tài liệu đính kèm gồm:

+ …………………………………………………………………………………………………………………….

+ …………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết chấp hành đầy đủ những quy định trong Quy chế bảo lãnh ngân hàng, ban hành kèm theo quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/08/2000 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước và các quy định của …….. Nếu có yêu cầu khiếu nại gì về việc chúng tôi vi phạm quy chế thanh toán; Ngân hàng được quyền trích số tiền tại tài khoản của đơn vị chúng tôi để thanh toán. Trường hợp Ngân hàng phải ứng tiền thanh toán, đơn vị chúng tôi xin chịu lãi suất phạt theo quy chế tín dụng của ngân hàng kể từ ngày thanh toán.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
GIÁM ĐỐC
(hoặc người được ủy quyền hợp pháp)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.