Mẫu đơn đề nghị bổ sung nhân sự

Mẫu đơn đề nghị bổ sung nhân sự số 1

LOGO CÔNG TY CÔNG TY ………………

Địa chỉ: ……………….

 

…………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG THÊM NHÂN SỰ

(V/v: Bổ sung nhân sự)

– Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;

– Căn cứ Quy chế về tuyển dụng nhân sự của công ty;

– Dựa trên nhu cầu về nhân sự trên thực tế

Kính gửi: – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Người đề nghị: (ghi bằng chữ in hoa)

Chức danh:

Bộ phận:

Nội dung đề nghị:

……

Ví dụ:

Công ty … chúng ta vừa cho ra mắt thị trường sản phẩm nước giải khát AAA. Đây là sản phẩm mới, còn khá xa lạ với người tiêu dùng. Công ty cần đẩy mạnh việc quảng cáo và xúc tiến thương mại giúp cho sản phẩm này trở nên phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, chỉ với số lượng 10 nhân sự của phòng Marketing chúng tôi hiện không thể đáp ứng được hết khối lượng công việc này.

Do vậy, căn cứ Quy chế tuyển dụng nhân sự và dựa trên như cầu nhân sự hiện tại của công ty, kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét và ra quyết định tuyển dụng thêm nhân viên marketing để hoàn thành chiến dịch quảng cáo cho sản phẩm mới này cũng như thực hiện những nhiệm vụ, chiến dịch quảng cáo cho những sản phẩm khác của công ty.

Số lượng cần tuyển: … người.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và giải quyết!

Người làm đơn

Chức danh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị bổ sung nhân sự số 2

[TÊN CÔNG TY]                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:                                                                  Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm …..

Kính gửi: – Giám đốc [Tên Công ty]
– Phòng Nhân sự & Quản lý thay đổi [Tên Công ty]
– Căn cứ theo nhu cầu phát sinh của công việc
– Căn cứ theo quy trình tuyển dụng của Công ty.
Phòng / Ban / Đơn vị [Tên Phòng / Ban / Đơn vị] đề nghị được bổ sung thêm nhân sự vào các vị trí sau:

STT

Vị trí công việc SL Mô tả công việc tóm tắt công việc Mức lương dự kiến Đề xuất cán bộ phỏng vấn Thời gian cần nhân sự

Lý do bổ sung

Mong Giám đốc và phòng Nhân sự & Quản lý thay đổi xét duyệt trong thời gian sớm nhất.

Giám đốc                                     Phòng Nhân sự                                 Phụ trách                           Người đề xuất
(Duyệt)                                     (Xác nhận nhu cầu)                           (Người đề xuất)                       (Ký rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị bổ sung nhân sự số 3

Mẫu đơn đề nghị bổ sung nhân sự

Mẫu đơn đề nghị bổ sung nhân sự (ảnh 2)

Mẫu đơn đề nghị bổ sung nhân sự (ảnh 3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.