Top tài liệu

Mẫu giấy xác nhận thực tập tại khách sạn số 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- hạnh phúc

***

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP

Kính gửi:

Cơ sở thực tập:…………………………………………………………………………………..

Người đại diện: …………………………………………………………………………………

Vị trí và chức vụ:………………………………………………………………………………..

Xác nhận:Sinh viên:……………………………………………………………………………

Lớp:………………………………………………………………………………………………

Đã thực tập tốt nghiệp tại cơ sở trong thời gian từ:…………………đến………………….

Về tinh thần, ý thức, thái độ:……………………………………………………………………………

Về trình độ, kỹ năng làm việc/ khả năng thực hành:…………………………………… ………………………………………………………………………………………………..

Về những đóng góp cho cơ sở thực tập (nếu có):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hà Nội, ngày, ….tháng,……năm 2018

 Đại diện cơ sở thực tập

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận thực tập tại khách sạn số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

…..***….

Giấy xác nhận thực tập tốt nghiệp

Kính gửi:

Địa chỉ:

Cơ quan/Đơn vị tiếp nhận thực tập:

Địa chỉ:

Công ty đồng ý tiếp nhận sinh viên :

Sinh viên trường:

Khoa:

Chuyên ngành:

Lớp:

Thời gian thực tập:                                        Đến ngày:

Nội dung thực tập gồm:

 

 

 

 

Hà Nội, ngày… tháng… năm….

Người đại diện công ty

Mẫu giấy xác nhận thực tập tại khách sạn số 3

TRƯỜNG…………………………………………

KHOA……………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ tên sinh viên: …………………………………………………………….

Mã Sinh viên: …………………………………………………………….

Lớp: ……………………………………………………………………..

Sinh viên ……………………………………. đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp đúng theo quy định

– Về nội dung: Báo cáo thực tập gồm 3 chương:

Chương I:

………………………………………………………….

Chương II:

……………………………………………………………………………………………..

Chương III:

……………………………………………………………………………………

Nội dung báo cáo hợp lý, đầy đủ phụ lục, bảng biểu minh họa, bố cục chặt chẽ, văn phong mạch lạc.

– Về ý thức: Tinh thần thái độ thực tập tích cực, có cố gắng để tìm hiểu thực tế công tác kế toán. Cầu tiến trong học tập.

Kết luận: Đồng ý cho sinh viên nộp báo cáo thực tập và làm luận văn tôt nghiệp

Điểm: …………………….. Bằng chữ: ………………………………………………..

                              ……….., ngày….tháng….năm…
                                         Giáo viên hướng dẫn

Mẫu giấy xác nhận thực tập tại khách sạn số 4

TRƯỜNG ………

KHOA…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập:………………………………………………………

Đơn vị thực tập:…………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………………….

Tên sinh viên thực tập:…………………………………… MSSV:……………………………………

Thời gian thực tập: Từ ngày…………………………………… Đến ngày…………………………..

Bảng đánh giá và nhận xét quá trình thực tập của công ty:

Nội dung đánh giá

Tốt Khá Trung bình

Kém

Thực hiện nội quy làm việc tại công ty
Thái độ thực tập
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Kiến thức chuyên môn
Khả năng hoàn thành công việc
Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc
Tính năng động và sáng tạo trong công việc

Nhận xét chung:…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………,ngày……tháng…..năm…….

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Điểm đánh giá quá trình thực tập (theo thang điểm 10):……………………

Mẫu giấy xác nhận thực tập tại khách sạn số 5

ĐƠN VỊ: …………………………………

…………………………………..

……………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và Tên sinh viên thực tập: ……………………………………………………….

Lớp: …………  Ngành: ……………………. Niên khóa:………………….

Đơn vị thực tập: ……….… ………………………………….

Thời gian thực tập :   Từ ………………. đến ……………………………….

  • Chấp hành nội quy, quy định của cơ quan:

…………………………………………………………………

  • Ý thức học tập:

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

  • Điểm đánh giá:………………………………………………

 Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……………., ngày  ….. tháng … năm 2012

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu giấy xác nhận thực tập tại khách sạn số 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Tên đơn vị thực tập : …………………………………………………..

Địa chỉ : ……………………………………………………..

Điện thoại liên lạc : ……………………………………………………..

Email : ……………………………………………………

NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN:

Họ và tên sinh viên : …………………………………………………………

MSSV : …………………………………………………………………………..

Lớp : ……………………………………………………………

Thời gian thực tập tại đơn vị : Từ …………… đến ………………….

Tại bộ phận thực tập :…………………………………………

Trong quá trình thực tập tại đơn vị sinh viên đã thể hiện :

1. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật :

2. Số buổi thực tập thực tế tại đơn vị :

3. Đề tài phản ánh được thực trạng hoạt động của đơn vị

4. Nắm bắt được những quy trình nghiệp vụ chuyên ngành (Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng …..)

HCM, Ngày …..tháng ….năm 201……….

Đơn vị thực tập

(ký tên và đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận thực tập tại khách sạn số 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN

CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

 

Họ và tên sinh viên : ………………………………………………………

Lớp…………………………………… Khóa……………………..

Khoa :                      trực thuộc Trường

Trong thời gian từ ngày… tháng…… năm….. .. đến ngày… tháng…… năm ………….

Tại :………………………………………………………………….

Địa chỉ :……………………………………………………………

Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau :

1. Về ý thức tổ chức kỷ luật :

…………………………………………………………. ………………………………

……………………………………………………………………………………………….

2. Về tinh thần thái độ học tập :

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

3. Về quan hệ, lối sống :

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

4. Các nhận xét khác :

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Đánh giá chung sau khi thực tập :

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Ngày…… tháng…… năm………….

Cán bộ hướng dẫn

Xác nhận của đơn vị thực tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.