Mẫu đơn đề nghị sửa chữa trang thiết bị

Mẫu tờ trình đề nghị sữa chữa xây dựng cơ bản

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ………….

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.…….., ngày ….. tháng …. năm 20…..

TỜ TRÌNH
Về việc đề xuất chủ trương thực hiện sửa chữa, XDCB

Kính gửi: Ban Giám hiệu …………………

Căn cứ vào nhu cầu sửa chữa, XDCB phục vụ các hoạt động của UEH, phòng Tài chính kế toán, phòng Cơ sở vật chất kính trình Ban Giám hiệu đề xuất chủ trương, cụ thể như sau:

1. Hiện trạng cơ sở vật chất:

STT

Thông tin cơ sở vật chất Hiện trạng Lần sửa chữa gần nhất
Thời gian sửa chữa (năm)

Nội dung sửa chữa

1 Vị trí, tên gọi, diện tích cơ sở vật chất cần sửa chữa
2

2. Đề xuất giải pháp, khái toán, lựa chọn nhà cung cấp:

STT

Nội dung thực hiện Khái toán

(đính kèm chi tiết)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

1 Nêu nội dung, giải pháp thực hiện
2
3

3. Đề xuất phương thức thực hiện

Lập dự án đầu tư XDCB Sửa chữa nhỏ (< 100 triệu)

 

PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

BAN GIÁM HIỆU

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa trang thiết bị số 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ

Kính gửi: Phòng Quản trị.

Đề nghị sửa chữa trang thiết bị(2):………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Tại(3):…………………………………………nhà……………………………………

Họ và tên người sử dụng:………………………………………………………….

Tình trạng hoạt động của trang thiết bị(4):………….……………………………….. ……………………………………………………………………………………….

Hà Nội, ngày tháng năm 20…..

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa trang thiết bị số 2

Mẫu đơn đề nghị sửa chữa trang thiết bị

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa trang thiết bị số 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG

ĐH LUẬT TP.HCM                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên đơn vị : ___________

GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP, SỬA CHỮA TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ TT

Tài sản, trang thiết bị đề nghị

Trang bị mới /sửa chữa

Số lượng

Lý do

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Trưởng / Phó đơn vị đề nghị

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ý kiến của Phòng Quản trị – Thiết bị Phê duyệt của BGH

 

 

 

PHẦN NGHIỆM THU

Vào lúc : giờ , ngày tháng năm

Tại địa điểm :

Đã tiến hành nghiệm thu công việc theo ý kiến của Phòng QTTB và phê duyệt của Ban Giám Hiệu với nội dung như sau :

TT Tài sản, trang thiết bị (ghi rõ tên, loại, năm và nơi sản xuất, các ký hiệu model) Trang bị mới /sửa chữa Số lượng (ghi rõ đơn vị và số lượng)

Tình trạng hoạt động (ghi rõ có hoạt động tốt hay không)

Đại diện đơn vị sử dụng TS,TTB                                    Đơn vị cung cấp/sửa chữa                   Đại diện Phòng QTTB

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa trang thiết bị số 4

PHÒNG GD&ĐT ……….
TRƯỜNG ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
———o0o——-

Số: …………/………..
“V/v Xin kinh phí sửa chữa phòng học”

……….., ngày…tháng…năm…. .

 

Kính gửi:

UBND huyện ……………………………

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

Căn cứ công văn số: …………….. ngày ……. tháng ….. năm ………… của chủ tịch UBND huyện …………… về Kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các trường năm ……….

Căn cứ vào nhu cầu cần thiết phục vụ cho công tác học tập của học sinh trong năm học …… – ……..

Nay trường ………………………………………… lập tờ trình kính đề nghị UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét, khảo sát thực tế về cơ sở vật chất tại trường …………………………….., để giúp đỡ phân bổ kinh phí cho trường được sửa chữa thay thế cửa sổ các phòng học và dãy nhà văn phòng bao gồm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Vậy nhà trường lập tờ trình đề nghị UBND huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét thực tế, để giúp đỡ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học …….. – ……..

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

– Như kg: (xem xét);

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa trang thiết bị số 5

PHÒNG GD&ĐT

TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- hạnh phúc

Số:……………..

TỜ TRÌNH

V/v xin tu sữa cơ sở vật chất cho lớp……………..

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường……………….

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ năm học……….. của trường……………

Căn cứ biên bản bàn giao tài sản đầu năm học .

Nay tôi xin kính trình Ban giám hiệu một việc như sau:

Để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi cho lớp mẫu giáo ghép năm học mới………9, tôi đã tiến hành kiểm tra, già soát toàn bộ cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi trong lớp nhằm chuẩn bị bước vào năm học mới được thuận lợi. Lớp mẫu giáo ghép xin xây dựng kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất và các trang thiết bị đồ dùng , đồ chơi phục vụ cho cháu. Tuy nhiên một số đồ dùng đồ chơi của năm trước bị hư hỏng nhiều, hiện tại không đủ để phục vụ cho trẻ hoạt động. Vì vậy tôi mạnh dạn đề nghị ban giám hiệu nhà trường xem xét tu sữa cho lớp mẫu giáo ghép một số đồ dùng, đồ chơi ở các góc cụ thể :

Cữa sau nhà vệ sinh. Bồn cầu………………..

Vòi nước bị mất khoá.

Vậy để đảm bảo yêu cầu về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong năm học ……….mà ban giám hiệu nhà trường giao cho, kính mong ban giám hiệu trên xem xét, giải quyết tu sữa cho lớp mẫu giáo ghép để trẻ được hoạt động tốt hơn trong năm học……

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– BGH trường ……………

– Lưu VT./.

Giáo viên

Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa trang thiết bị số 6

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ……../……….

…………., ngày…..tháng….năm…..

TỜ TRÌNH
Đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất trường ……………..

Kính gửi:

– Hội đồng nhân dân xã ……….

– Ủy ban nhân dân xã ………………

Căn cứ thực tế tình hình cơ sở vật chất nhà trường;

Để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học ……..-………. và lộ trình từng bước tu sửa cơ sở vật chất trường học chuẩn bị công nhận chuẩn Quốc gia.

Trường …………………… lập tờ trình báo cáo và đề nghị HĐND và UBND xã ……………….. một số nội dung như sau:

1. Báo có hiện trạng tình hình cơ sở vật chất hiện nay:

STT

Hiện trạng Hạng mục

Ghi chú

1
2
3
4
5

2. Dự toán kinh phí cho các nhu cầu nâng cấp, sửa chữa, làm mới cơ sở vật chất theo hiện trạng là:

STT

Hạng mục Nhu cầu Dự toán kinh phí

Nguồn kinh phí

1
2
3
4
5

Tổng số dự toán kinh phí sửa chữa, nâng cấp, làm mới CSVC chuẩn bị cho năm học ……-……. là: ……………….

Trong đó:

– Nguồn kinh phí chi thường xuyên và tiết kiệm chi của nhà trường là: ……………………….

– Dự kiến nguồn kinh phí vận động XHH từ phụ huynh là: ………………………………………..

– Nguồn kinh phí địa phương là: …………………………………………………………………………

3. Vậy trường …………………………………… đề nghị HĐND, UBND xã ………………………… quan tâm sửa chữa, nâng cấp, làm mới các hạng mục sau:

3.1 Đối với HĐND xã ………………….

– Đề nghị HĐND xã ………………. xem xét và ra nghị quyết cho phép vận động nguồn kinh phí xã hội giáo dục từ phụ huynh của học sinh năm học …….-…….. để thực hiện việc trang trí lớp và làm rèm cửa phòng học.

– Dự kiến mức vận đồng là: ………………………………………………………………………………

– Thời gian thực hiện và hoàn thành: …………………………………………………………………..

3.2 Đối với UBND xã …………….

– Đề nghị UBND xã sửa chữa trần nhựa 3 phòng học và khu cầu thang, thay bản lề cửa sổ 8 phòng học, thay trấn song cửa sổ 3 phòng học và phòng chức năng, đóng mới bổ sung 3 bộ cửa sổ phòng học.

– Thời gian thực hiện và hoàn thành: ……………………………………………………………………

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.