Mẫu Công văn đề nghị hợp tác làm việc

Mẫu Công văn đề nghị hợp tác làm việc số 1

CÔNG TY……….

PHÒNG…………….

—————–

Số:…../CV-……..

Về việc đề nghị hợp tác làm việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HỢP TÁC LÀM VIỆC

Kính gửi:      – Công ty…………………………;

– Phòng/Ban………………

(hoặc các chủ thể khác, tùy thuộc vào quyền yêu cầu các chủ thể có sự hợp tác trong công việc)

Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/Ban/Công ty/…. chúng tôi nhận được văn bản………… của Công ty………… đề nghị Phòng/ban/Công ty/chúng tôi thực hiện công việc…………. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, chúng tôi nhận thấy để công việc…………….. đạt được kết quả tốt nhất, chúng tôi cần sự hợp tác  làm việc của Phòng/Ban/Công ty/… trong quá trình…………… Do vậy, chúng tôi làm đơn này để kính đề nghị ……….. xem xét và chấp nhận hợp tác với chúng tôi trong quá trình làm việc……………….

Điều 1. Mục đích

Đề nghị ……………. hợp tác làm việc với Phòng/Ban chúng tôi/… trong quá trình …………… (liên quan đến hoạt động làm việc)

………………………………………………

………………………………………………

Điều 2. Nguyên nhân đưa ra đề nghị

………………………………………………

………………………………………………

Điều 3. Quá trình hợp tác làm việc

1.Quá trình chuẩn bị

………………………………………………

………………………………………………

2.Quá trình thực hiện

………………………………………………

………………………………………………

3.Tổng kết

………………………………………………

………………………………………………

Điều 4.Tổ chức thực hiện

Phòng/Ban/Công ty chúng tôi kính gửi Công văn………… về việc đề nghị hợp tác làm việc trong quá trình…………… tới Quý công ty/Phòng/Ban…………. để kính đề nghị Quý công ty/Phòng/Ban/… xem xét, chấp nhận đề nghị của chúng tôi và có các hành động thực tế hợp tác làm việc………… với chúng tôi trong quá trình………………..

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG/…….

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu Công văn đề nghị hợp tác làm việc số 2

Mẫu Công văn đề nghị hợp tác làm việc

Mẫu Công văn đề nghị hợp tác làm việc (ảnh 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.